Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.C.Skłodowskiej 24 A
minus SOR
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus Poradnie USK
minus Zakłady USK
plus Inne komórki organizacyjne szpitala
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin Organizacyjny Szpitala
plus Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
minus Zamówienia Publiczne USK
minus Majątek szpitala
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Regulamin Pracy Rady Społecznej

 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

 

 

 

§ 1

 1. Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działa na podstawie:

      -    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   (Dz. U. 2018 .160 j.t. z późn.  

           zm.) zwanej dalej ustawą oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

 -    Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,

 -    niniejszego Regulaminu, określającego organizację pracy oraz zasady i tryb działania Rady  

      Społecznej.  

 1. W dalszej treści Regulaminu na oznaczenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego               w Białymstoku przyjmuje się skróconą nazwę USK w B.

 

§ 2

 1. W skład Rady Społecznej wchodzą osoby powołane przez organ założycielski USK w B według zasad określonych w ustawie.
 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata  

 

§ 3

 1. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Społeczna wybiera spośród swego grona                       w głosowaniu jawnym Zastępcę Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.
 2. Pracami Rady Społecznej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 3. Sekretarz Rady Społecznej sprawuje pieczę nad formalną prawidłowością prac i obrad Rady oraz nad sprawnym ich przebiegiem.  

 

§ 4

Członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.

 

§ 5

Do zakresu działania Rady Społecznej należą zadania określone w ustawie oraz Statucie         USK w B.

§ 6

 1. Posiedzenia Rady Społecznej zwoływane są w miarę  potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego:

-  z własnej inicjatywy,

-  na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Rady.

 1. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w siedzibie USK w B.
 2. Posiedzenia Rady Społecznej zwoływane są w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 
 3. W zawiadomieniu należy określić dzień i godzinę posiedzenia. Z zawiadomieniem należy przesłać projekt porządku obrad oraz materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad. Dopuszcza się przesyłanie zawiadomienia i materiałów na posiedzenie w formie elektronicznej.

 

 

 

 

§ 7

 1. W posiedzeniu Rady Społecznej biorą udział:

- członkowie Rady,

- Dyrektor USK w B,

- przedstawiciel związków zawodowych wybrany przez organizacje związkowe działające na   

   terenie USK w B.

 1. W posiedzeniu Rady Społecznej mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub z jego upoważnienia przez Zastępcę Przewodniczącego.
 2. Głos stanowiący przysługuje jedynie członkom Rady Społecznej.

 

§ 8

 1. Posiedzenia Rady Społecznej są protokołowane.
 2. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Społecznej i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, główne wątki dyskusji, treść przyjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdania zgłoszone przez członków Rady.   
 3. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Społecznej.

 

§ 9

 1. Uchwały Rady Społecznej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z wyłączeniem spraw osobowych, które wymagają głosowania tajnego z zastrzeżeniem § 3 ust.1 Regulaminu.
 3. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego lub w czasie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.
 4. Uchwały powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać w szczególności:

-  numer kolejny i datę,

-  podstawę prawną,

-  merytoryczną treść uchwały,

-  termin wejścia w życie uchwały,

-  podpisy.

 1. Uchwały podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Społecznej.
 2. Oryginały uchwał Rady Społecznej wraz z protokołami z posiedzeń przechowuje się               w siedzibie USK w B.

§10

Rada Społeczna może powoływać spośród swoich członków zespoły problemowe,  określając cel ich powołania i termin realizacji powierzonych zadań. 

 

§11

Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor USK w B.

 

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu Medycznego             w Białymstoku.

 

 

 

                                           Zatwierdzam:

 

 

Ilość odwiedzin: 3617
Nazwa dokumentu: Regulamin Rady Społecznej Szpitala
Podmiot udostępniający: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która odpowiada za treść: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 17:40:52
Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 17:40:52
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 10:47:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner