Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.C.Skłodowskiej 24 A
minus SOR
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus Poradnie USK
minus Zakłady USK
plus Inne komórki organizacyjne szpitala
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
minus Pododział Wlewów Cytostatycznych USK w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin organizacyjny szpitala
plus Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia Publiczne USK
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STATUS PRAWNY > Statut szpitala

                                                                    STATUT

                                      Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

                                                   (tekst ujednolicony przez Szpital)

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j. t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 j. t. z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwałą nr  33/08 nadaje Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku Statut w brzmieniu:

 

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

§1

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zwany dalej „Szpitalem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, którego podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zwany dalej „Uczelnią". Podmiot leczniczy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, wykonuje działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach:
 1. Szpital Uniwersytecki (rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne),
 2. Poradnie Specjalistyczne (rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne). 
 3. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 1. Szpital jest prowadzony w formie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
 2. Szpital ma prawo posługiwania się pieczęcią o treści: Uniwersytecki Szpital Kliniczny       w Białymstoku lub pieczęcią ze skróconą nazwą USK uzupełnionymi w zależności od potrzeb adresem, numerem NIP, numerem REGON, numerami telefonicznymi i faxowymi lub innymi danymi na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Szpital posiada znak firmowy „logo” określony w załączniku nr 1.

 

§2

Szpital działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j. t. z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie – od dnia 01 lipca 2011 r.
 2. innych obowiązujących aktów prawnych,
 3. niniejszego Statutu nadanego przez Senat Uniwersytetu.

 

 

II. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

 

§3

 1. Siedzibą Szpitala jest Białystok ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A
 2. Obszarem działania Szpitala jest Rzeczpospolita Polska.

 

 

III. CELE I ZADANIA SZPITALA

 

§4

 1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych.
 2. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych           i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.
 3. Szpital może uczestniczyć w realizacji programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

 

§5

Szczegółowe zasady wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu            z udzielaniem świadczeń zdrowotnych określa umowa zawarta między Szpitalem, a Uczelnią.

 

§6

 1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:
  1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala
  2. udział w realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych Uczelni i innych prowadzących działalność dydaktyczną i/lub naukową w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
  3. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów     w zakresie określonym w odrębnych przepisach, oraz umowach,
  4. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
 2. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala, po zasięgnięciu opinii Rektora Uczelni.
 3. Szpital może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 2, za zgodą Rektora Uczelni.

 

§7

 1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą:
  1. usługi medyczne,
  2. aptekę ogólnodostępną,
  3. usługi pralnicze,
  4. usługi hotelarskie,
  5. usługi sanitarno-porządkowe,
  6. usługi sterylizacyjne,
  7. usługi gastronomiczne,
  8. usługi handlowe,
  9. usługi transportowe i parkingowe,
  10. usługi xero,
  11. usługi informatyczne
  12. dzierżawa pomieszczeń i urządzeń
 2. Ponadto Szpital podejmuje działania związane z u trzymaniem jednostki w ruchu,
  a w szczególności utrzymanie obiektów w stanie umożliwiającym realizacje celów statutowych, ich modernizację i dostosowanie do nowych zadań oraz obowiązujących przepisów.

 

 

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. l, nie może ograniczać   dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym, na podstawie obowiązujących przepisów oraz realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych dla potrzeb Uczelni.

 

 

IV. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§8

 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, pomocy doraźnej, diagnostyki i rehabilitacji.
 2. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych określonych umowami zawartymi z dysponentami tych środków.
 3. Szpital jest zobowiązany również do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom innym niż objęte umowami, o których mowa w ust. 2, w przypadku bezpośredniego zagrożenia ich życia i zdrowia.
 4. Szpital może także udzielać świadczeń zdrowotnych osobom innym niż objęte umowami, o których mowa w ust. 2, na podstawie umów lub na zasadzie odpłatności tych osób - obywateli polskich lub cudzoziemców.

 

§9

 1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa regulamin organizacyjny Szpitala.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. l, ustalany przez Dyrektora, zatwierdza Rada Społeczna Szpitala.

 

V.  ORGANY SZPITALA

 

§10

Organami Szpitala są:

 1. Dyrektor
 2. Rada Społeczna.

 

§11

 1. Szpitalem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy albo zawiera i rozwiązuje umowę cywilnoprawną Rektor Uczelni.
 3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie zarządzania Szpitalem, nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
 5. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
  1. organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala,
  2. należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,
  3. prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
   z zastrzeżeniem § 12,
  4. nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
  5. należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji Szpitala,
  6. współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Szpitala.
 6. Dyrektor ma prawo przedstawiania Senatowi Uczelni opinii i wniosków w sprawach   zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego, a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem, na warunkach i w trybie określonych w Statucie Uczelni.
 7. Dyrektor powołuje jako zespół doradczy Radę Klinicystów i nadaje jej regulamin.
 8. Dyrektor posiada prawo do tworzenia innych zespołów doradczych w sprawach związanych z realizacją statutowej działalności Szpitala.
 9. Dyrektor występuje z wnioskami o dotacje przedmiotowe do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Rektora Uczelni.

 

§12

 1. W celu wykonywania zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych Uczelni zatrudnia się w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku funkcjonujących na bazie właściwych komórek organizacyjnych Szpitala nauczycieli akademickich.
 2. Zatrudnienie przez Szpital nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1, dla udzielania świadczeń zdrowotnych następuje w trybie określonym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j. t. z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na ich podstawie.
 3. Komórką organizacyjną wykonująca działalność dydaktyczną i badawczą, w powiązaniu
  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, będącą oddziałem, kieruje
  ordynator albo inny lekarz kierujący. Osobą odpowiedzialną za działalność dydaktyczną    i badawczą w komórce, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest kierownik kliniki. W/w funkcje można pełnić jednocześnie.
 4. Na stanowisko kierownika Kliniki ogłasza i przeprowadza konkurs Dziekan, na zasadach określonych w Statucie Uczelni.
 5. Dyrektor wydaje pisemną opinię dotyczącą kandydata na stanowisko kierownika Kliniki, Zakładu, którą przedkłada komisji konkursowej.
 6. Z kandydatem wybranym na stanowisko określone w ust. 4 Dyrektor nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
 7. Dyrektor jest uprawniony do złożenia umotywowanego wniosku o rozwiązaniu stosunku pracy z kierownikiem Kliniki, lekarzem kierującym, kierownikiem Zakładu lub nauczycielem akademickim, o którym mowa w ust. 2. Rozwiązanie stosunku pracy z w/w następuje w uzgodnieniu z Rektorem Uczelni.
 8. Powołanie innego lekarza kierującego następuje w porozumieniu z Rektorem Uczelni.

 

§13

 1. Dyrektor zarządza komórkami organizacyjnymi Szpitala bezpośrednio lub przy pomocy swoich zastępców.
 2. Zastępcy Dyrektora wykonują obowiązki określone w regulaminie porządkowym Szpitala oraz kierują komórkami bezpośrednio im podległymi.
 3. Zastępcami Dyrektora są:
  1. Zastępca do spraw lecznictwa,
  2. Zastępca do spraw administracyjno - finansowych,
  3. Zastępca do spraw pielęgniarstwa – Naczelna Pielęgniarka,
 4. W przypadku, gdy Dyrektor nie jest lekarzem, Rektor Uczelni w drodze konkursu wyłania zastępcę do spraw lecznictwa.

 

 

§ 14

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora i Senatu Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora

 

§15

Rektor Uczelni powołuje i odwołuje Radę Społeczną oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.

 

§ 16

 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni,
  2. jako członkowie:
 1. przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia
 2. przedstawiciel wojewody
 3. przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa
 4. przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej
 5. przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych
 6. osoby powołane przez Senat Uczelni - w liczbie 5 osób.
 1. Członkiem Rady Społecznej, o którym mowa w ust. l, nie może być osoba pozostająca      w stosunku pracy ze Szpitalem utworzonym przez Uczelnię.

 

§ 17

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach:

a)   zbycia aktywów trwałych o wartości przekraczającej 30 000 zł,

 1. zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego o wartości przekraczającej 30 000 zł,
 2. przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o wartości przekraczającej 50 000 zł,
 3. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 4. przyznawania Dyrektorowi nagród,
 5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
 6. regulaminu organizacyjnego;
 1. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
 1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 3. kredytów bankowych lub dotacji,
 4. podziału zysku;
 1. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 2. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 3. uchwalanie regulaminu działalności Rady Społecznej i przedkładanie regulaminu do
  zatwierdzania Rektorowi Uczelni;
 4. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz przez Senat Uczelni.

 

§18

 

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata .
 2. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organów określonych w § 16 pkt 2 ppkt a-f oraz w przypadku:
  1. rezygnacji
  2. długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami
  3. popełnienia przestępstwa orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu
  4. nawiązanie stosunku pracy ze Szpitalem w którym jest członkiem Rady Społecznej
 3. Sposób i częstotliwość zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

 

§19

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje, odwołanie do Rektora Uczelni.

 

 

VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

 

§20

 1. W skład Szpitala wchodzą:
  1. kliniki/oddziały będące podstawowymi komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczenia zdrowotne,
  2. komórki organizacyjne działalności podstawowej realizujące procedury medyczne (zakłady, samodzielne pracownie),
  3. inne komórki organizacyjne działalności podstawowej (np. Apteka Szpitalna, poradnia Medycyny Pracy, SOR, Centralna Sterylizatornia i Dezynfektornia),
  4. poradnie specjalistyczne
  5. komórki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-prawnej, technicznej, gospodarczej, usługowej i inne utworzone przez  Dyrektora,
 2. Wykaz komórek organizacyjnych, działalności medycznej, wymienionych w pkt. a, b, c, d  zawiera załącznik nr 2.

 

§21

Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

 

VII. GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA

 

§22

Szpital będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową      w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.

 

§23

 1. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanym mu w nieodpłatne użytkowanie majątkiem Skarbu Państwa komunalnym lub Uczelni oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
 2. Szpital użytkuje i zarządza nieruchomościami przekazanymi przez Uczelnię na podstawie umowy użytkowania.
 3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Szpitala może być dokonane przez Szpital na zasadach określonych przez Senat Uczelni. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody Senatu Uczelni.
 4. Szpital może dokonywać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Senat Uczelni, oraz na zasadach przez niego określonych.

 

§24

 1. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
 2. Rektor Uczelni zatwierdza wybór biegłego rewidenta dokonanego przez Szpital celem zbadania rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdza to sprawozdanie.

 

§25

 1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w art. 55 ustawy
  o działalności leczniczej:
 2. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów chyba, że przepisy odrębne  stanowią inaczej.
 3. na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowanego Ratownictwa
  Medycznego,
 4. z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu,
 5. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4.

 

§26

 1. Szpital może otrzymywać dotacje budżetowe na:
  1. realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
  2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
  3. inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
  4. cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dotacje wymienione w ust. l przyznaje Minister Zdrowia za pośrednictwem Uczelni.

 

§27

 1. Na świadczenia zdrowotne wykonywane w Szpitalu w ramach szkolenia studentów Uczelni, pod bezpośrednim nadzorem lekarzy i lekarzy stomatologów posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, będących pracownikami Uczelni, Uczelnia może otrzymać dotacje przyznane z budżetu państwa.
 2. Uczelnia przekazuje Szpitalowi z dotacji, o której mowa w ust. l, środki na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych, określonych w ust. l, na podstawie umowy, z uwzględnieniem liczby kształconych w Szpitalu studentów w danym roku akademickim.

 

§28

 1. 1.Wartość majątku Szpitala określają:
  1. fundusz założycielski,
  2. fundusz zakładu.
 2. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia państwowego lub komunalnego, lub mienia Uczelni,
 3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.
 4. Szpital decyduje sam o podziale zysku.
 5. Szpital pokrywa we własnym zakresie stratę netto.

 

§29

Szpital ubezpiecza swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

VIII. NADZÓR I KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SZPITALA

 

§30

 1. Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem jest Uczelnia.
 2. Rektor Uczelni dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala oraz pracy dyrektora.
 3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  1. realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
  2. prawidłowość gospodarowania mieniem,
  3. gospodarkę finansową.
 4. Rektor Uczelni w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do jej zmiany lub cofnięcia.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§31

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się ustawę o działalności leczniczej i przepisy wydane na podstawie tej ustawy, a także przepisy innych ustaw.

 

§32

Z dniem nadania przez Senat Uczelni niniejszego Statutu, traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku zatwierdzony uchwałą nr 13 z dnia 22 kwietnia 2002 r. przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku.

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Ilość odwiedzin: 5058
Nazwa dokumentu: Statut szpitala
Podmiot udostępniający: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która odpowiada za treść: Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 14:50:00
Data udostępnienia informacji: 2013-09-30 14:50:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 11:09:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner