Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.C.Skłodowskiej 24 A
minus SOR
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus Poradnie USK
minus Zakłady USK
plus Inne komórki organizacyjne szpitala
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
minus Pododział Wlewów Cytostatycznych USK w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin organizacyjny szpitala
plus Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
minus Majątek szpitala
minus Zamówienia Publiczne USK
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                            

                                                Regulamin Organizacyjny

 

Tekst Jednolity stan prawny na 01.07.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, którego organem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 2. Siedzibą Szpitala jest miasto Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a.
 3. Numer kodu pocztowego: 15-276.
 4. Obszarem działania Szpitala  jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie   REGON: 000288610.
 6. Numer identyfikacyjny podatnika   NIP:  542 -25 -34 – 985.
 7. Szpital został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem: 000000018587 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji                   i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy                   w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem:  0000002254. 
 8. Podstawą działania Szpitala jest:

-  Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,

    -  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,   oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

      -  niniejszy regulamin organizacyjny.

 

II. Przedmiot działania.

Przedmiotem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – podmiotu tworzącego.

 

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych
  w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala.
 2. Udział w realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – podmiotu tworzącego i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną  i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.
 3. Uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów, w zakresie określonym w odrębnych przepisach oraz umowach.
 4. Prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
 5. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami   ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami  międzynarodowymi, realizującymi zadania należące do zakresu  działalności Szpitala po zasięgnięciu opinii Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – podmiotu tworzącego i za zgodą Rektora może być członkiem takich organizacji.
 6. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą: usługi medyczne, aptekę ogólnodostępną, usługi pralnicze, usługi hotelarskie, usługi sanitarno-porządkowe, usługi sterylizacyjne, usługi gastronomiczne, usługi handlowe, usługi transportowe i parkingowe, usługi ksero, usługi informatyczne, dzierżawa pomieszczeń i urządzeń. Prowadzenie działalności gospodarczej nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym oraz realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego   w Białymstoku – podmiotu tworzącego. 

 

III.  Struktura organizacyjna.

        Struktura zarządzania Szpitalem jest oparta na podziale kompetencji pomiędzy organy statutowe, a następnie pomiędzy wyszczególnione piony oraz wchodzące w ich skład komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne.

 

     Organami Szpitala są:

 1. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej  w randze Dyrektora - kierujący Szpitalem
  i reprezentujący go na zewnątrz.
 2. Rada Społeczna - organ doradczy Dyrektora.

 

Zakres obowiązków i uprawnień organów Szpitala określa ustawa o działalności leczniczej, statut oraz niniejszy regulamin organizacyjny.

 

IV. Podział kompetencji i uprawnień.

Rada Społeczna - organ inicjujący i opiniodawczy Rektora i Senatu Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku – podmiotu tworzącego oraz organ doradczy Dyrektora Szpitala.

 

DYREKTOR

Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie zarządzania Szpitalem, nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Określa strukturę organizacyjną Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor odpowiada za sprawy obronne i obrony cywilnej w czasie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych Państwa  lub wojny oraz za zarządzanie i koordynację wszystkimi komórkami organizacyjnymi w celu właściwej organizacji pracy Szpitala. Dyrektor jest przełożonym wszystkich  pracowników Szpitala.

 

Dyrektor zarządza Szpitalem bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich zastępców:

 

-  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

-  Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych, 

-  Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych,

-  Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

 

Zastępców i Pełnomocników powołuje oraz odwołuje Dyrektor Szpitala. Obowiązki Zastępców Dyrektora określa niniejszy regulamin organizacyjny.

 

 

 

 

            Dyrektorowi Szpitala podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne oraz wyodrębnione stanowiska samodzielne:

 

 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.
 2. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych.
 3. Zastępca Dyrektora ds. Techniczno- Inwestycyjnych.
 4. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
 5. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.
 6. Dział Organizacyjno - Prawny/Radcowie Prawni/Adwokaci.
 7. Dział Kadr.
 8. Dział Zamówień Publicznych.
 9. Dział Informatyki
 10. Dział Administracyjny
 11. Samodzielne stanowisko ds. bhp.
 12. Samodzielne stanowisko ds. p. poż.
 13. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej.
 14. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta.
 15. Zespoły, Komisje i Komitety działające w Szpitalu.
 16. Centrum Badań Klinicznych.

 

V.  Organizacja, zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk 

      samodzielnych podległych Dyrektorowi oraz zasady ich wzajemnej    

      współpracy. 

 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Szpitala należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań Szpitala określonych w przepisach prawnych, Statucie oraz niniejszym regulaminie organizacyjnym.
 2. Dbałość o należyty wizerunek Szpitala.
 3. Działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy, potencjału pracowniczego oraz racjonalizacji zatrudnienia.
 4. Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych wśród pracowników Szpitala.
 5. Działania na rzecz skutecznego przepływu informacji między kadrą kierowniczą,        a pracownikami.
 6. Opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala na dany rok, realizacja zadań wynikających z tych planów.
 7. Działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną komórkę organizacyjną.
 8. Opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz sprawozdań zleconych przez Dyrektora Szpitala.
 9. Przygotowywanie opracowań statystycznych dla organów administracji publicznej.
 10. Realizowanie uchwał Rady Społecznej Szpitala, w zakresie zadań danej komórki organizacyjnej.
 11. Przygotowywanie regulacji wewnętrznych dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
 12. Opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma organów administracji publicznej, wpływające do Szpitala, w zakresie zadań danej komórki organizacyjnej.
 13. Rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działalności danej komórki organizacyjnej.
 14. Udzielanie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Prowadzenie bazy danych obejmującej sfery działalności Szpitala, w zakresie działania danej komórki organizacyjnej.
 16. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień miedzy nimi.
 17. Ochrona tajemnicy służbowej i państwowej.
 18. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie gromadzonych informacji.
 19. Wdrażanie i przestrzeganie przepisów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagrodzeń.
 20. Wykonywanie innych czynności każdorazowo określonych osobnym zarządzeniem lub poleceniem służbowym Dyrektora Szpitala.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje pracą pionu realizującego świadczenia zdrowotne. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnętrz, w zakresie wynikającym
z udzielonego mu pełnomocnictwa oraz jest odpowiedzialny za całokształt spraw pionu realizującego świadczenia zdrowotne, znajomość fachowego personelu medycznego, odpowiada za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa w czasie wojny.

Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pracy przez podległe mu komórki organizacyjne.
 2. Ustalanie należytych warunków technicznych, niezbędnych do wykonywania     powierzonych zadań.

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają następujące komórki organizacyjne:

 1. kliniki wraz z poradniami przyklinicznymi,
 2. zakłady diagnostyczne,
 3. pozostałe komórki medyczne,
 4. stanowiska samodzielne.

 

1. Kliniki

Zadaniem Klinik jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  wynikającym     z reprezentowanej specjalności medycznej, a w szczególności:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów oraz wykonywanie niezbędnych zabiegów i badań diagnostycznych.
 2. Leczenie i postępowanie diagnostyczne, zgodne ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną.
 3. Pielęgnacja pacjentów.
 4. Prowadzenie oświaty zdrowotnej.
 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa.
 6. Tworzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, zgodnie                    z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przestrzeganie praw pacjenta.
 8. Uczestniczenie w procesie sprawozdawania świadczeń zdrowotnych na zasadach przyjętych w Szpitalu, w szczególności do:
 1. sprawdzania dokumentów uprawniających do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 2. przedstawienia do sprawozdawczości w systemie informatycznym Szpitala danych zgodnych z dokumentacją medyczną pacjenta,
 3. kodowania rozpoznań, zgodnie z zasadami opisanymi w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10,
 4. kodowania procedur medycznych, zgodnie z obowiązującą w danym okresie sprawozdawczym wersją ICD 9, publikowaną przez Prezesa NFZ w postaci odrębnego komunikatu,
 5. przedstawienia do sprawozdawczości wszystkich zrealizowanych świadczeń, zgodnie   z katalogiem określonym przez płatnika,
 6.  przedstawienia danych do sprawozdawczości po zakończeniu historii choroby,          w terminie trzech dni od daty wypisu, a na koniec okresu sprawozdawczego w pierwszym dniu roboczym po jego zakończeniu,
 7. udostępniania do wglądu historii choroby, na każde żądanie instytucji uprawnionych do kontrolowania udzielanych świadczeń zdrowotnych i komórek organizacyjnych uprawnionych do ich sprawozdawania i kontrolowania dokumentacji medycznej. 

 

 

2. Poradnie Specjalistyczne

Poradnie Specjalistyczne stanowią integralną część Klinik i za ich funkcjonowanie odpowiadają Kierownicy Klinik/inni lekarze kierujący. Poradnie udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie swojej specjalności w wyznaczonych dniach i godzinach przyjęć.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta połączone z pełną diagnostyką.
 2. Leczenie pacjentów zgodnie ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
 5. Tworzenie list oczekujących na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Zespół Obsługi Poradni Specjalistycznych

 

Zadaniem Zespołu Obsługi Poradni Specjalistycznych jest organizacyjne i techniczne zapewnienie funkcjonowania poradni specjalistycznych w szczególności organizacja funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych, zapewnienie personelu średniego
i pozostałych zasobów osobowych, zapewnienie zasobów materialnych, uczestniczenie
w procesie zawierania umów z NFZ, nadzór nad realizacją umów z NFZ i sprawozdawczością do NFZ, sporządzanie planów rozwoju z uwzględnieniem efektywności.  

 

 Poradnia Medycyny Pracy

    Zadaniem Poradni jest ochrona zdrowia podległych pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

 

Zadania te realizowane są poprzez:

 1. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych celowanych i innych świadczeń zdrowotnych przewidzianych w Kodeksie Pracy.
 2. Wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą.
 3. Wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych
  i innych związanych z wykonywaną pracą.
 4. Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą oraz osób niepełnosprawnych.
 5. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn.
 6. Gromadzenie, przechowywanie, informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym  i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.
 7. Przeglądy stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy.
 8. Udział w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej na terenie Szpitala
  i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
 9. Współdziałanie z innymi pracodawcami, PIP, PIS oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. 

 

3.   Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest opieka nad pacjentem zgłaszającym się do Szpitala oraz nad poszkodowanymi w stanach wyjątkowych i katastrofach.

Praca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trwa całą dobę i jest prowadzona w systemie zmianowym, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Opiekę medyczną nad pacjentami zgłaszającymi się do Szpitala.
 2. Przyjmowanie do Szpitala pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu

            leczenia, w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjentów,

            znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia z przyczyny 

            zewnętrznej lub wewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia.

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i 

            katastrofach.

 1. Zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz organizacja transportu do innych zakładów 

            opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.

 1. Udzielanie pomocy doraźnej pacjentom nie wymagającym leczenia szpitalnego,           a jedynie porady ambulatoryjnej.
 2. Udzielanie informacji upoważnionym osobom oraz instytucjom na temat pacjentów
  znajdujących się na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i przyjętych do Szpitala.
 3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                   (w szczególności  Ksiąg Przyjęć Pacjentów).

 

Wyodrębnioną częścią Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest:

 

Centrum Urazów Wielonarządowych 

 

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

 1. Przyjmowanie, przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta urazowego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w zakresie leczenia ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała.
 2. Po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 1, kierowanie pacjenta urazowego do innej Kliniki Szpitala, w której znajduje się centrum urazowe lub innego zakładu opieki zdrowotnej, w celu kontynuowania leczenia lub rehabilitacji.
 3. Zalecanie wskazań, co do dalszego leczenia lub rehabilitacji pacjenta urazowego        w Klinice Szpitala lub innym zakładzie opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2, właściwych ze względu na jego stan zdrowia.
 4. Zapewnienie łączności telefonicznej realizowanej, co najmniej przez jednego operatora telefonii stacjonarnej i jednego operatora telefonii mobilnej z:
 1. lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego,
 2. dyspozytorami medycznymi,
 3. innymi zakładami opieki zdrowotnej,
 4. regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zapewnienie łączności radiowej z:

 1. lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego,
 2. dyspozytorami medycznymi,
 3. zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego.

Zapewnienie bezprzewodowego przywoływanie osób, w szczególności członków zespołu urazowego.

Dokonywanie bieżących konsultacji między Klinikami Szpitala oraz z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w sposób gwarantujący zachowanie poufności danych osoby, której konsultacja dotyczy.

 1. Zapewnienie składu zespołu urazowego powołanego przez Dyrektora Szpitala,            w który wchodzą co najmniej:
 1. lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego, posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 2. lekarz lub lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia                    w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego,
  w szczególności chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub chirurgii naczyniowej,
 3. lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii
  i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Pracami zespołu urazowego kieruje kierownik zespołu urazowego powołany przez Dyrektora Szpitala. W razie potrzeby, w zależności od rodzaju obrażeń występujących u pacjenta urazowego, w skład zespołu urazowego wchodzi lekarz lub lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w innych dziedzinach medycyny niż wymienione w pkt 5. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik zespołu urazowego.

 1. Kwalifikowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia              w centrum urazowym w przypadku, gdy jest pacjentem urazowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, spełniającym następujące kryteria:
 1. występujące co najmniej dwa spośród następujących obrażeń anatomicznych: penetrujące rany głowy lub tułowia lub urazy tępe z objawami uszkodzenia narządów wewnętrznych głowy, klatki piersiowej i brzucha, amputacja kończyny powyżej kolana lub łokcia, rozległe zmiażdżenia kończyn, uszkodzenie rdzenia kręgowego, złamanie kończyny
  z uszkodzeniem naczyń i nerwów, złamanie co najmniej dwóch proksymalnych kości długich kończyn lub miednicy,
 2. towarzyszące co najmniej dwa spośród następujących zaburzeń parametrów fizjologicznych: ciśnienie skurczowe krwi równe lub poniżej 80 mm Hg, tętno co najmniej 120 na minutę, częstość oddechu poniżej 10 lub powyżej 29 na minutę, stan świadomości
  w skali Glasgow (GCS) równy lub poniżej 8, saturacja krwi tętniczej równa lub poniżej 90 %.
 1. Kierownik zespołu urazowego pozostaje w kontakcie z osobą wchodzącą w skład zespołu ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym lub kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej od momentu potwierdzenia kryteriów wymienionych         w ustępie 6 do czasu przyjęcia pacjenta urazowego do Centrum Urazowego. Uregulowania, w zakresie obowiązku pozostawania w kontakcie, nie stosuje się do lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.
 2. Całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych, bez konieczności przewożenia pacjenta urazowego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego,
  w szczególności: RTG, USG, USG-Doppler, Echo-kardiografii, tomografii komputerowej (spiralnej, wielorzędowej), rezonansu magnetycznego, angiografii i radiologii interwencyjnej, diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej.
 3. Wykonywania przyłóżkowej i całodobowej endoskopii diagnostycznej i zabiegowej,
  w szczególności: gastroskopii; kolonoskopii; bronchoskopii.
 4. Przeprowadzenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  wstępnej diagnostyki pacjenta urazowego oraz jego leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.
 5. Podjęcie przez Kierownika zespołu urazowego decyzji w sprawie kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu i odnotowanie tego                     w indywidualnej dokumentacji medycznej.
 6. Przeprowadzanie dalszej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia w Klinice wskazanej przez Kierownika zespołu urazowego oraz nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta urazowego.
 7. Sporządzanie raportu z podejmowanych działań przez Kierownika zespołu urazowego w „Księdze raportów Kierownika zespołu urazowego” każdorazowo na koniec okresu sprawowania funkcji zgodnie z powołaniem przez Dyrektora Szpitala. „Księga raportów Kierownika zespołu urazowego” powinna być udostępniona do wglądu Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Szpitala o godzinie 8.00 w dni robocze.

Raport powinien zawierać istotne dane o funkcjonowaniu Centrum Urazowego,                     w szczególności:

 1. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu urazowego, podpis pieczęć Kierownika zespołu urazowego,
 2. informacje o przyjętych pacjentach spełniających kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Urazowego wraz z informacją o Klinice wskazanej do dalszego leczenia.

 

 

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej 

 

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej udziela świadczeń medycznych pacjentom zgłaszającym się w trybie ambulatoryjnym, a także pacjentom hospitalizowanym w innych oddziałach lub szpitalach. Cykle hiperbaryczne prowadzone są w komorze wieloosobowej      z udziałem personelu medycznego. Ośrodek Terapii Hiperbarycznej zapewnia całodobową gotowość udzielania świadczeń przez 7 dni w tygodniu.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie leczenia w komorze hiperbarycznej,      a także wykonywanie niezbędnych badań diagnostycznych w celu ustalenia postępowania leczniczego.
 2. Udzielanie świadczeń medycznych dla pacjentów w zakresie leczenia powikłań terapii hiperbarycznej.
 3. Konsultowanie pacjentów wewnątrz i pozaszpitalnych w celu kwalifikacji do leczenia w komorze hiperbarycznej.
 4. Realizacja zadań  dydaktycznych  i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 5. Doskonalenie zawodowe  personelu.
 6. Nadzorowanie bezpieczeństwa pacjentów podczas sesji w komorze hiperbarycznej poprzez bezpośrednią obecność w komorze i sprawowanie specjalistycznej opieki       w warunkach środowiska hiperbarycznego.

 

4. Bloki Operacyjne

Bloki Operacyjne znajdują się w strukturach:

-  Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

-  Kliniki Kardiochirurgii,

oraz wykonują zabiegi na rzecz następujących klinik zabiegowych:

-  I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej,

-  II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej,

-  Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej,

-  Kliniki Urologii,

-  Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji,

-  Kliniki Ortopedii i Traumatologii,

-  Klinik Neurochirurgii,

-  Kliniki Otolaryngologii,

-  Kliniki Okulistyki,

-  Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej,

-  Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia

-  Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej.

  

Zadaniem Bloków Operacyjnych jest zabezpieczenie techniczne i fachowe, umożliwiające Klinikom zabiegowym przeprowadzanie interwencji operacyjnych. Zabiegi operacyjne wykonywane są przez zespoły operacyjne. W skład zespołu wchodzą: lekarz operujący, lekarz anestezjolog, pielęgniarka operacyjna i pielęgniarka anestezjologiczna. Wpisy w okołooperacyjnej karcie kontrolnej są dokonywane przez koordynatora karty, którym jest lekarz anestezjolog biorący udział w zabiegu, na podstawie informacji udzielanych przez członków zespołu operacyjnego.

            W skład Bloków wchodzą: sale operacyjne, sale przedoperacyjne i pooperacyjne oraz zaplecze socjalne, magazynowe i techniczne. Bloki operacyjne powinny być utrzymane
w stanie stałego pogotowia operacyjnego i tak zorganizowane, aby w każdej chwili personel, instrumentarium, bielizna oraz sprzęt były gotowe do natychmiastowego wykonania  zabiegu operacyjnego”.

 

 

5.  Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład jest jednostką diagnostyczno–badawczą, prowadzącą również leczenie pacjentów z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych. Wykonuje między innymi: scyntygrafię perfuzyjną płuc, scyntygrafię nerek i układu kostnego.

Zakład nadzoruje oraz odpowiada za gospodarkę izotopami promieniotwórczymi na terenie Szpitala oraz jest obowiązany do współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala świadczącymi usługi zdrowotne.

 

 

6. Zakład Radiologii

Zakład jest jednostką diagnostyczną, wykonującą także zabiegi z zakresu radiologii

interwencyjnej. Zakład wykonuje badania podstawowe i wysokospecjalistyczne w zakresie radiologii obrazowej Zakład jest obowiązany do współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala świadczącymi usługi zdrowotne.

 

7. Zakłady Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Zakład Diagnostyki Biochemicznej,
 • Zakład Diagnostyki Hematologicznej,
 • Zakład Diagnostyki  Klinicznej,
 • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej.

 

            Zadaniem Zakładów Diagnostycznych jest wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych z zakresu biochemii, hematologii, analityki ogólnej, mikrobiologii, parazytologii, serologii i immunologii. Zakłady wykonują badania podstawowe                        i wysokospecjalistyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Zakłady zobowiązane są do współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala wykonującymi świadczenia zdrowotne.

 

8. Apteka

Zadaniem Apteki jest zaopatrywanie Szpitala w leki gotowe, leki recepturowe, materiały szewne i opatrunkowe oraz wytwarzanie płynów infuzyjnych, niezbędnych dla pacjentów przebywających w Szpitalu.

Ponadto Apteka:

 1. Sporządza leki recepturowe i wytwarza leki gotowe  będące preparatami galenowymi,   płynami infuzyjnymi wytwarzanymi w Szpitalu lub lekami złożonymi.
 2. Wykonuje worki żywieniowe w warunkach aseptycznych.
 3. Wykonuje dawki dobowych leków cytostatycznych.
 4. Sprawdza jakość i tożsamość leków gotowych i recepturowych.
 5. Prowadzi działalność w zakresie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych Szpitala.
 6. Bierze udział w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji farmaceutów i innych pracowników medycznych.
 7. Uczestniczy w działalności oświatowo- zdrowotnej.
 8. Bierze udział w racjonalizacji farmakoterapii stosowanej w Szpitalu.
 9. Rozlicza programy terapeutyczne i chemioterapię w ramach umów z NFZ, prowadzi   sprawozdawczość, rozliczanie finansowo- księgowe wydań i  zakupów leków.
 10. Realizuje zaopatrzenie materiałowe w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

9.  Zakład kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zadaniem Zakładu jest kształcenie podyplomowe lekarzy w ramach specjalizacji                  w dziedzinie medycyny rodzinnej.

 

10. Ośrodek kształcenia lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego

Zadaniem Ośrodka jest  prowadzenie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie zdrowie publiczne.

 

 

11. Konsultanci Medyczni

Zadaniem konsultantów jest udzielanie konsultacji oraz porad medycznych               w zakresie swojej specjalności.

 

12. Kapelani

            Zadaniem kapelanów jest niesienie pomocy duchowej pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu. Kapelani mają obowiązek:

 1. Udzielania posług religijnych z uwzględnieniem postanowień regulaminu szpitalnego oraz specyfiki pracy danej Kliniki.
 2. Odprawiania nabożeństw w niedzielę i dni świąteczne.
 3. Przestrzegania wymogów sanitarnych na zasadach obowiązujących pracowników   Szpitala.

 

 

13. Dietetyk Szpitalny

 Zapewnia wyżywienie wszystkim pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, zgodnie  z zaleceniami lekarzy, procedurami i normami żywieniowymi.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Nadzór nad całością procesu żywienia pacjentów w Szpitalu.
 2. Współpracę z firmą cateringową Kuchni Centralnej.
 3. Egzekwowanie ustalonych diet z Kuchni Centralnej.
 4. Czuwanie nad zmianami diet chorych.
 5. Dbanie o estetykę podawanych posiłków.
 6. Kontrolę ilości i jakości dostarczanych posiłków do Kliniki.
 7. Monitoring zgodności  naniesionych danych dotyczących ilości żywionych w Klinice

            pacjentów wg danych z Działu Statystyki Medycznej.

 1. Sporządzanie miesięcznych zestawień osobodni żywieniowych pacjentów 

            w poszczególnych Klinikach.

 1. Przygotowywanie miesięcznych zestawień diet „H” w poszczególnych Klinikach.
 2. Sporządzanie diet indywidualnych na zlecenie lekarza.
 3. Edukację pacjentów na temat żywienia.
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala i objętych zakresem

zadań stanowiska, w ścisłej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

 

14. Dział Statystyki Medycznej

Zadania Działu obejmują:

Realizację zadań związanych ze sprawozdawczością z udzielonych świadczeń              i statystyką medyczną zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami a w szczególności:

 1. Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych świadczeń zdrowotnych                       (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych realizowanych w Zespole Poradni Specjalistycznych i świadczeń związanych z chemioterapią i programami terapeutycznymi), do instytucji finansujących świadczenia ze środków publicznych
  z uwzględnieniem:
 1. koordynacji i nadzoru nad sprawozdawczością realizowaną w komórkach organizacyjnych Szpitala w zakresie wykonywanych świadczeń zdrowotnych,
 2. nadzoru nad zgodnością danych wprowadzonych do systemu informatycznego Szpitala w komórkach organizacyjnych z dokumentami wewnętrznymi sporządzanymi do celów sprawozdawczych i statystycznych,
 3. nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej w komórkach organizacyjnych Szpitala w zakresie danych podlegających sprawozdawczości,
 4. prowadzenia sprawozdawczości elektronicznej z udzielonych świadczeń zdrowotnych do instytucji finansujących świadczenia ze środków publicznych,
 5. monitorowanie i wyjaśnianie błędów dotyczących sprawozdanych świadczeń zdrowotnych zgłoszonych przez instytucje finansujące świadczenia ze środków publicznych,
 6. w szczególnych przypadkach wprowadzanie wniosków dotyczących sprawozdawczości ze świadczeń zdrowotnych do dedykowanych serwisów internetowych.
 1. Prowadzenie sprawozdawczości o czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia do instytucji finansujących świadczenia ze środków publicznych.
 2. Udostępnianie danych dostępnych w systemie informatycznym Szpitala,                      o udzielanych świadczeniach zdrowotnych upoważnionym instytucjom i osobom.
 3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala, w aspekcie zgodności systemu informatycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi, w zakresie danych gromadzonych o udzielonych świadczeniach zdrowotnych.
 4. Generowanie zbiorczych danych o ruchu chorych na podstawie danych gromadzonych w systemie informatycznym Szpitala.
 5. Koordynacja, nadzór i prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze świadczeń zdrowotnych wynikającej z przepisów o statystyce publicznej.
 6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami w Szpitalu w zakresie przekazywania danych o zrealizowanych świadczeniach dostępnych w systemie informatycznym Szpitala, niezbędnych do realizacji zadań tych komórek.
 7. Pozostałe realizowane zadania:
 1. prowadzenie księgi zgonów,
 2. przechowywanie i udostępnianie recept na leki narkotyczne,
 3. prowadzenie kontroli rachunków w ramach umów kontraktowych w zakresie potwierdzenia zrealizowania procedur medycznych.

 

ZESPÓŁ REALIZACJI UMÓW

Zespół podlega  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Znajomość przepisów dotyczących: udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Znajomość treści umów zawieranych przez Szpital z NFZ, Ministerstwem Zdrowia     i innych dokumentów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej wewnętrznej we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala udzielających świadczeń medycznych ,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Współpraca z Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, Kierownikami Zakładów, lekarzami i innym personelem, w sprawach dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich prawidłowego dokumentowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nadzór, uczestnictwo i reprezentowanie w kontrolach NFZ i innych jednostek prowadzących kontrolę udzielanych świadczeń i dokumentacji medycznej Szpitala.
 6. Kontrola prawidłowości kodowania udzielanych świadczeń oraz wykonanych procedur medycznych.
 7. Przygotowywanie treści pism/zastrzeżenia, zażalenia itp. dotyczących kontroli dokumentacji medycznej prowadzonej przez zewnętrzne jednostki kontrolujące Szpital.
 8. Przestrzeganie przepisów wewnętrznych Szpitala (Statutu, Regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego) oraz stosowanie się do zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Szpitala.

 

 

ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Zespól podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ds. Lecznictwa, utworzony został w celu nadzoru nad prewencją    i monitorowaniem zakażeń szpitalnych.

Zakres zadań Zespołu obejmuje:

Opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

 1. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podejmowania w Szpitalu działań  zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
 2. Przedstawianie wyników i wniosków z przeprowadzonej kontroli Dyrektorowi Szpitala  i Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 3. Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
 4. Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz osób,             u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.
 5. Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz osób,             u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych należy w szczególności:

1. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań

2. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem planów, programów, strategii

Szpitala. ( z wyłączeniem inwestycji).

3. Nadzór nad realizacją przyjętych planów.

4. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi.

5. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej.

6. Nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji finansowej.

7. Nadzór nad prawidłowością rozliczeń z tytułu dokonywanych zakupów i realizowanych umów.

8. Wnioskowanie w sprawach zatrudniania w podległych komórkach organizacyjnych.

9. Nadzór nad realizacją zaleceń organów kontroli w. zakresie realizowanych zadań

10. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

       Główny Księgowy jest odpowiedzialny za nadzór całości spraw związanych                 z właściwym funkcjonowaniem Szpitala pod względem finansowym oraz odpowiada za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny, w zakresie powierzonych zadań.

Główny Księgowy podlega pośrednio pod Dyrektora ds. Finansowych.

Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 1. Zapoznanie pracowników z realizacją zadań operacyjnych.
 2. Pokrycie potrzeb i środków dla społecznej służby zdrowia przydzielonych przez jednostki gospodarki narodowej, zgodnie z potrzebami.
 3. Nadzór nad prawidłowością ustalania i rozliczania kosztów w zakresie powierzonych zadań.
 4. Przystosowanie zakładowego planu kont do aktualnych warunków i potrzeb.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych lub wynikających
  z obowiązujących przepisów.
 6. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjni- Inwestycyjnych,  oraz innymi przedstawicielami Administracji Szpitala, a także Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi
  i jednostkami pomocniczymi Szpitala.
 7. Główny Księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu personelu.

 

 1. Dział Finansowo-Księgowy

W skład Działu Finansowo Księgowego wchodzą:

- Sekcja Rachunkowości,

- Sekcja Rachunku Kosztów,

- Sekcja Zarządzania Zasobami Majątkowymi

Zakres zadań Sekcji Rachunkowości obejmuje:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie właściwych dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych.
 2. Przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań finansowych.
 3. Naliczanie, ewidencja i terminowe opłacanie należnych zobowiązań podatkowych.
 4. Prawidłowe i terminowe regulowanie zobowiązań.
 5. Prawidłowe prowadzenie gospodarki kasowej.
 6. Wycena spisów z natury.

Zakres zadań Sekcji Rachunku Kosztów obejmuje:

  1. Bieżące prowadzenie rachunku kosztów w rozbiciu na poszczególne ośrodki kosztów

   funkcjonujące w Szpitalu:

 • ośrodki działalności podstawowej – kliniki, poradnie,
 • ośrodki działalności pomocniczej medycznej,
 • ośrodki działalności pomocniczej nie medycznej,

  na podstawie dowodów księgowych, rozchodów magazynowych, rozchodów z Apteki itd. 

 •   w rozbiciu na grupy kosztowe i poszczególne rodzaje kosztów
  1. Wprowadzanie danych statystycznych i danych do rozliczeń do ośrodków kosztów  działalności pomocniczej medycznej i niemedycznej wg przyjętych nośników kosztów, np.: ilość i wartość wykonywanych badań, liczbę wysterylizowanych pakietów, czas pracy warsztatów itd. dane te stanowią podstawę do rozliczenia kosztów pośrednich.
  2. Rozliczanie kosztów pośrednich z podziałem na ośrodki kosztów działalności podstawowej i pomocniczej, medycznej i nie medycznej, w rozbiciu na poszczególne grupy kosztów
   i rodzaje kosztów w grupach.
  3. Analiza kosztów pośrednich w poszczególnych ośrodkach kosztów funkcjonujących
   w Szpitalu z podziałem na ośrodki, które generowały koszty pośrednie.  

5.Analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich komórek funkcjonujących w Szpitalu             w rozbiciu na grupy kosztów miesięcznie i narastająco.

6. Zestawienie strat i zysków wynikające z ponoszonych kosztów i uzyskanych przychodów w rozbiciu na poszczególne ośrodki kosztów.

7.Ścisła współpraca z Działem Statystyki Medycznej, Działem Rozliczeń i Analiz oraz innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala przy gromadzeniu danych niezbędnych do prowadzenia rachunku kosztów.

8. Przedstawianie różnego rodzaju danych do ustalania limitów kosztów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala  (z podziałem na leki, materiały diagnostyczne itd.).

9.Przedstawianie wszelkiego rodzaju danych niezbędnych do opracowania analiz ekonomicznych, dotyczących funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala danych niezbędnych do planowania ekonomicznego.

10.Analizowanie wykorzystania przyznanych limitów poszczególnym komórkom organizacyjnym Szpitala.

11.Wykonywanie innych zleconych zadań w ramach związanych z zakresem pracy Działu.

 

Sekcja Zarządzania Zasobami Majątkowymi

Zakres zadań obejmuje dwa obszary:

 1. Związany z weryfikacją stanu rzeczywistego majątku i porównania z ewidencją księgową
  w drodze inwentaryzacji:
 1. opracowywanie projektów  rocznych planów inwentaryzacji ciągłej, a po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora, szczegółowych zarządzeń prac inwentaryzacyjnych we wszystkich jednostkach USK w zakresie środków rzeczowych i wartości pieniężnych,
 2. organizowanie i dokonywanie planowych i doraźnych spisów z natury  będących                         w użytkowaniu Szpitala i w magazynach zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. bieżące rozliczanie spisów z natury, ustalanie i wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie protokołów weryfikacji różnic oraz propozycji ich rozliczania
 4. przygotowanie informacji o zauważonych w trakcie inwentaryzacji nieprawidłowościach w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi,
 5. wykonywanie zadań nałożonych na Komisję Inwentaryzacyjną.
 1. Związany z nadzorowaniem wykorzystania majątku Szpitala:
 1. prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych              i prawnych oraz pozostałych rzeczowych składników majątku w użytkowaniu Szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie kompletnych dowodów księgowych,
 2. obliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosownie do obowiązujących przepisów, prowadzenie amortyzacji w rozbiciu na ośrodki kosztów,
 3. sporządzanie rocznych planów amortyzacji wg źródeł finansowania oraz obowiązującej sprawozdawczości o stanie i ruchu rzeczowych składników majątku
  w użytkowaniu Szpitala,
 4. uzgadnianie, co miesiąc wartości obrotów i sald ewidencji analitycznej majątku Szpitala z zapisami w księgowości syntetycznej,
 5. ścisła współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie prawidłowej ewidencji i właściwej eksploatacji mienia,
 6. sporządzanie dokumentacji zdawczo - odbiorczej rzeczowych składników majątku Szpitala po uzyskaniu zgody Dyrektora,
 7. bieżące cechowanie ruchomych składników majątku Szpitala zgodnie z prowadzoną dokumentacją i systemem informatycznym,
 8. udział w pracach Komisji powołanych przez Dyrektora Szpitala do wykonywania zadań związanych z gospodarką mieniem szpitalnym,
 9. sporządzanie rocznego  harmonogramu likwidacji, przyjmowanie od jednostek organizacyjnych dokumentacji dotyczącej zamierzonej likwidacji rzeczowych składników majątku i przestrzeganie obowiązującego trybu postępowania dotyczącego dalszego przepływu dokumentacji, aż do formalnego zakończenia procesu likwidacji,
 10. współdziałanie z Komisją Likwidacyjną i Komisją ds. Wyceny na zasadzie obowiązującego regulaminu,
 11. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją składników majątkowych Szpitala w zakresie ubezpieczenia,
 12. wykonywanie czynności związanych ze zmianą zasobów składników majątkowych w zakresie aktualizacji aparatury medycznej w portalu  NFZ SZOI  i  SEZOZ,
 13. opracowywanie zarządzeń mających związek z funkcjonowaniem Sekcji,
 14. wykonywanie innych zadań doraźnych nie mieszczących się w ramach zadań planowych.

 

 1. Dział Płac

     Zakres zadań Działu obejmuje:

 1. Obliczanie wynagrodzenia na podstawie umów o pracę i umów zleceń, należnych zasiłków oraz obciążeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w oparciu o Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny), a także rozlicznie tych składek poprzez system Płatnik.
 2. Obliczanie obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Sporządzanie list płac oraz prowadzenie wszystkich spraw z tym związanych.
 4. Prowadzenie właściwej dokumentacji płacowej.
 5. Przygotowywanie analiz i informacji dotyczących kosztów pracy, a niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z zasadami pracy w Szpitalu.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych lub wynikających z zakresu zadań Działu.
 7. Wydawanie miesięcznej informacji o wynagrodzeniu pracownika z uwzględnieniem wszystkich wypłat w miesiącu.
 8. Sprawdzanie pod względem zgodności z umową, rachunków wystawianych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szpitalu.
 9. Kontakt z jednostkami posiadającymi podpisane umowy ze Szpitalem  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nieprawidłowego rozliczenia wykonanych świadczeń.
 10. Prowadzenie ewidencji faktur na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 11. Sprawdzanie pod kątem merytorycznym  rachunków wystawionych przez podmioty
  zewnętrzne na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 12. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowości wystawianych dokumentów sprzedaży przez podmioty zewnętrzne na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.

 

Zadania z zakresu działalności socjalnej:

 

 1. Znajomość przepisów z zakresu spraw socjalnych, podatkowych, zamówień publicznych, pomocy społecznej oraz systematyczne zapoznawanie się ze zmianami uregulowań prawnych w tym zakresie (orzecznictwa sądu, interpelacje itp.).
 2. Opracowywanie projektów Regulaminów: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  i Komisji Socjalno Bytowej oraz przedstawianie ich do uzgodnień i konsultacji przewidzianych prawem.
 3. Przygotowywanie projektów planów wydatków finansowych wykorzystania ZFŚS na każdy rok, odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.
 4. Sporządzanie rocznych naliczeń ZFŚS (planu i korekty na koniec roku), odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.
 5. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykorzystania środków ZFŚS
  w rozbiciu na pracowników i byłych pracowników (rencistów i emerytów), odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.
 6. Sporządzanie miesięcznych naliczeń ZFŚS dla lekarzy stażystów.
 7. Sporządzenie miesięcznych rozliczeń podatkowych do Urzędu Skarbowego  udzielonych świadczeń socjalnych (wykazy imienne i PIT-y) dla pracowników   i byłych pracowników (rencistów i emerytów) i ścisła współpraca w tym zakresie  z Działem Płac i Działem Finansowo Księgowym, odrębnie dla USK przy  ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.

8.Realizowanie na bieżąco zatwierdzonych planów finansowych ZFŚS, odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.

9.Prowadzenie rejestru wydatków z ZFŚS, odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, 
      ul. Żurawiej.

10.Prowadzenie imiennego rejestru pracowników uprawnionych do świadczeń socjalnych oraz byłych pracowników (rencistów i emerytów), odrębnie dla USK przy  ul. Skłodowskiej,
ul. Żurawiej.

11.Prowadzenie ewidencji rodzin zastępczych i adopcyjnych.

12.Współpraca z Komisją Socjalno Bytową, organizacjami związkowymi, Działem Finansowo Księgowym, Działem Organizacyjno-Prawnym, kasą USK oraz przedstawicielami poszczególnych komórek organizacyjnych.

13.Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Socjalno Bytowej i sporządzenia protokołów
z jej posiedzeń.

14.Współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz opracowywanie projektu w tej sprawie.

15.Realizacja świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz planem działalności socjalnej ustalonym na dany rok.

16.Co miesięczne sporządzanie listy płac, wniosku o płatność i informacji podatkowej dot. wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i byłych pracowników (rencistów
i emerytów), w ścisłej współpracy z Działem Finansowo Księgowym, odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.

17.Wykonywanie innych zadań związanych z pracą w komórce zatrudniającej i zleconych przez Kierownika.

 

Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych podlegają ponadto:

1. Dział Rozliczeń i Analiz

Dział jest zobowiązany do tworzenia i realizowania strategii funkcjonowania Szpitala, zarówno pod względem kierunków rozwoju, jak i bieżącej realizacji przyjętych celów.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania kontraktów z NFZ, Ministerstwem Zdrowia i innymi podmiotami, analizowanie i opiniowanie tych umów,            a w szczególności:
 1. sporządzanie ofert dotyczących usług wykonywanych  przez Szpital wraz z cennikami,
 2. przygotowywanie ofert w ścisłej współpracy z Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, Zakładów i komórek organizacyjnych,
 3. koordynowanie prac wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
  i związanych z  przygotowaniem ofert.
 1. Rozliczanie umów zawartych przez Szpital z NFZ, MZ, innymi podmiotami oraz umów cywilno-prawnych  na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Kalkulacja i aktualizacja kosztów w Szpitalu, a w szczególności:
 1. kalkulacja kosztów procedur medycznych we wszystkich Klinikach,
 2. kalkulacja kosztów badań laboratoryjnych,
 3. kalkulacja procedur wysokospecjalistycznych,
 4. kalkulacja kosztów pobytu pacjenta w poszczególnych Klinikach,
 5. przeprowadzanie wszelkich niezbędnych kalkulacji bieżących wg potrzeb (koszt prania 1kg bielizny; koszty różnego typu sterylizacji w przeliczeniu na cykle, pakiety; koszty usług na zewnątrz),
 6. szczegółowa kalkulacja kosztów pobytu pacjenta wg potrzeb (z wyszczególnieniem
  leczenia w Klinice i kosztu zabiegu).
 1. Wycena procedur medycznych, badań laboratoryjnych i innych usług świadczonych  na 

zewnątrz, sporządzanie cenników do umowy z uwzględnieniem kosztów.

 1. Sporządzanie miesięcznych innych sprawozdań do NFZ, analizowanie wykonania kontraktów pod kątem ilości wykonanych świadczeń, limitów, kosztów, zgodności wykonania z zawartymi umowami oraz przedkładanie bieżących informacji w tym zakresie.
 2. Bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego zgodnie z zawartymi umowami oraz
  w zakresie zrealizowanych zakupów (analiza kosztów).
 3. Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości, informacji, analiz itp. na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 4. Wystawianie faktur/rachunków za leczenie pacjentów nieubezpieczonych oraz sporządzanie stosownych obciążeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Ścisła współpraca z Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, Zakładów
  i innych komórek organizacyjnych w sprawach związanych z realizacją usług medycznych.
 6. Przygotowywanie we współpracy z innymi jednostkami zewnętrznymi wniosków   unijnych.
 7. Rozliczanie zakupów i zadań inwestycyjnych finansowanych z różnych źródeł takich jak:
 • środki unijne,
 • środki własne,
 • dotacje itp.

9. Analizowanie ofert konkurencji w zakresie usług zdrowotnych na terenie województwa,    jak i odpowiadających jednostek w kraju.

10.Przedstawianie wniosków z analiz i niezbędnych danych wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala.

11.Bezpośredni kontakt ze służbami medycznymi Szpitala w celu:

  -   uzyskania niezbędnych danych,

-   zbierania sugestii i informacji o możliwościach i kierunkach rozwoju,

-   zebrania informacji o sugerowanych cenach na wykonywane usługi medyczne

12.Przetwarzanie danych otrzymanych w wyniku analiz, badań rynku i  przeprowadzonej
      działalności oraz przekazywanie ich Dyrektorowi Szpitala wraz z wnioskami.

13.Przygotowywanie opracowań planowanych przedsięwzięć związanych ze strategią 

Szpitala.

14.Współpraca z audytem wewnętrznym i audytem zewnętrznym. 

15.Wszelkie pozostałe zadania wynikające z zaleceń Dyrektora i  niniejszego regulaminu.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO- INWESTYCYJNYCH

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych organizuje i nadzoruje całość spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem Szpitala pod względem administracyjno-eksploatacyjnym. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnątrz, w zakresie wynikającym
z udzielonego mu pełnomocnictwa oraz jest odpowiedzialny za nadzór całości spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem Szpitala pod względem administracyjno-Eksploatacyjnym oraz odpowiada za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego     i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

 

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych należy
w szczególności:

 1. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób
  zapewniający prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem planów, programów, strategii rozwoju Szpitala.
 3. Nadzór nad realizacją przyjętych planów.
 4. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem posiadanymi środkami administracyjnymi.
 5. Nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji administracyjnej.
 6. Nadzór nad prawidłowością rozliczeń z tytułu dokonywanych zakupów                         i realizowanych umów.
 7. Wnioskowanie w sprawach zatrudniania w podległych komórkach organizacyjnych.
 8. Planowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
 9. Nadzór nad realizacją zaleceń organów kontroli.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

1. Działu Rozwoju i Inwestycji z sekcjami:

-  Sekcji Rozwoju,

-  Sekcji Inwestycji

2. Działu Technicznego z sekcjami:

-  Sekcji Elektrycznej,

-  Sekcji Automatyki,

-  Sekcji Sanitarnej

-  Sekcji Budowlanej

-  Sekcji Elektryczno -Energetycznej ze spalarnią

 

Do zadań Działu  Technicznego należy w szczególności

Sekcja Budowlana, Sekcja Elektryczna, Sekcja Sanitarna,

1.   Przygotowywanie projektów inwestycji, modernizacji i remontów przyjętych do realizacji zgodnie z business planem zatwierdzonym na poszczególne czasookresy.

2.    Zabezpieczenie należytego stanu budynków i nadzoru nad ich eksploatacją.

3.    Prowadzenie planowej konserwacji maszyn i urządzeń zainstalowanych w Szpitalu.

4.     Prowadzenie właściwej gospodarki energetycznej i paliwowej.

5. Zapewnienie pełnej sprawności techniczno-ruchowej parku maszynowego zainstalowanego
w Szpitalu oraz czuwanie nad właściwą jego eksploatacją, zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.

6. Nadzór nad realizacją inwestycji, modernizacji i remontów, a zwłaszcza czuwanie nad zgodnością przyjętych rozwiązań z przepisami określającymi wymagania szczególne, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Szpitala.

7. Zapewnienie bezawaryjnego zasilania Szpitala w energię elektryczną, energię cieplną, parę technologiczną, gaz, wodę, tlen medyczny.

 

Sekcja Automatyki

1. Nadzór nad właściwą eksploatacja instalacji automatyki w budynku Szpitala.

2. Prowadzenie planowej konserwacji maszyn i urządzeń automatyki będących na wyposażeniu Szpitala.

3. Zapewnienie pełnej sprawności techniczno-ruchowej instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji, rozdziału chłodu, żaluzji okiennych oraz systemu BMS zainstalowanego
w Szpitalu.

4. Monitorowanie sygnałów z systemów elektrycznych, elektroenergetycznych, automatyki węzła cieplnego, centrali sprężonego powietrza.

5. Organizowanie przetargów w zakresie objętym przedmiotem zadań Sekcji.

6. Sekcja Automatyki wykonuje swoje zadanie w ścisłej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowanie Szpitala.

7. Wykonywanie innych zleconych zadań w ramach objętych zakresem działalności Sekcji.

 

 

Dział Rozwoju i Inwestycji

Sekcja Rozwoju

 • Poszukiwanie możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych, na inwestycje i rozwój Szpitala oraz realizację zadań statutowych.
 • Opracowywanie wniosków o dotację ze źródeł zewnętrznych.
 • Opracowywanie dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
 • Współpraca z firmą zewnętrzną przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie, wniosków IOWISZ, oraz tzw. „fiszek”.
 • Kierowanie pracami przygotowawczymi do części merytorycznej i finansowej  wniosku
  o dofinansowanie.
 • Gromadzenie i analiza danych oraz określanie zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach szpitala, niezbędnych do przygotowania wniosków o zakup oraz dofinansowanie.
 • Określanie zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach szpitala.
 • Tworzenie zespołu merytorycznego oraz administracyjnego projektu.
 • Bieżące kontrolowanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektów.
 • Doradztwo na rzecz jednostek organizacyjnych szpitala w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania merytorycznej dokumentacji inwestycyjnej.
 • Realizacja i rozliczanie projektów.
 • Współpraca z instytucjami partnerskimi.
 • Sporządzanie korespondencji z Instytucją Wdrażającą/ Pośredniczącą przed podpisaniem umowy.
 • Udział w negocjacjach z Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą.
 • Promowanie i upowszechnianie informacji o projektach realizowanych przez Szpital.
 • Ewidencja składanych wniosków o dofinansowanie oraz realizowanych projektów.
 • Przygotowanie informacji merytorycznych, które powinny znaleźć się na stronie internetowej Działu Rozwoju i Inwestycji.
 • Współpraca z Działem Księgowości w zakresie terminowego rozliczania dotacji inwestycji.
 • Współpraca z Sekcją ds. Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania specyfikacji przetargowej.
 • Opracowywanie planu inwestycyjnego.

 

Sekcja inwestycji

1. Przygotowywanie Planów Projektu, Etapu i w razie konieczności Planów Nadzwyczajnych.

2. Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

3. Bieżącą kontrolę wykonywania harmonogramu inwestycji.

4. Udział w koordynowaniu prac projektowych i wykorzystania zasobów oraz wskazywanie działań korygujących.

5. Udział w koordynowaniu prac wykonawczych oraz inicjowanie działań korygujących.

6. Dokonywanie uzgodnień na poziomie logistycznym pomiędzy Szpitalem i Wykonawcą.

7. Koordynowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie wniosków inwestycyjnych ujętych w planie inwestycyjnym lub realizowanych z rezerwy inwestycyjnej.

8. Reprezentowanie Szpitala w ramach udzielonego pełnomocnictwa szczególnego.

 

Dział Administracyjny

W skład Działu Administracyjnego wchodzą:

 • Sekcja Zaopatrzenia z Magazynami,
 • Pralnia i Szwalnia
 • Sekcja ds. Aparatury Medycznej
 • Sekcja Żywienia

Dział Administracyjny  podlega bezpośrednio pod Dyrektora.

Zakres zadań Działu obejmuje:

 1. Prowadzenie gospodarki magazynowej Szpitala,
 2. Zabezpieczenie właściwej ochrony mienia,
 3. Zabezpieczenie właściwego stanu sanitarno-higienicznego Szpitala i jego bezpośredniego otoczenia,
 4. Organizowanie i nadzór nad właściwą i zgodną z przepisami gospodarką odpadami,
 5. Prowadzenie magazynu rzeczy chorego,
 6. Zapewnia wyżywienie wszystkim pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, zgodnie
  z zaleceniami lekarzy, procedurami i normami żywieniowymi,
 7. Zapewnienie łączności telefonicznej wewnętrznej i zewnętrznej,
 8. Organizowanie i nadzorowanie pracy szatni funkcjonujących na terenie Szpitala,
 9. Organizowanie transportu wewnętrznego dla potrzeb gospodarczych,
 10. Organizowanie i rozlicznie transportu sanitarnego zlecanego przez wszystkie jednostki organizacyjne do tego uprawnione,
 11. Przygotowanie pomieszczeń i zabezpieczenie obsługi narad i zjazdów odbywających się na terenie Szpitala,
 12. Organizowanie i nadzorowanie pracy pralni i szwalni,
 13. Prowadzenie administracji Zakładowego Budynku Mieszkalnego,
 14. Przygotowywanie projektów umów w zakresie prowadzonych spraw i uzgadnianie ich pod względem merytorycznym z Dyrektorem ,
 15. Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia obciążenia innych podmiotów w zakresie pozostałej działalności operacyjnej,
 16. Odpowiedzialność za ochronę obiektów Szpitala, infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczenie materiałowo- techniczne związane z przejściem Szpitala z organizacji pokojowej na organizację wojenną lub sytuacji nadzwyczajnych Państwa,
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych lub wynikających
  z obowiązujących przepisów.

 

 

Sekcja Zaopatrzenia z magazynami.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zakup sprzętu i materiałów do realizacji zadań Szpitala, po uprzednim uzgodnieniu
  z Sekcją Zamówień Publicznych,
 2. Analiza stanu zapasów,
 3. Analiza ofert dotyczących sprzętu i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Szpitala,
 4. Wycena wniosków inwestycyjnych dotyczących zakupu sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia,
 5. Przygotowywanie dokumentów i informacji niezbędnych do podjęcia decyzji
  o zakupie,
 6. Przygotowanie informacji niezbędnych do wszczęcia postępowań zgodnych
  z PZP,
 7. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniach zgodnych
  z PZP w zakresie objętym przedmiotem zadań Sekcji,
 8. Organizowanie transportu dla potrzeb Szpitala,
 9. Organizowanie i nadzorowanie pracy magazynów,
 10. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Działu.

 

Zespół ds. aparatury medycznej

Zakres zadań obejmuje:

 1. Kontrola wykorzystania aparatury medycznej,
 2. Organizowanie i zabezpieczanie należytej konserwacji aparatury medycznej użytkowanej przez Szpital,
 3. Kompletowanie ofert i przygotowywanie informacji o nowych rodzajach aparatury
  i możliwościach jej zakupu,
 4. Zbieranie wniosków w sprawie kupna aparatury medycznej i opiniowanie celowości zakupu,
 5. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń, aparatury medycznej i jej dodatkowego wyposażenia, dokonywanie napraw bieżących,
 6. Opracowywanie harmonogramów przeglądów i konserwacji urządzeń i aparatury medycznej,
 7. Koordynacja prac zmierzających do przygotowania i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb nowo zakupionej aparatury,
 8. Udzielanie porad w zakresie możliwości technicznych posiadanej aparatury
  i wydawanie orzeczeń o jej stanie technicznym,
 9. Opracowywanie wniosków w sprawie likwidacji aparatury zbędnej i zużytej,
 10. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniach zgodnych
  z PZP w zakresie objętym przedmiotem zadań Zespołu,
 11.  Wykonywanie innych zleconych zadań w ramach objętych zakresem działalności Sekcji.

Sekcja Żywienia- składa się z dietetyków na ul. M. Skłodowskiej-Curie i kuchni szpitalnej
                             z magazynem żywnościowym na ulicy Żurawiej.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Nadzór nad całością procesu żywienia pacjentów w Szpitalu,
 2. Zapewnienie wyżywienia pacjentom hospitalizowanym zgodnie z zaleceniem lekarza
  i procedur żywieniowych,
 3. Współpracę z firmą cateringową Kuchni Centralnej,
 4. Analiza i akceptacja zaplanowanych jadłospisów przez firmę cateringową.,
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów,
 6. Czuwanie nad zmianami diet chorych,
 7. Dbanie o estetykę podawanych posiłków,
 8. Kontrolę ilości, jakości, temperatury i terminu dostarczanych posiłków do Klinik,
 9. Monitoring zgodności naniesionych danych dotyczących ilości żywionych pacjentów w poszczególnych Klinikach wg danych z Działu Statystyki Medycznej,
 10. Sporządzanie miesięcznych zestawień osobodni żywieniowych pacjentów
  w poszczególnych Klinikach,
 11. Przygotowywanie miesięcznych zestawień diet „H” w poszczególnych Klinikach,
 12. Sporządzanie diet indywidualnych na zlecenie lekarza,
 13. Edukację pacjentów na temat zasad prawidłowego żywienia,
 14. Nadzór nad prawidłową pracą kuchni i magazynu żywnościowego,
 15. Opracowywanie specyfikacji dotyczącej przetargów na artykuły spożywcze zgodnie
  z potrzebami szpitala,
 16. Sporządzanie jadłospisów dekadowych,
 17. Zamawianie artykułów spożywczych zgodnych z jadłospisem dekadowym,
 18. Tworzenie zestawień do wydania artykułów spożywczych z magazynu,
 19. Nadzór nad prawidłową produkcją potraw w kuchni,
 20. Kontrola dystrybucji posiłków na oddziały,
 21. Kontrola nad właściwym wydawaniem posiłków dla pacjentów na oddziałach,
 22. Prowadzenie stołówki pracowniczej,
 23. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych i objętych zakresem zadań sekcji, w ścisłej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi,
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 25. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa organizuje i nadzoruje całość spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem w Szpitalu opieki pielęgniarskiej
i położniczej oraz pionu sanitarno-higienicznego. Jest odpowiedzialny za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnątrz, w zakresie wynikającym z udzielonego mu pełnomocnictwa.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

 

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa należy w szczególności:

 1. Opracowanie, wdrażanie i modyfikowanie strategii rozwoju pielęgniarstwa                  w Szpitalu.
 2. Opracowywanie i modyfikowanie struktury organizacyjnej pionu pielęgniarek              i położnych.
 3. Określanie liczby i struktury stanowisk pracy w pionie pielęgniarek i położnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 4. Opracowywanie projektów planów zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
 5. Ocenianie wyposażenia stanowisk pracy i jakości realizowanych świadczeń medycznych.
 6. Wnioskowanie i współdecydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania, awansowania, nagradzania i karania podległego personelu.
 7. Opracowywanie i doskonalenie systemu oceny i motywowania pracowników.
 8. Współuczestnictwo w ustalaniu zasad wynagradzania zespołu pielęgniarek                    i położnych.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawach kształcenia podyplomowego pielęgniarek                i położnych, a w szczególności w sprawach specjalizacji, kursów, szkoleń
  i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 10. Ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego stanowiska pracy w pionie pielęgniarek i położnych oraz innych podległych pracowników.
 11. Nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników.
 12. Nadzorowanie pracy personelu pod kątem prawidłowości zasad wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w oparciu o obowiązujące przepisy i kodeks etyki zawodowej.
 13. Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, a w szczególności pielęgniarskiej.
 14. Tworzenie warunków i koordynowanie współpracy pielęgniarek i położnych
  z innym personelem medycznym.
 15. Organizacja i prowadzenie okresowych spotkań z personelem pielęgniarskim.
 16. Opiniowanie wniosków składanych przez pielęgniarki i położne oddziałowe, koordynujące w zakresie spraw kadrowych.
 17. Nadzorowanie stanu sanitarno – higienicznego i epidemiologicznego Szpitala.
 18. Zatwierdzanie standardów opieki i procedur postępowania pielęgniarskiego oraz monitorowanie procesu standaryzacji.
 19. Współuczestnictwo w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, standardów
  i procedur dotyczących świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalu.
 20. Zapewnienie i organizacja kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej               i położniczej pacjentom korzystającym ze świadczeń medycznych.
 21. Rozpatrywanie wniosków i skarg składanych przez pielęgniarki i położne, jak również pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej.
 22. Współudział w zarządzaniu ogólnym Szpitala, zarządzaniu zasobami ludzkimi               i zarządzaniu informacją.
 23. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, Zastępcą Dyrektora ds.Techniczno-Inwestycyjnych oraz innymi przedstawicielami administracji Szpitala, a także z kierownikami komórek medycznych i pomocniczych Szpitala.
 24. Współpraca z zespołami: ds. kontroli zakażeń szpitalnych, ds. jakości i innymi zespołami i komisjami powołanymi w Szpitalu.

 

Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa podlegają służbowo:

 1. Asystent ds. Jakości i Opieki Szpitalnej

Celem utworzenia stanowiska jest zapewnienie świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie oraz sprawności w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i położniczej przy ścisłej współpracy z pielęgniarkami i położnymi oddziałowymi poszczególnych Klinik Szpitala.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zapewnienie i organizacja całodobowej, bieżącej opieki pielęgniarskiej
  i położniczej nad pacjentami hospitalizowanymi w Klinikach Szpitala.
 2. Współuczestniczenie w organizowaniu odpowiednich warunków wewnątrzszpitalnych umożliwiających realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
  w stosunku do pacjentów i ich rodzin.
 3. Zatwierdzenie miesięcznych harmonogramów czasu pracy pielęgniarek
  i położnych oraz prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy pielęgniarek
  i położnych.
 4. Koordynowanie i uczestnictwo w budowaniu, wdrażaniu, przestrzeganiu, monitorowaniu i modyfikowaniu standardów i procedur praktyki zawodowej.
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli jakości realizowanych świadczeń pielęgniarskich i położniczych.
 6. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem udzielanych świadczeń medycznych.
 7. Analizowanie poziomu satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielanych świadczeń medycznych.
 8. Uczestniczenie w wymianie doświadczeń zawodowych pomiędzy Klinikami.
 9. Zgłaszanie uwag, spostrzeżeń i propozycji zmian w zakresie organizacji pracy             w Klinikach i innych komórkach organizacyjnych Szpitala, z zachowaniem drogi służbowej.
 10. Przestrzeganie postanowień określonych w obowiązującej dokumentacji                        i zarządzeniach związanych z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością.
 11. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno- Finansowych oraz innymi przedstawicielami administracji Szpitala, a także kierownikami komórek medycznych i pomocniczych Szpitala.
 12. Współpraca z zespołami: ds. kontroli zakażeń szpitalnych, ds. jakości i innymi zespołami i komisjami powołanymi w Szpitalu.

 

2.   Pielęgniarki i Położne Oddziałowe

      Pielęgniarki i Położne Koordynujące

 

Stanowiska zostały utworzone w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, jak również nadzoru nad jakością udzielanych świadczeń pielęgniarskich/położniczych                w komórkach organizacyjnych Szpitala. 

Zakres zadań obejmuje:

 1. Stworzenie warunków organizacyjno-administracyjnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w jednostce.
 2. Zapewnienie kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem hospitalizowanym.
 3. Określenie rzeczywistego zapotrzebowania na pielęgniarskie świadczenia medyczne.
 4. Organizowanie pracy pielęgniarkom/położnym poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie, do kwalifikacji personelu
  i stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia oraz wyposażenia Kliniki.
 5. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zabiegów diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.
 6. Organizowanie odpowiednich warunków umożliwiających realizację zadań
  z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do pacjentów i ich rodzin.
 7. Koordynowanie i uczestniczenie w budowaniu, wdrażaniu, przestrzeganiu                    i doskonaleniu standardów,  procedur i instrukcji  obowiązujących w pracy zawodowej.
 8. Analiza poziomu satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielanych świadczeń medycznych.
 9. Zapewnienie właściwego przepływu informacji o pacjencie między członkami zespołu terapeutycznego.
 10. Planowanie rozkładu czasu pracy i ewidencji czasu pracy  personelu.
 11. Współpracę z Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kierownikami komórek organizacyjnych, Asystentami ds. jakości i opieki szpitalnej, jak również innymi komórkami organizacyjnymi  Szpitala.

 

3.   Pielęgniarka Społeczna

Stanowisko zostało utworzone w celu zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, jak również ich rodzin.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zbieranie i analiza zgłoszeń z poszczególnych Klinik dotyczących sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i socjalnej pacjentów bezdomnych, samotnych, o nieznanym nazwisku i/lub nie posiadających dokumentów ubezpieczeniowych hospitalizowanych w Szpitalu.
 2. Ustalanie zakresu pomocy jakiej będzie wymagał pacjent po wypisaniu ze Szpitala       i powrocie do środowiska domowego.
 3. Ścisła współpraca z organami, instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za świadczenie i organizację pomocy bezdomnym i na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Współpraca z placówkami pielęgnacyjno-opiekuńczymi w celu zapewnienia pacjentom ciągłości opieki po wypisie ze Szpitala.
 5. Podejmowanie działań mających na  celu pozyskiwanie od organów administracji państwowej zwrotu kosztów za hospitalizację pacjentów nie posiadających dokumentów ubezpieczeniowych.
 6. Podejmowanie czynności administracyjnych mających na celu umieszczenie
  w domu dziecka noworodka pozostawionego przez matkę w Szpitalu.
 7. Zapewnienie miejsca czasowego pobytu bezdomnym, nieletnim i będącym
  w trudnej sytuacji rodzinnej matkom wraz z nowonarodzonym dzieckiem wypisującym się ze Szpitala.
 8. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji i sprawozdawczości.
 9. Współpracę z Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, pielęgniarkami/położnymi oddziałowymi, koordynującymi oraz innymi pracownikami Szpitala.

 

 

4.   Centralna Sterylizatornia i Dezynfektornia

Zadaniem Centralnej Sterylizatornii i Dezynfektornii jest zapewnienie komórkom organizacyjnym Szpitala sterylnych wyrobów medycznych poddawanych procesom sterylizacji, jak również dezynfekcja wyrobów wymagających przeprowadzenia procesów dezynfekcji.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Organizację procesów sterylizacji/dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami      i przepisami prawnymi.
 2. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług w zakresie sterylizacji/dezynfekcji.
 3. Współudział w działaniach zmierzających do likwidacji ognisk epidemiologicznych.
 4. Wdrażanie, przestrzeganie i doskonalenie standardów, procedur, instrukcji związanych z  procesami sterylizacji/dezynfekcji
 5. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni / Dezynfektorni.
 6. Współpraca i nadzór nad funkcjonowaniem sterylizatorni podręcznych.
 7. Świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji na rzecz komórek organizacyjnych Szpitala.
 8. Świadczenie usług z zakresu sterylizacji/dezynfekcji zleceniodawcom z zewnątrz.

 

 

5. Specjalista ds. promocji zdrowia

Stanowisko utworzone w celu prowadzenia oraz koordynacji działalności dotyczącej promocji zdrowia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala, połączonej ze szkoleniem pracowników oraz pozyskiwaniem materiałów i pomocy metodycznych do szerzenia promocji zdrowia.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Opracowywanie wytycznych Narodowego Programu Zdrowia oraz wytycznych PSSE.
 2. Współpracę z organizacjami społecznymi.
 3. Organizowanie zaopatrzenia Szpitala w materiały edukacyjne i pomoce metodyczne do  realizacji działań i programów edukacyjnych.
 4. Koordynowanie działalnością mającą na celu zdrowy styl życia
  w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala, zgodnie z zapotrzebowaniem.
 5. Udzielanie konsultacji w sprawach realizacji form i metod pracy wśród organizatorów   w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala.

 

PEŁNOMOCNIK DS.  INFORMACJI  NIEJAWNYCH

Pełnomocnik kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej oraz ochrony systemów i sieci teleinformatycznych związanych z przejściem Szpitala z organizacji pokojowej na organizację wojenną lub sytuacji nadzwyczajnych Państwa.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 2. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,  przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  o ochronie tych informacji.
 4. Okresowa kontrola ewidencji , materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Szpitalu i nadzorowanie jego realizacji.
 6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż oraz z regulaminami obowiązującymi w Szpitalu.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szpitala
  i związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 9. Pełnomocnik przedstawia Dyrektorowi Szpitala kandydatury  osób:
 1. odpowiedzialnych za systemy i sieci teleinformatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               okresowo kontroluje zakres ich prawidłowego działania i funkcjonowania, jak również zobowiązuje do okresowego składania sprawozdań,
 2. kierownika kancelarii tajnej, określa jego zakres, obowiązki                        i prawidłowość funkcjonowania.
 1. Pełnomocnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą kancelarii oraz wydaje  poświadczenia bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji  niejawnych, zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osobom /po odpowiednich przeszkoleniach/ wskazanych przez

Dyrektora.

 

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY z RADCAMI  PRAWNYMI/ADWOKATAMI

Dział zapewnia obsługę organizacyjno-prawną Szpitala, w szczególności w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa obowiązujących w Szpitalu we współpracy                z Radcami Prawnymi/Adwokatami.

 

W skład Działu wchodzą:

 • Sekretariat /Kancelaria
 • Archiwum
 • Rzecznik Prasowy
 • Audytor

 

Zakres zadań  obejmuje:

 1. Kompletowanie, przechowywanie oraz aktualizacja dokumentów rejestrowych  związanych  z funkcjonowaniem Szpitala (Statut, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego).
 2. Opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Szpitala oraz instrukcji
  i zarządzeń wewnętrznych w obszarze objętym zadaniami Działu, na podstawie obowiązujących  przepisów prawnych.
 3. Kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych oraz ich udostępnianie
  w razie potrzeby pracownikom Szpitala.
 4. Organizowanie obsługi technicznej posiedzeń Rady Społecznej Szpitala.
 5. Koordynacja procesu udostępniania osobom  fizycznym oraz innym podmiotom (sąd, prokuratura, ZUS, KRUS itp.) dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych
  w  Szpitalu.
 6. Organizowanie obsługi technicznej prac Zespołu Oceny przyjęć pacjentów do Szpitala.
 7. Koordynacja prac dotyczących przygotowywania na potrzeby organu założycielskiego danych związanych z funkcjonowaniem Szpitala.
 8. Prowadzenie: rejestru oraz przechowywanie umów zawartych przez Szpital
  z NFZ. MZ, podmiotami z zewnątrz, umów darowizn przekazanych na rzecz Szpitala.
 9. Przygotowywanie korespondencji dotyczącej działań związanych z windykacją należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 10. Przechowywanie skarg oraz wniosków wpływających do Szpitala związanych
  z jego funkcjonowaniem oraz coroczne sporządzanie ich analizy zbiorczej na potrzeby Ministerstwa Zdrowia.
 11. Sporządzanie  umów dotyczących usług medycznych, zawieranych przez Szpital
 12. Udział w Komisjach Konkursowych w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne.
 13. Koordynacja prac nad utworzeniem i aktualizowaniem procedury opisującej obieg dokumentów w Szpitalu w zakresie podpisywania i realizacji umów na badania  kliniczne.
 14. Prowadzenie rejestru podpisanych umów na badania kliniczne.
 15. Prowadzenie ewidencji umów na badania kliniczne realizowanych przez Szpital.
 16. Koordynacja działań prowadzących do podpisania umowy na badania kliniczne przez Szpital, m.in. przekazywanie wzorów umów zainteresowanym komórkom, kontakt ze Sponsorami badań w celu negocjowania warunków umowy.
 17. Koordynacja prac nad utworzeniem i aktualizowaniem procedury opisującej obieg dokumentów w zakresie podpisywania umów z podmiotami zewnętrznymi na udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 18. Współpraca z Głównymi Badaczami, Sponsorami w trakcie realizacji umowy na badanie kliniczne.
 19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala i objętych zakresem zadań Działu w ścisłej  współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

 

Radca Prawny/Adwokat

Radca Prawny/Adwokat wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej
i zasad etyki zawodowej, zapewniając w ten sposób skuteczną ochronę interesów Szpitala.

 1. Radca Prawny/Adwokat świadczy pomoc prawną na rzecz Szpitala,
  a w szczególności udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne oraz występuje przed sądami i urzędami.
 2. Dyrektor zasięga opinii Radcy Prawnego/Adwokata przed podjęciem decyzji
  o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Szpitala, a zwłaszcza w przypadku rozstrzygania spraw indywidualnych oraz skomplikowanych pod względem  prawnym.
 3. Do zadań Radcy Prawnego/ Adwokata   należy ponadto:
  1. sporządzanie oraz opiniowanie pod względem prawnym umów zawieranych przez Szpital,
  2.  udzielanie komórkom organizacyjnym Szpitala opinii, porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  3. obsługa prawna posiedzeń Rady Społecznej,
  4. podjęcie działań windykacji należności przewidzianej prawem na podstawie wniosków przekazywanych z Działu Finansowego-Księgowego oraz nadzór prawny nad egzekucją należności,
  5. występowanie w charakterze pełnomocnika Szpitala w postępowaniu sądowym,
   administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
  6. nadzoru pod względem prawnym postępowań o udzielenie zamówienia 
   publicznego w szczególności do:
   -opracowania wraz pracownikami Działu Zamówień Publicznych wzorów umów do SIWZ;
   - opiniowania pod względem prawnym wszystkich umów przygotowanych przez Dział Zamówień Publicznych oraz aneksów do umów;
   -przedkładania propozycji odpowiedzi na zapytania dotyczących kwestii prawnych
   w postępowaniach o zamówienie publiczne;

   -opiniowania odwołań złożonych przez wykonawców w częściach dotyczących kwestii prawnych;
   - rozstrzygania wszystkich wątpliwości związanych z postępowaniami przetargowymi zgłaszanymi przez pracowników Działu Zamówień Publicznych;
   - czynnego uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej (jeżeli jest członkiem Komisji);
   -opracowania wraz z Działem Zamówień Publicznych wzorów umów oraz umów
   w postępowaniach, w których uczestniczy Szpital.

   -reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądem Okręgowym w Białymstoku

 

1.  Sekretariat/Kancelaria

Główne zadania  realizowane przez Sekretariat i Kancelarię:

 1. Przyjmowanie i otwieranie korespondencji zewnętrznej dostarczanej przez Pocztę Polską,  firmy kurierskie oraz bezpośrednio od podmiotów zewnętrznych
  i korespondencji wewnętrznej z komórek organizacyjnych Szpitala - za pokwitowaniem.
 2. Prowadzenie rejestrów w książkach korespondencyjnych: pism oraz faktur wpływających do Kancelarii Szpitala, zapotrzebowań na zakupy składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, wniosków inwestycyjnych oraz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora i pism wysyłanych na zewnątrz.
 3. Codzienne prowadzenie ewidencji wysyłanych listów: poleconych, zwykłych, paczek pocztowych z poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala oraz przesyłek kurierskich.
 4. Przekazywanie pism za pokwitowaniem poszczególnym komórkom organizacyjnym Szpitala, dystrybucja rozdzielników wewnętrznych.
 5. Codzienna obsługa Sekretariatu - m.in. przygotowywanie korespondencji do podpisu Dyrektorowi oraz jego Zastępcom, łączenie telefonów, organizacja spotkań.
 6. Prowadzenie zakładowego archiwum.
 7. Przygotowywanie grafiku ostrych dyżurów Szpitala w oparciu o otrzymane dokumenty oraz grafiku Głównego Lekarza Dyżurnego w danym miesiącu kalendarzowym.
 8. Organizacja procesu zamawiania, przekazywania i kasowania pieczątek.
 9. Inne czynności techniczne i organizacyjne związane z korespondencją i obsługą Sekretariatu między innymi wysyłanie faksów, miesięczne rozliczanie wysyłanej korespondencji z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne Szpitala, zamawianie prasy, protokołowanie posiedzeń Rady Społecznej Szpitala.

 

2. Audytor Wewnętrzny

Celem audytu wewnętrznego jest niezależne i obiektywne wspieranie dyrektora Szpitala       w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Audyt wewnętrzny:

 1. Opracowuje roczny plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego wykonania.
 2. Przeprowadza zadania zapewniające i czynności doradcze.
 3. Może przeprowadzać czynności sprawdzające, dokonując oceny działań podjętych     w celu realizacji zaleceń.
 4. Prowadzi bieżące i stałe akta audytu wewnętrznego.

 

 

3. Rzecznik Prasowy

Stanowisko ustanowione zostało w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Szpitala
i jego pracowników wśród przedstawicieli mediów.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Przygotowywanie informacji dla mediów i dbanie o spójność informacji.
 2. Organizowanie konferencji prasowych i aranżowanie wywiadów.
 3. Organizacja przedsięwzięć promocyjno-komunikacyjnych (konferencje, kampanie społeczne, wystawy).
 4. Reprezentowanie Szpitala w mediach.
 5. Monitorowanie mediów (wyszukiwanie informacji dotyczących Szpitala oraz wydarzeń w służbie zdrowia).

 

 

DZIAŁ INFORMATYKI

Główne zadania realizowane przez Dział Informatyki:

 1. Stały nadzór nad sprawnością sprzętu komputerowego i jego bieżąca konserwacja.
 2. Dostosowanie posiadanego sprzętu do potrzeb użytkowników.
 3. Uczestniczenie w zakupach sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 4. Nadzór nad prawidłową pracą sieci komputerowej.
 5. Prowadzenie podstawowego instruktażu w zakresie obsługi oprogramowania.
 6. Okresowa kontrola antywirusowa systemów informatycznych działających
  w Szpitalu.
 7. Administrowanie serwerami oraz zasobami udostępnianymi użytkownikom.
 8. Dział  Informatyki wykonuje swoje zadanie w ścisłej  współpracy ze wszystkim komórkami organizacyjnymi, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Szpitala i właściwego przepływu informacji.

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział zapewnia realizację procedur zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. Prowadzenie rejestr wszystkich zamówień publicznych powyżej 30.000 EURO, opatrując je stosownymi sygnaturami;
 3. Prowadzenie rejestru obowiązujących umów dotyczących dostaw, usług oraz  robót budowlanych, przekazywanie kopii na bieżąco do Działu Finansowo-Księgowego, Wnioskodawcom oraz jednostkom odpowiedzialnym za nadzór nad ich realizacją;
 4. Zamieszczanie na stronie internetowej dokumentację związaną z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. Przygotowanie z innymi komórkami planu postępowań o udzielenie zamówień na dany rok finansowy Szpitala.
 6. Udzielanie pomocy osobom (na ich prośbę) uczestniczącym w procesie udzielania zamówienia publicznego w formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na zapytania i odwołania.
 7. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym przed dokonaniem zakupu/zaciągnięciem zobowiązania dokumentów przekazanych przez osoby uczestniczące w procesie udzielania zamówienia publicznego, co do ich zgodności
  z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy (bez dokonania oceny, w tym oceny jakościowej przedmiotu zamówienia).
 8. Opiniowanie pod względem formalno - prawnym „zamówień natychmiastowych” przed dokonaniem zakupu/ zaciągnięciem zobowiązania.
 9. Opracowanie wraz z Radcą Prawnym/Adwokatem wzorów umów do postępowań przetargowych oraz przedstawienie ich do zaopiniowania Głównemu Księgowemu, odpowiednim sekcjom Działu Administracyjnego lub Kierownikowi Apteki;
 10. Dział Zamówień Publicznych wykonuje swoje zadanie w ścisłej współpracy ze wszystkim komórkami organizacyjnymi, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Szpitala i właściwego przepływu informacji.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala i objętych      zakresem zadań Działu w ścisłej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

 

DZIAŁ KADR

Dział prowadzi całokształt spraw w zakresie kształtowania i realizowania polityki zatrudnienia oraz wypełnia obowiązki Szpitala w stosunku do pracowników.

W skład Działu wchodzi:

Sekcja Spraw Pracowniczych

Zakres zadań obejmuje:

 1. Opracowywanie planów zatrudnienia w oparciu o analizę potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.
 2. Przedkładanie propozycji dotyczących zatrudnienia pracowników.
 3. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Kodeks Pracy).
 4. Prowadzenie ewidencji obecności w pracy, planu urlopów oraz kontrola ich bieżącego wykorzystania.
 5. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnianiem na podstawie umów zleceń/dzieło.
 6. Realizowanie obowiązków pracodawcy w sprawach związanych ze zgłoszeniem pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 7. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z pracą na zasadach wolontariatu na terenie Szpitala.
 8. Znajomość zasad regulujących podpisywanie umów z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych, tzw. „kontraktów” z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala.
 9. Udział w Komisjach Konkursowych w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne.
 10. Koordynacja prac nad utworzeniem i aktualizowaniem procedury opisującej obieg dokumentów w zakresie podpisywania umów z podmiotami zewnętrznymi na udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 11. Prowadzenie ewidencji dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania świadczeń (specjalizacje, prawa wykonywania zawodu, ubezpieczenia) przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 1. Prowadzenie wszystkich spraw związanych ze szkoleniem w Klinikach i Zakładach Szpitala lekarzy i innego personelu z innych zakładów opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o specjalizacjach (umowy cywilno-prawne na szkolenie specjalizacyjne, staże cząstkowe).
 2. Prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi pracowników na
  terenie kraju i poza jego granicami.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
 4. Załatwianie spraw związanych z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę.
 5. Organizowanie szkoleń zgodnie z wymaganiami na danych stanowiskach.
 6. Organizowanie szkoleń w sposób zapewniający stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 7. Nadzór nad terminowością wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników USK.
 8. Bieżąca obsługa telefoniczna i osobista pracowników
 9. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zawierania umów
  o odbywanie staży.
 10. Comiesięczna kontrola kart ewidencji czasu pracy pracowników całego Szpitala.
 11. Bieżąca aktualizacja danych personelu zatrudnionego w Szpitalu w portalu SHOI na podstawie potwierdzonych informacji przez Działy: Rozliczeń i Analiz, Statystyki Medycznej, Poradni uzyskanych od Kierowników Klinik/innych lekarzy kierujących, Kierowników Zakładów, poradni.
 12. Elektroniczny przekaz danych statystycznych do Portalu internetowego GUS.
 13. Przygotowywanie ankiet, sprawozdań do PFRON, PUW, MZ, GUS.
 14. Współpraca z MZ w sprawach związanych z zawieraniem umów dot. lekarzy
   rezydentów.
 15. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Okręgową Izbą Lekarską w sprawach związanych z prowadzeniem staży podyplomowych lekarzy.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO  DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy organizuje i nadzoruje wszelkie działania zapewniające realizację nałożonych na pracodawcę obowiązków ochrony zdrowia
i życia pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Nadzór i koordynacja prac z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Szpitalu.
 2. Identyfikacja i znajomość przepisów regulujących sprawy bezpieczeństwa
  i higieny pracy w służbie zdrowia oraz doradztwo w zakresie ich stosowania.
 3. Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Szpitala co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 4. Bieżące informowanie Dyrektora Szpitala o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 5. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Szpitala oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych dokumentacji w zakresie remontów i modernizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych, a także nowych inwestycji. Udział w pracach oceniających te dokumentacje.
 8. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych, przebudowywanych        i remontowanych obiektów Szpitala. Udział w odbiorach urządzeń technicznych, instalowanej aparatury oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 9. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy            
  w stosowanych metodach pracy w Szpitalu.
 10. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 11. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz w ustalaniu zadań kierowników jednostek organizacyjnych / osób kierujących zespołami w zakresie bezpieczeństwa   
  i higieny pracy.
 12. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 13. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 14. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń
  o takie choroby oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia            w środowisku pracy.
 15. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz informowanie o nim pracowników.
 16. Doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej          i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia we współpracy z kierownikiem Poradni Medycyny Pracy.
 17. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych nowozatrudnionych pracowników
  w zakresie instruktażu ogólnego bhp.
 18. Inicjowanie i organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy we współpracy z Działem Spraw Pracowniczych.
 19. Prowadzenie rejestrów przeprowadzanych szkoleń.
 20. Współpraca z laboratoriami specjalistycznymi w zakresie przeprowadzania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,          a także sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami.
 21. Przekazywanie jednostkom zewnętrznym tzn. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędowi Statystycznemu informacji wymaganych przepisami prawnymi.
 22. Współdziałanie z Kierownikiem Poradni Medycyny Pracy, w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 23. Współdziałanie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy Szpitala oraz organizacjami związkowymi w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 24. Udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powołanej
  w Szpitalu.
 25. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO  DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej zapewnia pełna realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w Szpitalu.

Główne zadania obejmują:

 1. Analizowanie i przygotowywanie planów wdrażania w Szpitalu wymogów i warunków określonych w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 2. Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  i bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Kompletowanie, przechowywanie przepisów prawnych oraz przestrzegani i wdrażanie postanowień z nich wynikających.
 4. Opracowywanie i aktualizowanie planów, instrukcji oraz innych dokumentów, danych
  i informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ratownictwa.
 5. Udział w odbiorach robót i prac remontowych i inwestycyjnych pod względem wymogów ochrony przeciwpożarowej.
 6. Opiniowanie  oraz wypracowywanie koncepcji i rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wnioskowanych i planowanych  zadań inwestycyjnych.
 7. Przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu.
 8. Planowanie i przygotowywanie ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji.
 9. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz współdziałania Szpitala w sytuacjach zagrożeń i niebezpieczeństw.
 10. Ustalanie i kontrolowanie stanu i sprawności wyposażenia Szpitala w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa.
 11. Przedstawianie warunków i propozycji z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu terenu należącego do Szpitala.
 12. Udział w działaniach interwencyjno – ratowniczych w sytuacjach zagrożeń, niebezpieczeństw oraz stanach kryzysowych.
 13. Przygotowywanie Dyrektorowi Szpitala stosownych informacji i materiałów dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz innych potencjalnych zagrożeń     i ich skutków.
 14. Podejmowanie decyzji wstrzymujących określone czynności, których realizacja stwarza
  i stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia.
 15. Stała współpraca z Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zagrożeń  i ewakuacji.
 16. Przygotowywanie informacji do bazy danych monitoringu pożarowego.

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

Stanowisko realizuje zadania obronne i obrony cywilnej oraz zapewnia funkcjonowanie Szpitala w zakresie wyższych stanów gotowości obronnej i sytuacji nadzwyczajnych Państwa.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Planowanie i realizację zadań obronnych Szpitala wynikających z zarządzenia Ministra Zdrowia, Wojewody, Prezydenta miasta Białegostoku.
 2. Ustalenie struktur organizacyjnych przewidzianych do działania w szczególnych sytuacjach.
 3. Organizowanie wszystkich przedsięwzięć związanych z obroną cywilną.
 4. Organizowanie szkoleń kadry kierowniczej i osób funkcyjnych oraz pozostałych pracowników Szpitala w zakresie obronnym i obrony cywilnej.
 5. Prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników Szpitala.
 6. Prowadzenie spraw reklamacyjnych i organizacyjno-mobilizacyjnych w Szpitalu.
 7. Prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej, będącym na stanie Szpitala
 8. Stała współpraca z jednostkami nadrzędnymi i współdziałającymi w realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
 9. Udział w szkoleniach, naradach i odprawach organizowanych przez jednostki nadrzędne i współdziałające.
 10. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala związanych               z zakresem pracy stanowiska.

 

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Zostało utworzone w celu nadzoru nad przestrzeganiem praw pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz prowadzeniu działań mających na celu upowszechnianie Karty Praw Pacjenta wśród pacjentów i personelu 

 

 

ZESPOŁY, KOMISJE I KOMITETY DZIAŁAJACE W SZPITALU

1. Zespół Oceny Jakości

Do zadań Zespołu należy ocena jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, kontrola przestrzegania praw pacjenta oraz analiza występowania zdarzeń nieprzewidzianych. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

2.  Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zadania Komitetu obejmują:

 1. Opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 2. Ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 3. Opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w Szpitalu.

Spotkania Komitetu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał oraz dodatkowo w razie potrzeby.

 

3. Zespół Terapeutyczny 

Zakres zadań Zespołu obejmuje:

 1. Bieżące korygowanie stosowanej farmakoterapii w poszczególnych jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem skuteczności i kosztów leczenia.
 2. Stała modernizacja receptariusza szpitalnego poprzez wprowadzanie nowych pozycji oraz skreślanie niektórych leków.
 3. Monitorowanie wrażliwości drobnoustrojów wyhodowanych od pacjentów na stosowane w Szpitalu antybiotyki.
 4. Prowadzenie szkoleń w zakresie farmakoterapii ze szczególnym uwzględnieniem antybiotykoterapii.
 5. Prowadzenie działań zmierzających do ustalenie standardów leczenia.  

 

4. Zespól Oceny Przyjęć pacjentów do Szpitala

Do zadań Zespołu należy ocena list oczekujących na udzielenie świadczeń pod względem:

 1. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji.
 2. Czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 3. Zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

Zespól Oceny Przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go Dyrektorowi Szpitala.

 

5. Zakładowa Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Dokonywanie przeglądów warunków pracy.
 2. Dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Szpitalu.
 3. Opiniowanie podejmowanych przez Dyrektora środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
 4. Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.
 5. Współdziałanie z Dyrektorem w zakresie realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH

Centrum Badań Klinicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi i współpracuje z Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz jest bazą do prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

 

VI. Ogólne zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

      w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

 

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zapewnia następujące rodzaje świadczeń:
 1. wysokospecjalistyczną opiekę stacjonarną sprawowaną przez Kliniki Szpitala,
 2. wysokospecjalistyczną opiekę ambulatoryjną zapewnianą przez Zespół Poradni Specjalistycznych, grupujący poradnie o określonych profilach,
 3. wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne wykonywane w odpowiednich Zakładach i Pracowniach Diagnostycznych.
 1. Świadczenia medyczne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
 2. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
 3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej,
  w przepisach odrębnych lub kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowach                    z Ministerstwem Zdrowia i innymi zleceniodawcami zewnętrznymi.
 4. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za całkowitą lub częściową odpłatnością określona została w Zarządzeniu Dyrektora USK w Białymstoku nr 38/2011
  z dnia 28.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia obowiązującego cennika
  w zakresie usług świadczonych przez USK oraz podana jest na stronie internetowej Szpitala.
 5. Pacjent zgłaszający się na planowane leczenie powinien posiadać:

      a)  skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

      b)  dowód osobisty + PESEL,

      c)  aktualny dokument potwierdzający prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej,

      d)  ewentualne wyniki wcześniej wykonanych badań dodatkowych.

 1. W przypadkach stanów nagłych lub porodu brak dokumentu potwierdzającego do świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi przeszkody w udzieleniu tych świadczeń i powinien być przedstawiony w terminie późniejszym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, o ile chory nadal przebywa w Szpitalu. Jeżeli przedstawienie dokumentu w tym terminie nie jest możliwe, może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych. W razie nie przedstawienia dokumentu w powyższych terminach, świadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego.
 2. Jeżeli skierowanie jest wymagane, a pacjent go nie posiada, wówczas ponosi koszty świadczenia.
 3. W przypadku nieobecności lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych, Szpital jest odpowiedzialny za ustalenie zastępstw.
 4. Pacjent może być wypisany ze Szpitala, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, w przypadku:
 1. gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. na własne żądanie lub jego przedstawiciela ustawowego,
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowia innych osób.  
 1. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta w Szpitalu, począwszy od upływu terminu określonego przez Kierownika Kliniki/innego lekarza kierującego, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
 2. Pacjent wypisywany ze Szpitala na własne żądanie jest informowany przez lekarza
  o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
 3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  O odmowie wypisania i jej przyczynach zawiadamia się właściwy sąd opiekuńczy. 
 4. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych są tworzone przy uwzględnieniu stanu zdrowia pacjenta stanowiącego podstawę do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii medycznej (przypadek stabilny lub przypadek pilny) na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
 1. stanu zdrowia pacjenta,
 2. rokowania co do dalszego przebiegu choroby,
 3. chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie,
 4. zagrożenia wystąpienia utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

W stanie nagłym świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie.

 1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych
  w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwestia opłat za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej została uregulowana    
  w Zarządzeniu nr 87/2017 Dyrektora USK w Białymstoku z dnia 29.05.2017 r.
  w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej oraz w Zarządzeniu nr 52/2011 Dyrektora USK w Białymstoku z dnia 26.07.2011 r. w przedmiocie ustalenia opłat za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta.
 2. Lekarz Szpitala, kierując pacjenta do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:
 1. wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu,
 2. istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, także w poradni specjalistycznej,
  w przypadku stwierdzenia wskazań do hospitalizacji, wystawia skierowanie do leczenia szpitalnego. Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenta o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
 2. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia lekarz poradni specjalistycznej.
 3. Lekarz nie może wystawiać pacjentowi w czasie trwania leczenia w Szpitalu zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz recept.
 4. Lekarz wydaje pacjentowi po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także
  w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:
 1. skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej,
 2. recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne, będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej,
 3. zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Bezpośrednimi przełożonymi pracowników Klinik, Poradni lub innych komórek organizacyjnych Szpitala są ich Kierownicy/inni lekarze kierujący i do nich należy przede wszystkim kierować uwagi i skargi, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 2. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym,
  a mogących być przedmiotem kwestii spornych, osoby zainteresowane przyjmowane są przez Dyrektora Szpitala w poniedziałki w godzinach 12.00 - 15.00.

VII. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

        w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Białymstoku.

 

Część A.  Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych

                specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Poradnie specjalistyczne znajdujące się w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych przyjmują pacjentów w dni powszednie wg harmonogramów opracowanych dla poszczególnych poradni. Godziny przyjęć poradni podporządkowanych Klinikom określają Kierownicy Klinik/inni lekarze kierujący, zgodnie z zawartymi umowami     z NFZ, MZ, bądź innym płatnikiem.
 2. Pacjent zgłaszający się do Poradni Specjalistycznej Szpitala powinien:
 1. spełniać wymogi określone w rozdziale VI pkt 5 (skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, dowód osobisty + PESEL, aktualny dokument potwierdzający prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej, ewentualne wyniki wcześniej wykonanych badań dodatkowych),
 2. dokonać rejestracji - bezpośrednio lub telefonicznie,
 3. dostosować się do godzin pracy poszczególnych Poradni - podanych do ogólnej wiadomości.
 1. Brak dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w przypadku stanu nagłego.
 2. Lekarz specjalista, z zastrzeżeniem pkt 5 i pkt 6 udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego NFZ.
 3. Skierowanie, o którym mowa w pkt 2 nie jest wymagane do świadczeń:
 1. ginekologa i położnika,
 2. dentysty,
 3. wenerologa,
 4. onkologa,
 5. psychiatry,
 6. dla osób chorych na gruźlicę,
 7. dla osób zakażonych wirusem HIV,
 8. dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 9. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.
 1. Nie wymagają skierowania lekarza ubezpieczenia, świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot działający w ramach umowy z NFZ, związane z wypadkiem, urazem, zatruciem, stanem zagrożenia życia.
 2. Skierowanie do lekarza specjalisty nie może naruszać przysługującego ubezpieczonemu prawa do wyboru lekarza specjalisty, spośród lekarzy udzielających świadczeń ambulatoryjnych, z którego usług medycznych będzie korzystał, lekarz kierujący powinien poinformować ubezpieczonego o prawie wyboru lekarza specjalisty.
 3. Jeżeli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego, to związane z tym kolejne wizyty w gabinecie lekarza specjalisty, odbywają się bez ponownego skierowania lekarza.
 4. Przyjmowanie pacjentów w Poradniach następuje bez zbędnej zwłoki. Jeśli jest to niemożliwe, tworzy się listę osób oczekujących.
 5. W przypadkach nagłych zachorowań, porada ambulatoryjna, niezbędny zabieg lub wizyta odbywają się w dniu zgłoszenia.
 6. W przypadku, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.  
 7. Do obowiązków lekarza specjalisty należy:
 1. przyjęcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych wykraczających poza zakres kompetencji lekarza POZ lub lekarza innej specjalności,
 2. udzielanie konsultacji, odpowiedzi na problem, który był przedmiotem prośby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. pisemnego przedstawienia wyniku konsultacji lekarzowi POZ w przypadku udzielenia porady na podstawie skierowania lekarza POZ,
 4. wskazywanie pacjentowi, jego opiekunowi faktycznemu lub przedstawicielowi ustawowemu miejsca, w którym może być wykonana zlecona przez niego diagnostyka, leczenie lub konsultacja specjalistyczna,
 5. zalecanie lekarzom POZ efektywnych form diagnozowania i leczenia konkretnych przypadków chorobowych, m.in. poprzez ustalenie warunków wstępnych niezbędnych do realizacji konsultacji specjalistycznych, np: badań diagnostycznych, leżących
  w kompetencjach diagnostycznych lekarzy POZ,
 6. uzasadnianie ewentualnej przyczyny odmowy leczenia, także w formie pisemnej - na prośbę lub żądanie pacjenta,
 7. czytelne, staranne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wypisywanie recept, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. orzekanie o czasowej niezdolności do pracy pacjenta - zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 9. przygotowanie pacjenta do zalecanej przez niego diagnostyki lub przewidzianej formy leczenia, poinformowanie o wskazaniach, przeciwwskazaniach i istniejącym ryzyku  zalecanego lub planowanego działania medycznego.
 1. Wynik konsultacji, o której mowa w pkt 12 ust. b) musi zawierać: rozpoznanie wg ICD 10, wyniki badań dodatkowych, wykonanych na zlecenie lekarza specjalisty, zlecenia co do dalszych czynności zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych oraz ewentualną adnotację o konieczności kontynuowania ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego lub leczenia szpitalnego.
 2. Lekarz specjalista może wystawić pacjentowi zlecenie na wykonanie zabiegów          w ramach świadczeń realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej przez pielęgniarki
  i położne. Zlecenie powinno być wystawione na adres tego podmiotu, do którego pacjent złożył  „Deklarację wyboru lekarza POZ”.
 3. Zlecenie, o którym mowa w pkt 14 powinno zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres pacjenta,
 2. PESEL ubezpieczonego,
 3. nazwę i symbol NFZ, do której należy pacjent,
 4. pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki z numerem umowy z POW NFZ,
 5. pieczęć i podpis lekarza wystawiającego zlecenie,
 6. rodzaj i liczbę świadczeń,
 7. miejsce realizacji świadczeń,
 8. nazwę i adres podmiotu realizującego świadczenie.
 1. Lekarz specjalista nie powinien:
 1. żądać od lekarza POZ potwierdzenia własnych decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych,
 2. zalecać lekarzom POZ wykonywania diagnostyki lub form leczenia wykraczających poza zakres ich kompetencji, oraz wykonywania diagnostyki na rzecz pacjentów objętych stałym leczeniem specjalistycznym,
 3. żądać potwierdzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia płatności za diagnostykę,         o której zdecydował,
 4. proponować pacjentom odpłatnych form diagnostycznych lub leczniczych, wiedząc, że pacjent może uzyskać je bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 1. Lekarz specjalista zobowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną
  w sposób systematyczny i czytelny, odnotowując na pierwszej stronie ambulatoryjnej historii choroby:
 1. symbol POW NFZ, do którego należy pacjent,
 2. numer dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, natomiast przy każdej wizycie:
 3. datę wizyty,
 4. opis badania podmiotowego i przedmiotowego,
 5. wyniki badań diagnostycznych,
 6. rozpoznanie z nr wg klasyfikacji ICD,
 7. zastosowane leczenie z podaniem dawkowania leku,
 8. adnotację o skierowaniu do specjalisty,
 9. adnotację o skierowaniu na badania dodatkowe,
 10. adnotację o niezdolności do pracy,
 11. adnotację o skierowaniu na leczenie  stacjonarne,
 12. adnotację o lekach wypisanych na receptach z podaniem liczby opakowań
  i zaleconym dawkowaniu leku,
 13. rodzaj porady lub procedury, zgodnie z nazewnictwem określonym w umowie zawartej z  POW NFZ.
 14. podpis i pieczęć lekarza.
 1. Skierowanie do laboratorium lub pracowni diagnostycznej powinno zawierać przede wszystkim:
 1. adres laboratorium lub pracowni diagnostycznej,
 2. imię, nazwisko i adres ubezpieczonego,
 3. PESEL ubezpieczonego,
 4. nazwę i symbol NFZ, do której należy ubezpieczony,
 5. wykaz zleconych badań, a w przypadku wielokrotnie powtarzanych badań, częstotliwość ich wykonywania,
 6. pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki z numerem umowy z NFZ,
 7. pieczęć i podpis lekarza wystawiającego skierowanie,
 8. datę wystawienia skierowania.
 1. Badania ultrasonograficzne powinny być wykonywane przez lekarzy radiologów posiadających co najmniej I stopień specjalizacji oraz przez lekarzy posiadających certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
 2. W przypadku pacjentów, którzy zakończyli leczenie szpitalne i stwierdzono
  u nich konieczność kontynuowania leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, skierowanie do lekarza specjalisty wystawia lekarz Szpitala dokonujący wypisu.
 3. Lekarz specjalista może kierować pacjenta na leczenie szpitalne w zakładach opieki zdrowotnej związanych umową z NFZ, w przypadku, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.
 4. Kierując pacjenta na leczenie szpitalne, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań dodatkowych niezbędnych do rozpoznania danej jednostki chorobowej.
 5. Lekarz specjalista nie ponosi kosztów:
 1. badań dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia anestezji,
 2. powtórzonych badań dodatkowych, w przypadku odroczenia przez Szpital terminu planowego zabiegu.
 1. Skierowanie na leczenie szpitalne powinno być wystawione na odpowiednim formularzu zawierającym w szczególności:
 1. imię, nazwisko i adres pacjenta,
 2. PESEL pacjenta,
 3.  nazwę i symbol NFZ, do której należy pacjent,
 4. pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki z numerem umowy z NFZ,
 5. pieczęć i podpis lekarza wystawiającego,
 6. rozpoznanie według ICD oraz wskazanie poziomu referencyjnego szpitala,
 7. cel hospitalizacji,
 8. wyniki badań dodatkowych na zlecenie lekarza kierującego.
 1. Skierowanie, o którym mowa w pkt. 24 nie może naruszać przysługującego pacjentowi prawa do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Skierowanie, o którym mowa w pkt. 24 może zawierać nazwę konkretnego szpitala jedynie w przypadkach, gdy lekarz specjalista uzna, że cel skierowania może być osiągnięty tylko we wskazanym zakładzie.
 3. Lekarz specjalista wystawia pacjentowi skierowanie na:
 1. świadczenia udzielane przez innych niż lekarze świadczeniodawców,
 2. leczenie w ramach zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i zakładu opiekuńczo- leczniczego,
 3. leczenie w ramach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 4. leczenie uzdrowiskowe.
 1. W przypadku wystawienia skierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub zakładu opiekuńczo-leczniczego, lekarz specjalista zobowiązany jest zastosować się do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
  w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych  (Dz. U. 2012.731 z późn. zm.).
 2. W przypadku wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, lekarz specjalista zobowiązany jest zastosować się do przepisów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016.1793 j. t. z późn. zm.).
 3. Lekarz specjalista wystawia zlecenie na zaopatrzenie pacjenta w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz. U. 2016.1793 j.t. z późn. zm.).
 4. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia, lekarz stwierdza, czy pacjentowi przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny dla pacjenta.
 5. Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczania zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem
  w przypadkach:
 1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej,
 2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. 
 1. Ponadto pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystnie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
 2. W przypadkach nie wymienionych w pkt 32 i pkt 33, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Transport ten przysługuje pacjentom, którzy:
 1. nie wymagają konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub kontynuacji leczenia,
 2. nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu przejazdu na leczenie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
 1. Jeżeli transport sanitarny jest częściowo lub całkowicie odpłatny przez pacjenta, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.
 2. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta, pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobyt, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w  wyznaczonym terminie:
 1. Szpital niezwłocznie zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta) o okolicznościach,
  o których mowa w pkt 36, i organizuje transport sanitarny na koszt określonej w przepisach gminy,
 2. gminie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów transportu sanitarnego od przedstawiciela ustawowego pacjenta albo od osoby, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny,
 3. gmina pokrywa koszty transportu sanitarnego, którym mowa w punkcie 36, na podstawie rachunku wystawionego przez Szpital.

 

 

Część B. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego.

 

 1. W Klinikach Szpitala pacjenci objęci są specjalistycznymi, całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi.
 2. Pacjent ma prawo do leczenia szpitalnego, na zasadach określonych
  w niniejszym regulaminie, na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza dentysty lub lekarza specjalisty.
 3. Skierowanie na leczenie szpitalne nie jest wymagane w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz przymusowej hospitalizacji.
 4. Przyjęcie do Kliniki może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze -
  w przypadkach uzasadnionych medycznie.
 5. Przyjęcie do Szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie
  o działalności leczniczej, co oznacza, że:
 1. przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję, orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody,
 2. jeżeli na skutek braku miejsc, zakresu udzielanych świadczeń lub względów epidemiologicznych, pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przez Szpital przyjęty, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala, po uprzednim porozumieniu się
  z tym Szpitalem,
 3. jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, Kierownicy Klinik/inni lekarze kierujący wyznaczają termin,   
  w którym nastąpi przyjęcie.
 1. Przyjęcia pacjentów odbywają się całodobowo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,         w którym zostaje przeprowadzone badanie lekarskie, w wyniku którego pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia szpitalnego i skierowany do odpowiedniej Kliniki, zapisany na tzw. „kolejkę”, względnie skierowany do innego Szpitala.
 2. Wskazanym jest, aby pacjent zgłaszający się na planowane leczenie był zaopatrzony         w przedmioty higieny osobistej oraz użytku osobistego. Pacjent ma obowiązek poddania się zaleconym zabiegom higienicznym.
 3. Pacjent ma prawo pozostawić za pokwitowaniem własną odzież, przedmioty wartościowe oraz pieniądze w depozycie. Za rzeczy nie przekazane do depozytu Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Pacjent przyjęty do Kliniki korzysta z praw i przywilejów określonych w części wstępnej niniejszego Regulaminu.
 5. Po przyjęciu do Kliniki pacjent powinien zapoznać się z harmonogramem - rozkładem dnia obowiązującym w Klinice i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 6. Pacjent nie może opuszczać terenu Szpitala bez zezwolenia Kierownika Kliniki/innego lekarza kierującego lub lekarza leczącego, a Kliniki na której jest leczony - bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki dyżurnej. Opuszczanie Szpitala bez zgody kierownika Kliniki/ innego lekarza kierującego lub lekarza leczącego traktowane jest, jako ciężkie naruszenie obowiązków pacjenta.
 7. Pacjent leczony w Szpitalu nie może przyjmować żadnych środków farmakologicznych, ani poddawać się żadnym zabiegom lub badaniom bez wiedzy
  i zgody lekarza leczącego.
 8. Łóżko szpitalne przydzielone pacjentowi w dniu przyjęcia do Szpitala, traktowane jest jako rzecz osobistego użytku. Zamiana łóżka szpitalnego przez pacjenta bez zgody personelu jest niedopuszczalna.
 9. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 10. Pacjent zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej oraz czystości wokół swego bezpośredniego otoczenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze stanu ogólnego.
 11. Korzystający z usług Szpitala pacjenci oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do troski  o stan sanitarno-higieniczny budynku i otoczenia.
 12. Za sprzęt przekazany do użytku pacjentowi w czasie pobytu w Szpitalu, pacjent ponosi odpowiedzialność, także materialną.
 13. Pacjentom w Szpitalu nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych lub innych mogących stanowi zagrożenie pożarowe.
 14. Wypisanie ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje, gdy:
 1. stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia i pobytu w Szpitalu,
 2. pacjent, jego opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy, żąda wypisania ze Szpitala na własne ryzyko,
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza zasady zawarte w Regulaminie Organizacyjnym, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla  jego życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób.
 1. Szpital ponosi koszty:
 1. badań diagnostycznych niezbędnych do potwierdzenia diagnozy, zbadania stanu ogólnego pacjenta celem ustalenia możliwych metod leczenia i monitorowania procesu leczenia,
 2. środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i artykułów sanitarnych,

            rehabilitacji osób hospitalizowanych,

 1. konsultacji specjalistycznych i świadczeń stomatologicznych udzielanych pacjentom hospitalizowanym.
 1. Lekarz Szpitala wystawia pacjentowi skierowania na:
 1. świadczenia udzielane przez innych niż lekarze świadczeniodawców,
 2. leczenie w ramach zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i zakładu opiekuńczo-leczniczego,
 3. leczenie w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 4. leczenie uzdrowiskowe.
 1. W przypadku wystawienia skierowania do zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego lub zakładu opiekuńczo - leczniczego lekarz Szpitala zobowiązany jest zastosować się do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
  w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych  (Dz. U. 2012.731 z późn. zm.).
 2. W przypadku wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe lekarz Szpitala zobowiązany jest zastosować się do przepisów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016.1793 j.t. z późn. zm.).

 

 

Cześć C.  Warunki współdziałania Szpitala z innymi podmiotami wykonującymi działalność

                 leczniczą oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

 

 1. Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala współdziałają ze sobą w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Szpitala, kompleksowości i dostępności świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe zasady współdziałania komórek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala organizuje, określa i koordynuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
  a w szczególności:
 1. określa przy współudziale Kierowników poszczególnych Klinik/innych lekarzy kierujących tryb kierowania oraz zasady udzielania konsultacji specjalistycznych przez lekarzy specjalistów danej Kliniki na rzecz pacjentów pozostałych Klinik,
 2. określa tryb kierowania i zasady wykonywania badań diagnostycznych  pacjentom Szpitala,
 3. określa sposób zamawiania i zaopatrzenia jednostek działalności podstawowej Szpitala w leki, materiały medyczne i środki opatrunkowe przez Aptekę Szpitalną,
 4. określa zasady zamawiania i zaopatrywania pacjentów Klinik w krew
  i materiały krwiopochodne.
 1. W celu zapewnienia pacjentom kompleksowych świadczeń Szpital podejmuje następujące  działania:
 1. zawiera umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z innymi zakładami opieki zdrowotnej lub innymi podmiotami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia na wykonywanie niezbędnych świadczeń, które  niemożliwe są do wykonania
  w Szpitalu.
 2. zawiera umowy na transport sanitarny dla zabezpieczenia zadań, do których Szpital jest zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów.
 3.  

Część D.  Prawa pacjenta.

 

Pacjent w podmiocie leczniczym ma prawo do:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 2. Żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; a pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej.
 3. Natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, a w przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 4. Udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, przez osoby wykonujące zawód medyczny kierujące się zasadami etyki zawodowej.
 5. Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia:
 1. od lekarza przystępnej informacji o rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 2. od pielęgniarki/położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 1. Uzyskania dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 2. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.
 3. Dostępu do informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.        w tym o realizowanych, profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.  
 4. Zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych podczas leczenia.
 5. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się
  w formie pisemnej.
 7. Poszanowania intymności i godności, szczególnie w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych; przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 8. Umierania w spokoju i godności, a pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 9. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie
  w myśl obowiązujących przepisów.
 10. Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona:
 1. po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 1. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
 2. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 3. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
 4. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponosząc koszty jej zapewnienia.
 5. Zapewnienia opieki duszpasterskiej, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia do kontaktu z duchownym jego wyznania.
 6. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

 

Część E.  Zasady postępowania w przypadku zgonu pacjenta.

 

 1. W przypadku zgonu pacjenta, lekarz leczący lub lekarz dyżurny po przeprowadzeniu oględzin stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wypełnia: kartę sekcyjną, kartę statystyczną do karty zgonu wpisując datę, godzinę, przyczynę zgonu oraz symbol według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.
 2. Lekarz prowadzący pacjenta lub lekarz dyżurny niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka/położna:
 1. wykonuje toaletę pośmiertną,
 2. wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni oraz zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego,
 3. zwłoki wraz z  kartą oraz identyfikatorem są przewożone do chłodni,
 1. Karta skierowania do chłodni zawiera:
 1. imię i nazwisko osoby zmarłej,
 2. PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 3. datę i godzinę zgonu,
 4. datę i godzinę przyjęcia zwłok osoby zmarłej do chłodni,
 5. imię, nazwisko i podpis pielęgniarki wypełniającej kartę.
 1. Identyfikator, o którym mowa w punkcie 3 zawiera:
 1. imię i nazwisko osoby zmarłej,
 2. PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 3. datę i godzinę zgonu.
 1. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zmarłej, w karcie skierowania do chłodni oraz na identyfikatorze dokonuje się oznaczenia „NN” z podaniem przyczyny
  i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości.
 2. Zwłoki pacjenta są przechowywane przez 2 godz. w miejscu zwyczajowo przyjętym  
  w danej Klinice (niedostępnym dla pacjentów), z zachowaniem godności należnej zmarłemu.
 3. Zwłoki pacjenta przewożone są przez sanitariusza do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej.
 4. Zwłoki pacjenta przechowuje się w chłodni nie dłużej niż 72 godziny.
 5. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
 1. nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta,
 2. w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
 3. przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt a) i b) ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.
 1. Dopuszcza się pobieranie opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres    dłuższy niż określony w pkt 9 od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku  z toczącym się postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne  tak stanowią.
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.                 o cmentarzach i chowaniu zmarłych, dopuszcza się pobieranie od gminy opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku
  z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.
 3. Pielęgniarka jest obowiązana wykonać toaletę pośmiertną i prawidłowo oznakować osobę zmarłą oraz zabezpieczyć i przechowywać rzeczy zmarłego.
 4. W razie zgonu na chorobę zakaźną zastosowanie mają przepisy w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
 5. W razie zgonu pacjenta w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, zastosowanie mają przepisy w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. 
 6. Zwłoki pacjenta, który zmarł w Szpitalu, mogą być poddane sekcji,
  w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala.
 7. Zwłoki pacjenta nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to ta osoba za życia.
 8. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w pkt 17 sporządza się adnotację
  w dokumentacji medycznej i załącza sprzeciw.
 9. Zasad, o których mowa w pkt 14 i pkt 16 nie stosuje się w przypadkach:
 1. Określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie,
 2. gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
 3. określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 1. W dokumentacji medycznej pacjenta, który zmarł w Szpitalu, sporządza się adnotację 
  o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.
 2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz, na wniosek właściwego Kierownika Kliniki/innego lekarza kierującego lub w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji.
 3. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
 4. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, przeprowadzenie sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad
  i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, może zarządzić Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz
 5. W razie śmierci pacjenta, Szpital ma obowiązek należycie przygotować jego zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu wydania osobom lub instytucjom uprawnionym do ich pochowania, o których mowa
  w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych                         w poszczególnych  komórkach organizacyjnych Szpitala.
 2. Strukturę organizacyjną Szpitala przedstawia schemat, jako załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 3. Wszystkie komórki organizacyjne mają obowiązek współpracy i wzajemnej  pomocy w realizacji zadań Szpitala.
 4. Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala są zobowiązane do znajomości
  i stosowania obowiązujących przepisów prawnych, regulujących sprawy związane z jego     funkcjonowaniem.
 5. Pracownicy Szpitala mają obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej, postanowień  regulaminu pracy oraz niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szpitala.

 

Białystok, dnia  01.07.2017 r.

                                                                                                                 Marek Karp

.................................................

 Dyrektor USK w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks  nr  1/2017  z  dnia  24.10.2017 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

 

§1

 1. Z dniem 011.2017 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na utworzeniu nowej komórki organizacyjnej pod nazwą Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych.
 2. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1 do Aneksu.
 3. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

      Aneks wchodzi w życie z dniem  01.11.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  2/2018  z dnia 30.01.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

 

§1

 1. Z dniem 25.02018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na utworzeniu nowej komórki organizacyjnej pod nazwą Poradnia Leczenia Żywieniowego.
 2. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1 do Aneksu.
 3. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

      Aneks obowiązuje od dnia  25.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  3/2018  z dnia 12.03.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

§1

 1. Z dniem 09.03.2018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Uniwersytecki Lekarz Rodzinny, treść zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 2. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Aneksu.
 3. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

Aneks obowiązuje od dnia  09.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3/2018 z dnia 12.03.2018 r.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje pracą pionu realizującego świadczenia zdrowotne. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnętrz, w zakresie wynikającym
z udzielonego mu pełnomocnictwa oraz jest odpowiedzialny za całokształt spraw pionu realizującego świadczenia zdrowotne, znajomość fachowego personelu medycznego, odpowiada za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa w czasie wojny.

Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pracy przez podległe mu komórki organizacyjne.
 2. Ustalanie należytych warunków technicznych, niezbędnych do wykonywania     powierzonych zadań.

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają następujące komórki organizacyjne:

 1. kliniki wraz z poradniami przyklinicznymi,
 2. zakłady diagnostyczne,
 3. pozostałe komórki medyczne,
 4. stanowiska samodzielne,

oraz

 1. jednostka organizacyjna pn. Uniwersytecki Lekarz Rodzinny.

 

1. Kliniki

Zadaniem Klinik jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  wynikającym     z reprezentowanej specjalności medycznej, a w szczególności:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów oraz wykonywanie niezbędnych zabiegów i badań diagnostycznych.
 2. Leczenie i postępowanie diagnostyczne, zgodne ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną.
 3. Pielęgnacja pacjentów.
 4. Prowadzenie oświaty zdrowotnej.
 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa.
 6. Tworzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, zgodnie                    z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przestrzeganie praw pacjenta.
 8. Uczestniczenie w procesie sprawozdawania świadczeń zdrowotnych na zasadach przyjętych w Szpitalu, w szczególności do:
 1. sprawdzania dokumentów uprawniających do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 2. przedstawienia do sprawozdawczości w systemie informatycznym Szpitala danych zgodnych z dokumentacją medyczną pacjenta,
 3. kodowania rozpoznań, zgodnie z zasadami opisanymi w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10,
 4. kodowania procedur medycznych, zgodnie z obowiązującą w danym okresie sprawozdawczym wersją ICD 9, publikowaną przez Prezesa NFZ w postaci odrębnego komunikatu,
 5. przedstawienia do sprawozdawczości wszystkich zrealizowanych świadczeń, zgodnie   z katalogiem określonym przez płatnika,
 6.  przedstawienia danych do sprawozdawczości po zakończeniu historii choroby,          w terminie trzech dni od daty wypisu, a na koniec okresu sprawozdawczego
  w pierwszym dniu roboczym po jego zakończeniu,
 7. udostępniania do wglądu historii choroby, na każde żądanie instytucji uprawnionych do kontrolowania udzielanych świadczeń zdrowotnych i komórek organizacyjnych uprawnionych do ich sprawozdawania i kontrolowania dokumentacji medycznej. 

 

2. Poradnie Specjalistyczne

Poradnie Specjalistyczne stanowią integralną część Klinik i za ich funkcjonowanie odpowiadają Kierownicy Klinik/inni lekarze kierujący. Poradnie udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie swojej specjalności w wyznaczonych dniach i godzinach przyjęć.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta połączone z pełną diagnostyką.
 2. Leczenie pacjentów zgodnie ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
 5. Tworzenie list oczekujących na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

3. Uniwersytecki Lekarz Rodzinny

Do zadań poradni podstawowej opieki zdrowotnej należy udzielanie w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych, świadczeń zdrowotnych ukierunkowanych na promocje zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie
i pielęgnację pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są wykonywane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne zatrudnione
w poradni.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  4/2018  z dnia 23.03.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

§1

 1. Z dniem 23.03.2018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na aktualizacji zadań Apteki Szpitala, treść zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 2. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

Aneks obowiązuje od dnia  23.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4/2018 z dnia 23.03.2018 r.

 

 

8. Apteka

Zadaniem Apteki jest zaopatrywanie Szpitala w leki gotowe, leki recepturowe, materiały szewne i opatrunkowe oraz wytwarzanie płynów infuzyjnych, niezbędnych dla pacjentów przebywających w Szpitalu.

Ponadto Apteka:

 1. Sporządza leki recepturowe i wytwarza leki gotowe  będące preparatami galenowymi,   płynami infuzyjnymi wytwarzanymi w Szpitalu lub lekami złożonymi.
 2. Wykonuje worki żywieniowe w warunkach aseptycznych.
 3. Wykonuje dawki dobowych leków cytostatycznych.
 4. Sprawdza jakość i tożsamość leków gotowych i recepturowych.
 5. Prowadzi działalność w zakresie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych Szpitala.
 6. Bierze udział w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji farmaceutów i innych pracowników medycznych.
 7. Uczestniczy w działalności oświatowo- zdrowotnej.
 8. Bierze udział w racjonalizacji farmakoterapii stosowanej w Szpitalu.
 9. Rozlicza programy terapeutyczne i chemioterapię w ramach umów z NFZ, prowadzi   sprawozdawczość, rozliczanie finansowo- księgowe wydań i  zakupów leków.
 10. Realizuje zaopatrzenie materiałowe w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.
 11. Monitoruje działania niepożądane leków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  5/2018  z dnia 23.03.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

§1

 1. Z dniem 23.03.2018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na:

- wyłączeniu Spalarni ze struktur Sekcji Elektryczno-Energetycznej i włączeniu, jako odrębnej komórki organizacyjnej, w struktury Działu Technicznego,

- wykreśleniu Działu Informatyki z pionu podległego Dyrektorowi Naczelnemu
i wpisaniu w pion podległy Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych,

-  wykreśleniu Sekcji Spraw Pracowniczych ze struktur Działu Kadr.

 1. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1 do Aneksu.
 2. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

Aneks obowiązuje od dnia  23.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  6/2018  z dnia 03.04.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

 

§1

 1. Z dniem 29.03.2018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na utworzeniu w strukturach II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii nowej komórki organizacyjnej pod nazwą Stacja Dializ, treść zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 2. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Aneksu.
 3. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

Aneks obowiązuje od dnia  29.03.2018 r.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6/2018 z dnia 03.04.2018 r.

 

 

15. Stacja Dializ

Stacja Dializ funkcjonuje przy II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii.

Zakres zadań obejmuje:

- kompleksową opiekę nad pacjentami leczonymi przewlekłą przerywaną hemodializoterapią, 

  począwszy od wytworzenia dostępu naczyniowego poprzez jego właściwe monitorowanie,

- leczenie powikłań sercowo-naczyniowych, zaburzeń metabolicznych i infekcyjnych.  

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  7/2018  z dnia 11.04.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

 

§1

 1. Z dniem 26.03.2018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na wykreśleniu stanowiska Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
  i wpisaniu stanowiska Naczelna Pielęgniarka. Treść zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 2. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Aneksu.
 3. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

Aneks obowiązuje od dnia  26.03.2018 r.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 7/2018 z dnia 11.04.2018 r.                                                                             

 

DYREKTOR

Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie zarządzania Szpitalem, nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Określa strukturę organizacyjną Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor odpowiada za sprawy obronne i obrony cywilnej w czasie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych Państwa  lub wojny oraz za zarządzanie i koordynację wszystkimi komórkami organizacyjnymi w celu właściwej organizacji pracy Szpitala. Dyrektor jest przełożonym wszystkich  pracowników Szpitala.

 

Dyrektor zarządza Szpitalem bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich zastępców:

 

-  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

-  Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych, 

-  Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych,

-  Naczelna Pielęgniarka.

 

Zastępców i Pełnomocników powołuje oraz odwołuje Dyrektor Szpitala. Obowiązki Zastępców Dyrektora określa niniejszy regulamin organizacyjny.

 

            Dyrektorowi Szpitala podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne oraz wyodrębnione stanowiska samodzielne:

 

 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.
 2. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych.
 3. Zastępca Dyrektora ds. Techniczno- Inwestycyjnych.
 4. Naczelna Pielęgniarka.
 5. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.
 6. Dział Organizacyjno - Prawny/Radcowie Prawni/Adwokaci.
 7. Dział Kadr.
 8. Dział Zamówień Publicznych.
 9. Dział Informatyki
 10. Dział Administracyjny
 11. Samodzielne stanowisko ds. bhp.
 12. Samodzielne stanowisko ds. p. poż.
 13. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej.
 14. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta.
 15. Zespoły, Komisje i Komitety działające w Szpitalu.
 16. Centrum Badań Klinicznych.

 

 

NACZELNA PIELĘGNIARKA

Naczelna Pielęgniarka organizuje i nadzoruje całość spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem w Szpitalu opieki pielęgniarskiej i położniczej oraz pionu sanitarno-higienicznego. Jest odpowiedzialna za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnątrz, w zakresie wynikającym z udzielonego jej  pełnomocnictwa.

Naczelna Pielęgniarka podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

 

Do obowiązków Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności:

 1. Opracowanie, wdrażanie i modyfikowanie strategii rozwoju pielęgniarstwa                  w Szpitalu.
 2. Opracowywanie i modyfikowanie struktury organizacyjnej pionu pielęgniarek              i położnych.
 3. Określanie liczby i struktury stanowisk pracy w pionie pielęgniarek i położnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 4. Opracowywanie projektów planów zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
 5. Ocenianie wyposażenia stanowisk pracy i jakości realizowanych świadczeń medycznych.
 6. Wnioskowanie i współdecydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania, awansowania, nagradzania i karania podległego personelu.
 7. Opracowywanie i doskonalenie systemu oceny i motywowania pracowników.
 8. Współuczestnictwo w ustalaniu zasad wynagradzania zespołu pielęgniarek                    i położnych.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawach kształcenia podyplomowego pielęgniarek                i położnych, a w szczególności w sprawach specjalizacji, kursów, szkoleń
  i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 10. Ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego stanowiska pracy w pionie pielęgniarek i położnych oraz innych podległych pracowników.
 11. Nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników.
 12. Nadzorowanie pracy personelu pod kątem prawidłowości zasad wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w oparciu o obowiązujące przepisy i kodeks etyki zawodowej.
 13. Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, a w szczególności pielęgniarskiej.
 14. Tworzenie warunków i koordynowanie współpracy pielęgniarek i położnych
  z innym personelem medycznym.
 15. Organizacja i prowadzenie okresowych spotkań z personelem pielęgniarskim.
 16. Opiniowanie wniosków składanych przez pielęgniarki i położne oddziałowe, koordynujące w zakresie spraw kadrowych.
 17. Nadzorowanie stanu sanitarno – higienicznego i epidemiologicznego Szpitala.
 18. Zatwierdzanie standardów opieki i procedur postępowania pielęgniarskiego oraz monitorowanie procesu standaryzacji.
 19. Współuczestnictwo w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, standardów
  i procedur dotyczących świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalu.
 20. Zapewnienie i organizacja kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej               i położniczej pacjentom korzystającym ze świadczeń medycznych.
 21. Rozpatrywanie wniosków i skarg składanych przez pielęgniarki i położne, jak również pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej.
 22. Współudział w zarządzaniu ogólnym Szpitala, zarządzaniu zasobami ludzkimi               i zarządzaniu informacją.
 23. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, Zastępcą Dyrektora ds.Techniczno-Inwestycyjnych oraz innymi przedstawicielami administracji Szpitala, a także z kierownikami komórek medycznych i pomocniczych Szpitala.
 24. Współpraca z zespołami: ds. kontroli zakażeń szpitalnych, ds. jakości i innymi zespołami i komisjami powołanymi w Szpitalu.

Naczelnej Pielęgniarce podlegają służbowo:

 1. Asystent ds. Jakości i Opieki Szpitalnej

Celem utworzenia stanowiska jest zapewnienie świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie oraz sprawności w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i położniczej przy ścisłej współpracy z pielęgniarkami i położnymi oddziałowymi poszczególnych Klinik Szpitala.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zapewnienie i organizacja całodobowej, bieżącej opieki pielęgniarskiej
  i położniczej nad pacjentami hospitalizowanymi w Klinikach Szpitala.
 2. Współuczestniczenie w organizowaniu odpowiednich warunków wewnątrzszpitalnych umożliwiających realizację zadań z zakresu profilaktyki
  i promocji zdrowia w stosunku do pacjentów i ich rodzin.
 3. Zatwierdzenie miesięcznych harmonogramów czasu pracy pielęgniarek
  i położnych oraz prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy pielęgniarek
  i położnych.
 4. Koordynowanie i uczestnictwo w budowaniu, wdrażaniu, przestrzeganiu, monitorowaniu i modyfikowaniu standardów i procedur praktyki zawodowej.
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli jakości realizowanych świadczeń pielęgniarskich i położniczych.
 6. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem udzielanych świadczeń medycznych.
 7. Analizowanie poziomu satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielanych świadczeń medycznych.
 8. Uczestniczenie w wymianie doświadczeń zawodowych pomiędzy Klinikami.
 9. Zgłaszanie uwag, spostrzeżeń i propozycji zmian w zakresie organizacji pracy             w Klinikach i innych komórkach organizacyjnych Szpitala, z zachowaniem drogi służbowej.
 10. Przestrzeganie postanowień określonych w obowiązującej dokumentacji                        i zarządzeniach związanych z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością.
 11. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno- Finansowych oraz innymi przedstawicielami administracji Szpitala, a także kierownikami komórek medycznych i pomocniczych Szpitala.
 12. Współpraca z zespołami: ds. kontroli zakażeń szpitalnych, ds. jakości i innymi zespołami i komisjami powołanymi w Szpitalu.

 

2.   Pielęgniarki i Położne Oddziałowe

      Pielęgniarki i Położne Koordynujące

 

Stanowiska zostały utworzone w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, jak również nadzoru nad jakością udzielanych świadczeń pielęgniarskich/położniczych                w komórkach organizacyjnych Szpitala. 

Zakres zadań obejmuje:

 1. Stworzenie warunków organizacyjno-administracyjnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w jednostce.
 2. Zapewnienie kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem hospitalizowanym.
 3. Określenie rzeczywistego zapotrzebowania na pielęgniarskie świadczenia medyczne.
 4. Organizowanie pracy pielęgniarkom/położnym poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie, do kwalifikacji personelu i stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia oraz wyposażenia Kliniki.
 5. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zabiegów diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.
 6. Organizowanie odpowiednich warunków umożliwiających realizację zadań
  z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do pacjentów i ich rodzin.
 7. Koordynowanie i uczestniczenie w budowaniu, wdrażaniu, przestrzeganiu                    i doskonaleniu standardów,  procedur i instrukcji  obowiązujących w pracy zawodowej.
 8. Analiza poziomu satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielanych świadczeń medycznych.
 9. Zapewnienie właściwego przepływu informacji o pacjencie między członkami zespołu terapeutycznego.
 10. Planowanie rozkładu czasu pracy i ewidencji czasu pracy  personelu.
 11. Współpracę z Naczelną Pielęgniarką, Kierownikami komórek organizacyjnych, Asystentami ds. jakości i opieki szpitalnej, jak również innymi komórkami organizacyjnymi  Szpitala.

 

3.   Pielęgniarka Społeczna

Stanowisko zostało utworzone w celu zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, jak również ich rodzin.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zbieranie i analiza zgłoszeń z poszczególnych Klinik dotyczących sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i socjalnej pacjentów bezdomnych, samotnych, o nieznanym nazwisku i/lub nie posiadających dokumentów ubezpieczeniowych hospitalizowanych w Szpitalu.
 2. Ustalanie zakresu pomocy jakiej będzie wymagał pacjent po wypisaniu ze Szpitala       i powrocie do środowiska domowego.
 3. Ścisła współpraca z organami, instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za świadczenie i organizację pomocy bezdomnym i na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Współpraca z placówkami pielęgnacyjno-opiekuńczymi w celu zapewnienia pacjentom ciągłości opieki po wypisie ze Szpitala.
 5. Podejmowanie działań mających na  celu pozyskiwanie od organów administracji państwowej zwrotu kosztów za hospitalizację pacjentów nie posiadających dokumentów ubezpieczeniowych.
 6. Podejmowanie czynności administracyjnych mających na celu umieszczenie
  w domu dziecka noworodka pozostawionego przez matkę w Szpitalu.
 7. Zapewnienie miejsca czasowego pobytu bezdomnym, nieletnim i będącym
  w trudnej sytuacji rodzinnej matkom wraz z nowonarodzonym dzieckiem wypisującym się ze Szpitala.
 8. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji i sprawozdawczości.
 9. Współpracę z Naczelną Pielęgniarką, Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, pielęgniarkami/położnymi oddziałowymi, koordynującymi oraz innymi pracownikami Szpitala.

 

4.   Centralna Sterylizatornia i Dezynfektornia

Zadaniem Centralnej Sterylizatornii i Dezynfektornii jest zapewnienie komórkom organizacyjnym Szpitala sterylnych wyrobów medycznych poddawanych procesom sterylizacji, jak również dezynfekcja wyrobów wymagających przeprowadzenia procesów dezynfekcji.

 

Zakres zadań obejmuje:

 1. Organizację procesów sterylizacji/dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami      i przepisami prawnymi.
 2. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług w zakresie sterylizacji/dezynfekcji.
 3. Współudział w działaniach zmierzających do likwidacji ognisk epidemiologicznych.
 4. Wdrażanie, przestrzeganie i doskonalenie standardów, procedur, instrukcji związanych z  procesami sterylizacji/dezynfekcji
 5. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni / Dezynfektorni.
 6. Współpraca i nadzór nad funkcjonowaniem sterylizatorni podręcznych.
 7. Świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji na rzecz komórek organizacyjnych Szpitala.
 8. Świadczenie usług z zakresu sterylizacji/dezynfekcji zleceniodawcom z zewnątrz.

 

5. Specjalista ds. promocji zdrowia

Stanowisko utworzone w celu prowadzenia oraz koordynacji działalności dotyczącej promocji zdrowia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala, połączonej ze szkoleniem pracowników oraz pozyskiwaniem materiałów i pomocy metodycznych do szerzenia promocji zdrowia.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Opracowywanie wytycznych Narodowego Programu Zdrowia oraz wytycznych PSSE.
 2. Współpracę z organizacjami społecznymi.
 3. Organizowanie zaopatrzenia Szpitala w materiały edukacyjne i pomoce metodyczne do  realizacji działań i programów edukacyjnych.
 4. Koordynowanie działalnością mającą na celu zdrowy styl życia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala, zgodnie z zapotrzebowaniem.
 5. Udzielanie konsultacji w sprawach realizacji form i metod pracy wśród organizatorów   w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Regulamin Organizacyjny

 

Tekst Jednolity stan prawny na 01.07.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, którego organem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 2. Siedzibą Szpitala jest miasto Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a.
 3. Numer kodu pocztowego: 15-276.
 4. Obszarem działania Szpitala  jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie   REGON: 000288610.
 6. Numer identyfikacyjny podatnika   NIP:  542 -25 -34 – 985.
 7. Szpital został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem: 000000018587 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji                   i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy                   w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem:  0000002254. 
 8. Podstawą działania Szpitala jest:

-  Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,

    -  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,   oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

      -  niniejszy regulamin organizacyjny.

 

II. Przedmiot działania.

Przedmiotem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – podmiotu tworzącego.

 

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych
  w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala.
 2. Udział w realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – podmiotu tworzącego i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną  i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.
 3. Uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów, w zakresie określonym w odrębnych przepisach oraz umowach.
 4. Prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
 5. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami   ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami  międzynarodowymi, realizującymi zadania należące do zakresu  działalności Szpitala po zasięgnięciu opinii Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – podmiotu tworzącego i za zgodą Rektora może być członkiem takich organizacji.
 6. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą: usługi medyczne, aptekę ogólnodostępną, usługi pralnicze, usługi hotelarskie, usługi sanitarno-porządkowe, usługi sterylizacyjne, usługi gastronomiczne, usługi handlowe, usługi transportowe i parkingowe, usługi ksero, usługi informatyczne, dzierżawa pomieszczeń i urządzeń. Prowadzenie działalności gospodarczej nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym oraz realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego   w Białymstoku – podmiotu tworzącego. 

 

III.  Struktura organizacyjna.

        Struktura zarządzania Szpitalem jest oparta na podziale kompetencji pomiędzy organy statutowe, a następnie pomiędzy wyszczególnione piony oraz wchodzące w ich skład komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne.

 

     Organami Szpitala są:

 1. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej  w randze Dyrektora - kierujący Szpitalem
  i reprezentujący go na zewnątrz.
 2. Rada Społeczna - organ doradczy Dyrektora.

 

Zakres obowiązków i uprawnień organów Szpitala określa ustawa o działalności leczniczej, statut oraz niniejszy regulamin organizacyjny.

 

IV. Podział kompetencji i uprawnień.

Rada Społeczna - organ inicjujący i opiniodawczy Rektora i Senatu Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku – podmiotu tworzącego oraz organ doradczy Dyrektora Szpitala.

 

DYREKTOR

Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie zarządzania Szpitalem, nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Określa strukturę organizacyjną Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor odpowiada za sprawy obronne i obrony cywilnej w czasie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych Państwa  lub wojny oraz za zarządzanie i koordynację wszystkimi komórkami organizacyjnymi w celu właściwej organizacji pracy Szpitala. Dyrektor jest przełożonym wszystkich  pracowników Szpitala.

 

Dyrektor zarządza Szpitalem bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich zastępców:

 

-  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

-  Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych, 

-  Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych,

-  Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

 

Zastępców i Pełnomocników powołuje oraz odwołuje Dyrektor Szpitala. Obowiązki Zastępców Dyrektora określa niniejszy regulamin organizacyjny.

 

 

 

 

            Dyrektorowi Szpitala podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne oraz wyodrębnione stanowiska samodzielne:

 

 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.
 2. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych.
 3. Zastępca Dyrektora ds. Techniczno- Inwestycyjnych.
 4. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
 5. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.
 6. Dział Organizacyjno - Prawny/Radcowie Prawni/Adwokaci.
 7. Dział Kadr.
 8. Dział Zamówień Publicznych.
 9. Dział Informatyki
 10. Dział Administracyjny
 11. Samodzielne stanowisko ds. bhp.
 12. Samodzielne stanowisko ds. p. poż.
 13. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej.
 14. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta.
 15. Zespoły, Komisje i Komitety działające w Szpitalu.
 16. Centrum Badań Klinicznych.

 

V.  Organizacja, zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk 

      samodzielnych podległych Dyrektorowi oraz zasady ich wzajemnej    

      współpracy. 

 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Szpitala należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań Szpitala określonych w przepisach prawnych, Statucie oraz niniejszym regulaminie organizacyjnym.
 2. Dbałość o należyty wizerunek Szpitala.
 3. Działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy, potencjału pracowniczego oraz racjonalizacji zatrudnienia.
 4. Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych wśród pracowników Szpitala.
 5. Działania na rzecz skutecznego przepływu informacji między kadrą kierowniczą,        a pracownikami.
 6. Opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala na dany rok, realizacja zadań wynikających z tych planów.
 7. Działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną komórkę organizacyjną.
 8. Opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz sprawozdań zleconych przez Dyrektora Szpitala.
 9. Przygotowywanie opracowań statystycznych dla organów administracji publicznej.
 10. Realizowanie uchwał Rady Społecznej Szpitala, w zakresie zadań danej komórki organizacyjnej.
 11. Przygotowywanie regulacji wewnętrznych dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
 12. Opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma organów administracji publicznej, wpływające do Szpitala, w zakresie zadań danej komórki organizacyjnej.
 13. Rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działalności danej komórki organizacyjnej.
 14. Udzielanie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Prowadzenie bazy danych obejmującej sfery działalności Szpitala, w zakresie działania danej komórki organizacyjnej.
 16. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień miedzy nimi.
 17. Ochrona tajemnicy służbowej i państwowej.
 18. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie gromadzonych informacji.
 19. Wdrażanie i przestrzeganie przepisów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagrodzeń.
 20. Wykonywanie innych czynności każdorazowo określonych osobnym zarządzeniem lub poleceniem służbowym Dyrektora Szpitala.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje pracą pionu realizującego świadczenia zdrowotne. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnętrz, w zakresie wynikającym
z udzielonego mu pełnomocnictwa oraz jest odpowiedzialny za całokształt spraw pionu realizującego świadczenia zdrowotne, znajomość fachowego personelu medycznego, odpowiada za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa w czasie wojny.

Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pracy przez podległe mu komórki organizacyjne.
 2. Ustalanie należytych warunków technicznych, niezbędnych do wykonywania     powierzonych zadań.

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają następujące komórki organizacyjne:

 1. kliniki wraz z poradniami przyklinicznymi,
 2. zakłady diagnostyczne,
 3. pozostałe komórki medyczne,
 4. stanowiska samodzielne.

 

1. Kliniki

Zadaniem Klinik jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  wynikającym     z reprezentowanej specjalności medycznej, a w szczególności:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów oraz wykonywanie niezbędnych zabiegów i badań diagnostycznych.
 2. Leczenie i postępowanie diagnostyczne, zgodne ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną.
 3. Pielęgnacja pacjentów.
 4. Prowadzenie oświaty zdrowotnej.
 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa.
 6. Tworzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, zgodnie                    z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przestrzeganie praw pacjenta.
 8. Uczestniczenie w procesie sprawozdawania świadczeń zdrowotnych na zasadach przyjętych w Szpitalu, w szczególności do:
 1. sprawdzania dokumentów uprawniających do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 2. przedstawienia do sprawozdawczości w systemie informatycznym Szpitala danych zgodnych z dokumentacją medyczną pacjenta,
 3. kodowania rozpoznań, zgodnie z zasadami opisanymi w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10,
 4. kodowania procedur medycznych, zgodnie z obowiązującą w danym okresie sprawozdawczym wersją ICD 9, publikowaną przez Prezesa NFZ w postaci odrębnego komunikatu,
 5. przedstawienia do sprawozdawczości wszystkich zrealizowanych świadczeń, zgodnie   z katalogiem określonym przez płatnika,
 6.  przedstawienia danych do sprawozdawczości po zakończeniu historii choroby,          w terminie trzech dni od daty wypisu, a na koniec okresu sprawozdawczego w pierwszym dniu roboczym po jego zakończeniu,
 7. udostępniania do wglądu historii choroby, na każde żądanie instytucji uprawnionych do kontrolowania udzielanych świadczeń zdrowotnych i komórek organizacyjnych uprawnionych do ich sprawozdawania i kontrolowania dokumentacji medycznej. 

 

 

2. Poradnie Specjalistyczne

Poradnie Specjalistyczne stanowią integralną część Klinik i za ich funkcjonowanie odpowiadają Kierownicy Klinik/inni lekarze kierujący. Poradnie udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie swojej specjalności w wyznaczonych dniach i godzinach przyjęć.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta połączone z pełną diagnostyką.
 2. Leczenie pacjentów zgodnie ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
 5. Tworzenie list oczekujących na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Zespół Obsługi Poradni Specjalistycznych

 

Zadaniem Zespołu Obsługi Poradni Specjalistycznych jest organizacyjne i techniczne zapewnienie funkcjonowania poradni specjalistycznych w szczególności organizacja funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych, zapewnienie personelu średniego
i pozostałych zasobów osobowych, zapewnienie zasobów materialnych, uczestniczenie
w procesie zawierania umów z NFZ, nadzór nad realizacją umów z NFZ i sprawozdawczością do NFZ, sporządzanie planów rozwoju z uwzględnieniem efektywności.  

 

 Poradnia Medycyny Pracy

    Zadaniem Poradni jest ochrona zdrowia podległych pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

 

Zadania te realizowane są poprzez:

 1. Wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych celowanych i innych świadczeń zdrowotnych przewidzianych w Kodeksie Pracy.
 2. Wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą.
 3. Wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych
  i innych związanych z wykonywaną pracą.
 4. Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą oraz osób niepełnosprawnych.
 5. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn.
 6. Gromadzenie, przechowywanie, informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym  i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.
 7. Przeglądy stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy.
 8. Udział w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej na terenie Szpitala
  i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
 9. Współdziałanie z innymi pracodawcami, PIP, PIS oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. 

 

3.   Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest opieka nad pacjentem zgłaszającym się do Szpitala oraz nad poszkodowanymi w stanach wyjątkowych i katastrofach.

Praca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trwa całą dobę i jest prowadzona w systemie zmianowym, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Opiekę medyczną nad pacjentami zgłaszającymi się do Szpitala.
 2. Przyjmowanie do Szpitala pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu

            leczenia, w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjentów,

            znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia z przyczyny 

            zewnętrznej lub wewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia.

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i 

            katastrofach.

 1. Zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz organizacja transportu do innych zakładów 

            opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.

 1. Udzielanie pomocy doraźnej pacjentom nie wymagającym leczenia szpitalnego,           a jedynie porady ambulatoryjnej.
 2. Udzielanie informacji upoważnionym osobom oraz instytucjom na temat pacjentów
  znajdujących się na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i przyjętych do Szpitala.
 3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                   (w szczególności  Ksiąg Przyjęć Pacjentów).

 

Wyodrębnioną częścią Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest:

 

Centrum Urazów Wielonarządowych 

 

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

 1. Przyjmowanie, przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta urazowego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w zakresie leczenia ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała.
 2. Po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 1, kierowanie pacjenta urazowego do innej Kliniki Szpitala, w której znajduje się centrum urazowe lub innego zakładu opieki zdrowotnej, w celu kontynuowania leczenia lub rehabilitacji.
 3. Zalecanie wskazań, co do dalszego leczenia lub rehabilitacji pacjenta urazowego        w Klinice Szpitala lub innym zakładzie opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2, właściwych ze względu na jego stan zdrowia.
 4. Zapewnienie łączności telefonicznej realizowanej, co najmniej przez jednego operatora telefonii stacjonarnej i jednego operatora telefonii mobilnej z:
 1. lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego,
 2. dyspozytorami medycznymi,
 3. innymi zakładami opieki zdrowotnej,
 4. regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zapewnienie łączności radiowej z:

 1. lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego,
 2. dyspozytorami medycznymi,
 3. zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego.

Zapewnienie bezprzewodowego przywoływanie osób, w szczególności członków zespołu urazowego.

Dokonywanie bieżących konsultacji między Klinikami Szpitala oraz z innymi zakładami opieki zdrowotnej, w sposób gwarantujący zachowanie poufności danych osoby, której konsultacja dotyczy.

 1. Zapewnienie składu zespołu urazowego powołanego przez Dyrektora Szpitala,            w który wchodzą co najmniej:
 1. lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego, posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 2. lekarz lub lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia                    w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego,
  w szczególności chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub chirurgii naczyniowej,
 3. lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii
  i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Pracami zespołu urazowego kieruje kierownik zespołu urazowego powołany przez Dyrektora Szpitala. W razie potrzeby, w zależności od rodzaju obrażeń występujących u pacjenta urazowego, w skład zespołu urazowego wchodzi lekarz lub lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w innych dziedzinach medycyny niż wymienione w pkt 5. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik zespołu urazowego.

 1. Kwalifikowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia              w centrum urazowym w przypadku, gdy jest pacjentem urazowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, spełniającym następujące kryteria:
 1. występujące co najmniej dwa spośród następujących obrażeń anatomicznych: penetrujące rany głowy lub tułowia lub urazy tępe z objawami uszkodzenia narządów wewnętrznych głowy, klatki piersiowej i brzucha, amputacja kończyny powyżej kolana lub łokcia, rozległe zmiażdżenia kończyn, uszkodzenie rdzenia kręgowego, złamanie kończyny
  z uszkodzeniem naczyń i nerwów, złamanie co najmniej dwóch proksymalnych kości długich kończyn lub miednicy,
 2. towarzyszące co najmniej dwa spośród następujących zaburzeń parametrów fizjologicznych: ciśnienie skurczowe krwi równe lub poniżej 80 mm Hg, tętno co najmniej 120 na minutę, częstość oddechu poniżej 10 lub powyżej 29 na minutę, stan świadomości
  w skali Glasgow (GCS) równy lub poniżej 8, saturacja krwi tętniczej równa lub poniżej 90 %.
 1. Kierownik zespołu urazowego pozostaje w kontakcie z osobą wchodzącą w skład zespołu ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym lub kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej od momentu potwierdzenia kryteriów wymienionych         w ustępie 6 do czasu przyjęcia pacjenta urazowego do Centrum Urazowego. Uregulowania, w zakresie obowiązku pozostawania w kontakcie, nie stosuje się do lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.
 2. Całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych, bez konieczności przewożenia pacjenta urazowego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego,
  w szczególności: RTG, USG, USG-Doppler, Echo-kardiografii, tomografii komputerowej (spiralnej, wielorzędowej), rezonansu magnetycznego, angiografii i radiologii interwencyjnej, diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej.
 3. Wykonywania przyłóżkowej i całodobowej endoskopii diagnostycznej i zabiegowej,
  w szczególności: gastroskopii; kolonoskopii; bronchoskopii.
 4. Przeprowadzenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  wstępnej diagnostyki pacjenta urazowego oraz jego leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.
 5. Podjęcie przez Kierownika zespołu urazowego decyzji w sprawie kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu i odnotowanie tego                     w indywidualnej dokumentacji medycznej.
 6. Przeprowadzanie dalszej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia w Klinice wskazanej przez Kierownika zespołu urazowego oraz nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta urazowego.
 7. Sporządzanie raportu z podejmowanych działań przez Kierownika zespołu urazowego w „Księdze raportów Kierownika zespołu urazowego” każdorazowo na koniec okresu sprawowania funkcji zgodnie z powołaniem przez Dyrektora Szpitala. „Księga raportów Kierownika zespołu urazowego” powinna być udostępniona do wglądu Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Szpitala o godzinie 8.00 w dni robocze.

Raport powinien zawierać istotne dane o funkcjonowaniu Centrum Urazowego,                     w szczególności:

 1. datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu urazowego, podpis pieczęć Kierownika zespołu urazowego,
 2. informacje o przyjętych pacjentach spełniających kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Urazowego wraz z informacją o Klinice wskazanej do dalszego leczenia.

 

 

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej 

 

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej udziela świadczeń medycznych pacjentom zgłaszającym się w trybie ambulatoryjnym, a także pacjentom hospitalizowanym w innych oddziałach lub szpitalach. Cykle hiperbaryczne prowadzone są w komorze wieloosobowej      z udziałem personelu medycznego. Ośrodek Terapii Hiperbarycznej zapewnia całodobową gotowość udzielania świadczeń przez 7 dni w tygodniu.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie leczenia w komorze hiperbarycznej,      a także wykonywanie niezbędnych badań diagnostycznych w celu ustalenia postępowania leczniczego.
 2. Udzielanie świadczeń medycznych dla pacjentów w zakresie leczenia powikłań terapii hiperbarycznej.
 3. Konsultowanie pacjentów wewnątrz i pozaszpitalnych w celu kwalifikacji do leczenia w komorze hiperbarycznej.
 4. Realizacja zadań  dydaktycznych  i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 5. Doskonalenie zawodowe  personelu.
 6. Nadzorowanie bezpieczeństwa pacjentów podczas sesji w komorze hiperbarycznej poprzez bezpośrednią obecność w komorze i sprawowanie specjalistycznej opieki       w warunkach środowiska hiperbarycznego.

 

4. Bloki Operacyjne

Bloki Operacyjne znajdują się w strukturach:

-  Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

-  Kliniki Kardiochirurgii,

oraz wykonują zabiegi na rzecz następujących klinik zabiegowych:

-  I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej,

-  II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej,

-  Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej,

-  Kliniki Urologii,

-  Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji,

-  Kliniki Ortopedii i Traumatologii,

-  Klinik Neurochirurgii,

-  Kliniki Otolaryngologii,

-  Kliniki Okulistyki,

-  Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej,

-  Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia

-  Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej.

  

Zadaniem Bloków Operacyjnych jest zabezpieczenie techniczne i fachowe, umożliwiające Klinikom zabiegowym przeprowadzanie interwencji operacyjnych. Zabiegi operacyjne wykonywane są przez zespoły operacyjne. W skład zespołu wchodzą: lekarz operujący, lekarz anestezjolog, pielęgniarka operacyjna i pielęgniarka anestezjologiczna. Wpisy w okołooperacyjnej karcie kontrolnej są dokonywane przez koordynatora karty, którym jest lekarz anestezjolog biorący udział w zabiegu, na podstawie informacji udzielanych przez członków zespołu operacyjnego.

            W skład Bloków wchodzą: sale operacyjne, sale przedoperacyjne i pooperacyjne oraz zaplecze socjalne, magazynowe i techniczne. Bloki operacyjne powinny być utrzymane
w stanie stałego pogotowia operacyjnego i tak zorganizowane, aby w każdej chwili personel, instrumentarium, bielizna oraz sprzęt były gotowe do natychmiastowego wykonania  zabiegu operacyjnego”.

 

 

5.  Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład jest jednostką diagnostyczno–badawczą, prowadzącą również leczenie pacjentów z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych. Wykonuje między innymi: scyntygrafię perfuzyjną płuc, scyntygrafię nerek i układu kostnego.

Zakład nadzoruje oraz odpowiada za gospodarkę izotopami promieniotwórczymi na terenie Szpitala oraz jest obowiązany do współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala świadczącymi usługi zdrowotne.

 

 

6. Zakład Radiologii

Zakład jest jednostką diagnostyczną, wykonującą także zabiegi z zakresu radiologii

interwencyjnej. Zakład wykonuje badania podstawowe i wysokospecjalistyczne w zakresie radiologii obrazowej Zakład jest obowiązany do współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala świadczącymi usługi zdrowotne.

 

7. Zakłady Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Zakład Diagnostyki Biochemicznej,
 • Zakład Diagnostyki Hematologicznej,
 • Zakład Diagnostyki  Klinicznej,
 • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej.

 

            Zadaniem Zakładów Diagnostycznych jest wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych z zakresu biochemii, hematologii, analityki ogólnej, mikrobiologii, parazytologii, serologii i immunologii. Zakłady wykonują badania podstawowe                        i wysokospecjalistyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Zakłady zobowiązane są do współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala wykonującymi świadczenia zdrowotne.

 

8. Apteka

Zadaniem Apteki jest zaopatrywanie Szpitala w leki gotowe, leki recepturowe, materiały szewne i opatrunkowe oraz wytwarzanie płynów infuzyjnych, niezbędnych dla pacjentów przebywających w Szpitalu.

Ponadto Apteka:

 1. Sporządza leki recepturowe i wytwarza leki gotowe  będące preparatami galenowymi,   płynami infuzyjnymi wytwarzanymi w Szpitalu lub lekami złożonymi.
 2. Wykonuje worki żywieniowe w warunkach aseptycznych.
 3. Wykonuje dawki dobowych leków cytostatycznych.
 4. Sprawdza jakość i tożsamość leków gotowych i recepturowych.
 5. Prowadzi działalność w zakresie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych Szpitala.
 6. Bierze udział w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji farmaceutów i innych pracowników medycznych.
 7. Uczestniczy w działalności oświatowo- zdrowotnej.
 8. Bierze udział w racjonalizacji farmakoterapii stosowanej w Szpitalu.
 9. Rozlicza programy terapeutyczne i chemioterapię w ramach umów z NFZ, prowadzi   sprawozdawczość, rozliczanie finansowo- księgowe wydań i  zakupów leków.
 10. Realizuje zaopatrzenie materiałowe w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

9.  Zakład kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Zadaniem Zakładu jest kształcenie podyplomowe lekarzy w ramach specjalizacji                  w dziedzinie medycyny rodzinnej.

 

10. Ośrodek kształcenia lekarzy w zakresie Zdrowia Publicznego

Zadaniem Ośrodka jest  prowadzenie specjalizacji lekarskiej w dziedzinie zdrowie publiczne.

 

 

11. Konsultanci Medyczni

Zadaniem konsultantów jest udzielanie konsultacji oraz porad medycznych               w zakresie swojej specjalności.

 

12. Kapelani

            Zadaniem kapelanów jest niesienie pomocy duchowej pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu. Kapelani mają obowiązek:

 1. Udzielania posług religijnych z uwzględnieniem postanowień regulaminu szpitalnego oraz specyfiki pracy danej Kliniki.
 2. Odprawiania nabożeństw w niedzielę i dni świąteczne.
 3. Przestrzegania wymogów sanitarnych na zasadach obowiązujących pracowników   Szpitala.

 

 

13. Dietetyk Szpitalny

 Zapewnia wyżywienie wszystkim pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, zgodnie  z zaleceniami lekarzy, procedurami i normami żywieniowymi.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Nadzór nad całością procesu żywienia pacjentów w Szpitalu.
 2. Współpracę z firmą cateringową Kuchni Centralnej.
 3. Egzekwowanie ustalonych diet z Kuchni Centralnej.
 4. Czuwanie nad zmianami diet chorych.
 5. Dbanie o estetykę podawanych posiłków.
 6. Kontrolę ilości i jakości dostarczanych posiłków do Kliniki.
 7. Monitoring zgodności  naniesionych danych dotyczących ilości żywionych w Klinice

            pacjentów wg danych z Działu Statystyki Medycznej.

 1. Sporządzanie miesięcznych zestawień osobodni żywieniowych pacjentów 

            w poszczególnych Klinikach.

 1. Przygotowywanie miesięcznych zestawień diet „H” w poszczególnych Klinikach.
 2. Sporządzanie diet indywidualnych na zlecenie lekarza.
 3. Edukację pacjentów na temat żywienia.
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala i objętych zakresem

zadań stanowiska, w ścisłej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

 

14. Dział Statystyki Medycznej

Zadania Działu obejmują:

Realizację zadań związanych ze sprawozdawczością z udzielonych świadczeń              i statystyką medyczną zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami a w szczególności:

 1. Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych świadczeń zdrowotnych                       (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych realizowanych w Zespole Poradni Specjalistycznych i świadczeń związanych z chemioterapią i programami terapeutycznymi), do instytucji finansujących świadczenia ze środków publicznych
  z uwzględnieniem:
 1. koordynacji i nadzoru nad sprawozdawczością realizowaną w komórkach organizacyjnych Szpitala w zakresie wykonywanych świadczeń zdrowotnych,
 2. nadzoru nad zgodnością danych wprowadzonych do systemu informatycznego Szpitala w komórkach organizacyjnych z dokumentami wewnętrznymi sporządzanymi do celów sprawozdawczych i statystycznych,
 3. nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej w komórkach organizacyjnych Szpitala w zakresie danych podlegających sprawozdawczości,
 4. prowadzenia sprawozdawczości elektronicznej z udzielonych świadczeń zdrowotnych do instytucji finansujących świadczenia ze środków publicznych,
 5. monitorowanie i wyjaśnianie błędów dotyczących sprawozdanych świadczeń zdrowotnych zgłoszonych przez instytucje finansujące świadczenia ze środków publicznych,
 6. w szczególnych przypadkach wprowadzanie wniosków dotyczących sprawozdawczości ze świadczeń zdrowotnych do dedykowanych serwisów internetowych.
 1. Prowadzenie sprawozdawczości o czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia do instytucji finansujących świadczenia ze środków publicznych.
 2. Udostępnianie danych dostępnych w systemie informatycznym Szpitala,                      o udzielanych świadczeniach zdrowotnych upoważnionym instytucjom i osobom.
 3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala, w aspekcie zgodności systemu informatycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi, w zakresie danych gromadzonych o udzielonych świadczeniach zdrowotnych.
 4. Generowanie zbiorczych danych o ruchu chorych na podstawie danych gromadzonych w systemie informatycznym Szpitala.
 5. Koordynacja, nadzór i prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze świadczeń zdrowotnych wynikającej z przepisów o statystyce publicznej.
 6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami w Szpitalu w zakresie przekazywania danych o zrealizowanych świadczeniach dostępnych w systemie informatycznym Szpitala, niezbędnych do realizacji zadań tych komórek.
 7. Pozostałe realizowane zadania:
 1. prowadzenie księgi zgonów,
 2. przechowywanie i udostępnianie recept na leki narkotyczne,
 3. prowadzenie kontroli rachunków w ramach umów kontraktowych w zakresie potwierdzenia zrealizowania procedur medycznych.

 

ZESPÓŁ REALIZACJI UMÓW

Zespół podlega  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Znajomość przepisów dotyczących: udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Znajomość treści umów zawieranych przez Szpital z NFZ, Ministerstwem Zdrowia     i innych dokumentów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej wewnętrznej we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala udzielających świadczeń medycznych ,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Współpraca z Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, Kierownikami Zakładów, lekarzami i innym personelem, w sprawach dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich prawidłowego dokumentowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nadzór, uczestnictwo i reprezentowanie w kontrolach NFZ i innych jednostek prowadzących kontrolę udzielanych świadczeń i dokumentacji medycznej Szpitala.
 6. Kontrola prawidłowości kodowania udzielanych świadczeń oraz wykonanych procedur medycznych.
 7. Przygotowywanie treści pism/zastrzeżenia, zażalenia itp. dotyczących kontroli dokumentacji medycznej prowadzonej przez zewnętrzne jednostki kontrolujące Szpital.
 8. Przestrzeganie przepisów wewnętrznych Szpitala (Statutu, Regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego) oraz stosowanie się do zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Szpitala.

 

 

ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Zespól podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ds. Lecznictwa, utworzony został w celu nadzoru nad prewencją    i monitorowaniem zakażeń szpitalnych.

Zakres zadań Zespołu obejmuje:

Opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

 1. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie podejmowania w Szpitalu działań  zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
 2. Przedstawianie wyników i wniosków z przeprowadzonej kontroli Dyrektorowi Szpitala  i Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 3. Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
 4. Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz osób,             u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.
 5. Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz osób,             u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych należy w szczególności:

1. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań

2. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem planów, programów, strategii

Szpitala. ( z wyłączeniem inwestycji).

3. Nadzór nad realizacją przyjętych planów.

4. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi.

5. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej.

6. Nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji finansowej.

7. Nadzór nad prawidłowością rozliczeń z tytułu dokonywanych zakupów i realizowanych umów.

8. Wnioskowanie w sprawach zatrudniania w podległych komórkach organizacyjnych.

9. Nadzór nad realizacją zaleceń organów kontroli w. zakresie realizowanych zadań

10. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

       Główny Księgowy jest odpowiedzialny za nadzór całości spraw związanych                 z właściwym funkcjonowaniem Szpitala pod względem finansowym oraz odpowiada za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny, w zakresie powierzonych zadań.

Główny Księgowy podlega pośrednio pod Dyrektora ds. Finansowych.

Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

 1. Zapoznanie pracowników z realizacją zadań operacyjnych.
 2. Pokrycie potrzeb i środków dla społecznej służby zdrowia przydzielonych przez jednostki gospodarki narodowej, zgodnie z potrzebami.
 3. Nadzór nad prawidłowością ustalania i rozliczania kosztów w zakresie powierzonych zadań.
 4. Przystosowanie zakładowego planu kont do aktualnych warunków i potrzeb.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych lub wynikających
  z obowiązujących przepisów.
 6. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjni- Inwestycyjnych,  oraz innymi przedstawicielami Administracji Szpitala, a także Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi
  i jednostkami pomocniczymi Szpitala.
 7. Główny Księgowy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu personelu.

 

 1. Dział Finansowo-Księgowy

W skład Działu Finansowo Księgowego wchodzą:

- Sekcja Rachunkowości,

- Sekcja Rachunku Kosztów,

- Sekcja Zarządzania Zasobami Majątkowymi

Zakres zadań Sekcji Rachunkowości obejmuje:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie właściwych dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych.
 2. Przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań finansowych.
 3. Naliczanie, ewidencja i terminowe opłacanie należnych zobowiązań podatkowych.
 4. Prawidłowe i terminowe regulowanie zobowiązań.
 5. Prawidłowe prowadzenie gospodarki kasowej.
 6. Wycena spisów z natury.

Zakres zadań Sekcji Rachunku Kosztów obejmuje:

  1. Bieżące prowadzenie rachunku kosztów w rozbiciu na poszczególne ośrodki kosztów

   funkcjonujące w Szpitalu:

 • ośrodki działalności podstawowej – kliniki, poradnie,
 • ośrodki działalności pomocniczej medycznej,
 • ośrodki działalności pomocniczej nie medycznej,

  na podstawie dowodów księgowych, rozchodów magazynowych, rozchodów z Apteki itd. 

 •   w rozbiciu na grupy kosztowe i poszczególne rodzaje kosztów
  1. Wprowadzanie danych statystycznych i danych do rozliczeń do ośrodków kosztów  działalności pomocniczej medycznej i niemedycznej wg przyjętych nośników kosztów, np.: ilość i wartość wykonywanych badań, liczbę wysterylizowanych pakietów, czas pracy warsztatów itd. dane te stanowią podstawę do rozliczenia kosztów pośrednich.
  2. Rozliczanie kosztów pośrednich z podziałem na ośrodki kosztów działalności podstawowej i pomocniczej, medycznej i nie medycznej, w rozbiciu na poszczególne grupy kosztów
   i rodzaje kosztów w grupach.
  3. Analiza kosztów pośrednich w poszczególnych ośrodkach kosztów funkcjonujących
   w Szpitalu z podziałem na ośrodki, które generowały koszty pośrednie.  

5.Analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich komórek funkcjonujących w Szpitalu             w rozbiciu na grupy kosztów miesięcznie i narastająco.

6. Zestawienie strat i zysków wynikające z ponoszonych kosztów i uzyskanych przychodów w rozbiciu na poszczególne ośrodki kosztów.

7.Ścisła współpraca z Działem Statystyki Medycznej, Działem Rozliczeń i Analiz oraz innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala przy gromadzeniu danych niezbędnych do prowadzenia rachunku kosztów.

8. Przedstawianie różnego rodzaju danych do ustalania limitów kosztów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala  (z podziałem na leki, materiały diagnostyczne itd.).

9.Przedstawianie wszelkiego rodzaju danych niezbędnych do opracowania analiz ekonomicznych, dotyczących funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala danych niezbędnych do planowania ekonomicznego.

10.Analizowanie wykorzystania przyznanych limitów poszczególnym komórkom organizacyjnym Szpitala.

11.Wykonywanie innych zleconych zadań w ramach związanych z zakresem pracy Działu.

 

Sekcja Zarządzania Zasobami Majątkowymi

Zakres zadań obejmuje dwa obszary:

 1. Związany z weryfikacją stanu rzeczywistego majątku i porównania z ewidencją księgową
  w drodze inwentaryzacji:
 1. opracowywanie projektów  rocznych planów inwentaryzacji ciągłej, a po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora, szczegółowych zarządzeń prac inwentaryzacyjnych we wszystkich jednostkach USK w zakresie środków rzeczowych i wartości pieniężnych,
 2. organizowanie i dokonywanie planowych i doraźnych spisów z natury  będących                         w użytkowaniu Szpitala i w magazynach zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. bieżące rozliczanie spisów z natury, ustalanie i wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie protokołów weryfikacji różnic oraz propozycji ich rozliczania
 4. przygotowanie informacji o zauważonych w trakcie inwentaryzacji nieprawidłowościach w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi,
 5. wykonywanie zadań nałożonych na Komisję Inwentaryzacyjną.
 1. Związany z nadzorowaniem wykorzystania majątku Szpitala:
 1. prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych              i prawnych oraz pozostałych rzeczowych składników majątku w użytkowaniu Szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie kompletnych dowodów księgowych,
 2. obliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosownie do obowiązujących przepisów, prowadzenie amortyzacji w rozbiciu na ośrodki kosztów,
 3. sporządzanie rocznych planów amortyzacji wg źródeł finansowania oraz obowiązującej sprawozdawczości o stanie i ruchu rzeczowych składników majątku
  w użytkowaniu Szpitala,
 4. uzgadnianie, co miesiąc wartości obrotów i sald ewidencji analitycznej majątku Szpitala z zapisami w księgowości syntetycznej,
 5. ścisła współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie prawidłowej ewidencji i właściwej eksploatacji mienia,
 6. sporządzanie dokumentacji zdawczo - odbiorczej rzeczowych składników majątku Szpitala po uzyskaniu zgody Dyrektora,
 7. bieżące cechowanie ruchomych składników majątku Szpitala zgodnie z prowadzoną dokumentacją i systemem informatycznym,
 8. udział w pracach Komisji powołanych przez Dyrektora Szpitala do wykonywania zadań związanych z gospodarką mieniem szpitalnym,
 9. sporządzanie rocznego  harmonogramu likwidacji, przyjmowanie od jednostek organizacyjnych dokumentacji dotyczącej zamierzonej likwidacji rzeczowych składników majątku i przestrzeganie obowiązującego trybu postępowania dotyczącego dalszego przepływu dokumentacji, aż do formalnego zakończenia procesu likwidacji,
 10. współdziałanie z Komisją Likwidacyjną i Komisją ds. Wyceny na zasadzie obowiązującego regulaminu,
 11. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją składników majątkowych Szpitala w zakresie ubezpieczenia,
 12. wykonywanie czynności związanych ze zmianą zasobów składników majątkowych w zakresie aktualizacji aparatury medycznej w portalu  NFZ SZOI  i  SEZOZ,
 13. opracowywanie zarządzeń mających związek z funkcjonowaniem Sekcji,
 14. wykonywanie innych zadań doraźnych nie mieszczących się w ramach zadań planowych.

 

 1. Dział Płac

     Zakres zadań Działu obejmuje:

 1. Obliczanie wynagrodzenia na podstawie umów o pracę i umów zleceń, należnych zasiłków oraz obciążeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w oparciu o Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny), a także rozlicznie tych składek poprzez system Płatnik.
 2. Obliczanie obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Sporządzanie list płac oraz prowadzenie wszystkich spraw z tym związanych.
 4. Prowadzenie właściwej dokumentacji płacowej.
 5. Przygotowywanie analiz i informacji dotyczących kosztów pracy, a niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z zasadami pracy w Szpitalu.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych lub wynikających z zakresu zadań Działu.
 7. Wydawanie miesięcznej informacji o wynagrodzeniu pracownika z uwzględnieniem wszystkich wypłat w miesiącu.
 8. Sprawdzanie pod względem zgodności z umową, rachunków wystawianych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szpitalu.
 9. Kontakt z jednostkami posiadającymi podpisane umowy ze Szpitalem  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nieprawidłowego rozliczenia wykonanych świadczeń.
 10. Prowadzenie ewidencji faktur na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 11. Sprawdzanie pod kątem merytorycznym  rachunków wystawionych przez podmioty
  zewnętrzne na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 12. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowości wystawianych dokumentów sprzedaży przez podmioty zewnętrzne na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.

 

Zadania z zakresu działalności socjalnej:

 

 1. Znajomość przepisów z zakresu spraw socjalnych, podatkowych, zamówień publicznych, pomocy społecznej oraz systematyczne zapoznawanie się ze zmianami uregulowań prawnych w tym zakresie (orzecznictwa sądu, interpelacje itp.).
 2. Opracowywanie projektów Regulaminów: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  i Komisji Socjalno Bytowej oraz przedstawianie ich do uzgodnień i konsultacji przewidzianych prawem.
 3. Przygotowywanie projektów planów wydatków finansowych wykorzystania ZFŚS na każdy rok, odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.
 4. Sporządzanie rocznych naliczeń ZFŚS (planu i korekty na koniec roku), odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.
 5. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykorzystania środków ZFŚS
  w rozbiciu na pracowników i byłych pracowników (rencistów i emerytów), odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.
 6. Sporządzanie miesięcznych naliczeń ZFŚS dla lekarzy stażystów.
 7. Sporządzenie miesięcznych rozliczeń podatkowych do Urzędu Skarbowego  udzielonych świadczeń socjalnych (wykazy imienne i PIT-y) dla pracowników   i byłych pracowników (rencistów i emerytów) i ścisła współpraca w tym zakresie  z Działem Płac i Działem Finansowo Księgowym, odrębnie dla USK przy  ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.

8.Realizowanie na bieżąco zatwierdzonych planów finansowych ZFŚS, odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.

9.Prowadzenie rejestru wydatków z ZFŚS, odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, 
      ul. Żurawiej.

10.Prowadzenie imiennego rejestru pracowników uprawnionych do świadczeń socjalnych oraz byłych pracowników (rencistów i emerytów), odrębnie dla USK przy  ul. Skłodowskiej,
ul. Żurawiej.

11.Prowadzenie ewidencji rodzin zastępczych i adopcyjnych.

12.Współpraca z Komisją Socjalno Bytową, organizacjami związkowymi, Działem Finansowo Księgowym, Działem Organizacyjno-Prawnym, kasą USK oraz przedstawicielami poszczególnych komórek organizacyjnych.

13.Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Socjalno Bytowej i sporządzenia protokołów
z jej posiedzeń.

14.Współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz opracowywanie projektu w tej sprawie.

15.Realizacja świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz planem działalności socjalnej ustalonym na dany rok.

16.Co miesięczne sporządzanie listy płac, wniosku o płatność i informacji podatkowej dot. wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i byłych pracowników (rencistów
i emerytów), w ścisłej współpracy z Działem Finansowo Księgowym, odrębnie dla USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Żurawiej.

17.Wykonywanie innych zadań związanych z pracą w komórce zatrudniającej i zleconych przez Kierownika.

 

Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych podlegają ponadto:

1. Dział Rozliczeń i Analiz

Dział jest zobowiązany do tworzenia i realizowania strategii funkcjonowania Szpitala, zarówno pod względem kierunków rozwoju, jak i bieżącej realizacji przyjętych celów.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania kontraktów z NFZ, Ministerstwem Zdrowia i innymi podmiotami, analizowanie i opiniowanie tych umów,            a w szczególności:
 1. sporządzanie ofert dotyczących usług wykonywanych  przez Szpital wraz z cennikami,
 2. przygotowywanie ofert w ścisłej współpracy z Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, Zakładów i komórek organizacyjnych,
 3. koordynowanie prac wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
  i związanych z  przygotowaniem ofert.
 1. Rozliczanie umów zawartych przez Szpital z NFZ, MZ, innymi podmiotami oraz umów cywilno-prawnych  na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Kalkulacja i aktualizacja kosztów w Szpitalu, a w szczególności:
 1. kalkulacja kosztów procedur medycznych we wszystkich Klinikach,
 2. kalkulacja kosztów badań laboratoryjnych,
 3. kalkulacja procedur wysokospecjalistycznych,
 4. kalkulacja kosztów pobytu pacjenta w poszczególnych Klinikach,
 5. przeprowadzanie wszelkich niezbędnych kalkulacji bieżących wg potrzeb (koszt prania 1kg bielizny; koszty różnego typu sterylizacji w przeliczeniu na cykle, pakiety; koszty usług na zewnątrz),
 6. szczegółowa kalkulacja kosztów pobytu pacjenta wg potrzeb (z wyszczególnieniem
  leczenia w Klinice i kosztu zabiegu).
 1. Wycena procedur medycznych, badań laboratoryjnych i innych usług świadczonych  na 

zewnątrz, sporządzanie cenników do umowy z uwzględnieniem kosztów.

 1. Sporządzanie miesięcznych innych sprawozdań do NFZ, analizowanie wykonania kontraktów pod kątem ilości wykonanych świadczeń, limitów, kosztów, zgodności wykonania z zawartymi umowami oraz przedkładanie bieżących informacji w tym zakresie.
 2. Bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego zgodnie z zawartymi umowami oraz
  w zakresie zrealizowanych zakupów (analiza kosztów).
 3. Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości, informacji, analiz itp. na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
 4. Wystawianie faktur/rachunków za leczenie pacjentów nieubezpieczonych oraz sporządzanie stosownych obciążeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Ścisła współpraca z Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, Zakładów
  i innych komórek organizacyjnych w sprawach związanych z realizacją usług medycznych.
 6. Przygotowywanie we współpracy z innymi jednostkami zewnętrznymi wniosków   unijnych.
 7. Rozliczanie zakupów i zadań inwestycyjnych finansowanych z różnych źródeł takich jak:
 • środki unijne,
 • środki własne,
 • dotacje itp.

9. Analizowanie ofert konkurencji w zakresie usług zdrowotnych na terenie województwa,    jak i odpowiadających jednostek w kraju.

10.Przedstawianie wniosków z analiz i niezbędnych danych wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala.

11.Bezpośredni kontakt ze służbami medycznymi Szpitala w celu:

  -   uzyskania niezbędnych danych,

-   zbierania sugestii i informacji o możliwościach i kierunkach rozwoju,

-   zebrania informacji o sugerowanych cenach na wykonywane usługi medyczne

12.Przetwarzanie danych otrzymanych w wyniku analiz, badań rynku i  przeprowadzonej
      działalności oraz przekazywanie ich Dyrektorowi Szpitala wraz z wnioskami.

13.Przygotowywanie opracowań planowanych przedsięwzięć związanych ze strategią 

Szpitala.

14.Współpraca z audytem wewnętrznym i audytem zewnętrznym. 

15.Wszelkie pozostałe zadania wynikające z zaleceń Dyrektora i  niniejszego regulaminu.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO- INWESTYCYJNYCH

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych organizuje i nadzoruje całość spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem Szpitala pod względem administracyjno-eksploatacyjnym. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnątrz, w zakresie wynikającym
z udzielonego mu pełnomocnictwa oraz jest odpowiedzialny za nadzór całości spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem Szpitala pod względem administracyjno-Eksploatacyjnym oraz odpowiada za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego     i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

 

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Inwestycyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych należy
w szczególności:

 1. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób
  zapewniający prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem planów, programów, strategii rozwoju Szpitala.
 3. Nadzór nad realizacją przyjętych planów.
 4. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem posiadanymi środkami administracyjnymi.
 5. Nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji administracyjnej.
 6. Nadzór nad prawidłowością rozliczeń z tytułu dokonywanych zakupów                         i realizowanych umów.
 7. Wnioskowanie w sprawach zatrudniania w podległych komórkach organizacyjnych.
 8. Planowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
 9. Nadzór nad realizacją zaleceń organów kontroli.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

1. Działu Rozwoju i Inwestycji z sekcjami:

-  Sekcji Rozwoju,

-  Sekcji Inwestycji

2. Działu Technicznego z sekcjami:

-  Sekcji Elektrycznej,

-  Sekcji Automatyki,

-  Sekcji Sanitarnej

-  Sekcji Budowlanej

-  Sekcji Elektryczno -Energetycznej ze spalarnią

 

Do zadań Działu  Technicznego należy w szczególności

Sekcja Budowlana, Sekcja Elektryczna, Sekcja Sanitarna,

1.   Przygotowywanie projektów inwestycji, modernizacji i remontów przyjętych do realizacji zgodnie z business planem zatwierdzonym na poszczególne czasookresy.

2.    Zabezpieczenie należytego stanu budynków i nadzoru nad ich eksploatacją.

3.    Prowadzenie planowej konserwacji maszyn i urządzeń zainstalowanych w Szpitalu.

4.     Prowadzenie właściwej gospodarki energetycznej i paliwowej.

5. Zapewnienie pełnej sprawności techniczno-ruchowej parku maszynowego zainstalowanego
w Szpitalu oraz czuwanie nad właściwą jego eksploatacją, zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.

6. Nadzór nad realizacją inwestycji, modernizacji i remontów, a zwłaszcza czuwanie nad zgodnością przyjętych rozwiązań z przepisami określającymi wymagania szczególne, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Szpitala.

7. Zapewnienie bezawaryjnego zasilania Szpitala w energię elektryczną, energię cieplną, parę technologiczną, gaz, wodę, tlen medyczny.

 

Sekcja Automatyki

1. Nadzór nad właściwą eksploatacja instalacji automatyki w budynku Szpitala.

2. Prowadzenie planowej konserwacji maszyn i urządzeń automatyki będących na wyposażeniu Szpitala.

3. Zapewnienie pełnej sprawności techniczno-ruchowej instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji, rozdziału chłodu, żaluzji okiennych oraz systemu BMS zainstalowanego
w Szpitalu.

4. Monitorowanie sygnałów z systemów elektrycznych, elektroenergetycznych, automatyki węzła cieplnego, centrali sprężonego powietrza.

5. Organizowanie przetargów w zakresie objętym przedmiotem zadań Sekcji.

6. Sekcja Automatyki wykonuje swoje zadanie w ścisłej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowanie Szpitala.

7. Wykonywanie innych zleconych zadań w ramach objętych zakresem działalności Sekcji.

 

 

Dział Rozwoju i Inwestycji

Sekcja Rozwoju

 • Poszukiwanie możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych, na inwestycje i rozwój Szpitala oraz realizację zadań statutowych.
 • Opracowywanie wniosków o dotację ze źródeł zewnętrznych.
 • Opracowywanie dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
 • Współpraca z firmą zewnętrzną przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie, wniosków IOWISZ, oraz tzw. „fiszek”.
 • Kierowanie pracami przygotowawczymi do części merytorycznej i finansowej  wniosku
  o dofinansowanie.
 • Gromadzenie i analiza danych oraz określanie zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach szpitala, niezbędnych do przygotowania wniosków o zakup oraz dofinansowanie.
 • Określanie zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach szpitala.
 • Tworzenie zespołu merytorycznego oraz administracyjnego projektu.
 • Bieżące kontrolowanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektów.
 • Doradztwo na rzecz jednostek organizacyjnych szpitala w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania merytorycznej dokumentacji inwestycyjnej.
 • Realizacja i rozliczanie projektów.
 • Współpraca z instytucjami partnerskimi.
 • Sporządzanie korespondencji z Instytucją Wdrażającą/ Pośredniczącą przed podpisaniem umowy.
 • Udział w negocjacjach z Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą.
 • Promowanie i upowszechnianie informacji o projektach realizowanych przez Szpital.
 • Ewidencja składanych wniosków o dofinansowanie oraz realizowanych projektów.
 • Przygotowanie informacji merytorycznych, które powinny znaleźć się na stronie internetowej Działu Rozwoju i Inwestycji.
 • Współpraca z Działem Księgowości w zakresie terminowego rozliczania dotacji inwestycji.
 • Współpraca z Sekcją ds. Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania specyfikacji przetargowej.
 • Opracowywanie planu inwestycyjnego.

 

Sekcja inwestycji

1. Przygotowywanie Planów Projektu, Etapu i w razie konieczności Planów Nadzwyczajnych.

2. Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

3. Bieżącą kontrolę wykonywania harmonogramu inwestycji.

4. Udział w koordynowaniu prac projektowych i wykorzystania zasobów oraz wskazywanie działań korygujących.

5. Udział w koordynowaniu prac wykonawczych oraz inicjowanie działań korygujących.

6. Dokonywanie uzgodnień na poziomie logistycznym pomiędzy Szpitalem i Wykonawcą.

7. Koordynowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie wniosków inwestycyjnych ujętych w planie inwestycyjnym lub realizowanych z rezerwy inwestycyjnej.

8. Reprezentowanie Szpitala w ramach udzielonego pełnomocnictwa szczególnego.

 

Dział Administracyjny

W skład Działu Administracyjnego wchodzą:

 • Sekcja Zaopatrzenia z Magazynami,
 • Pralnia i Szwalnia
 • Sekcja ds. Aparatury Medycznej
 • Sekcja Żywienia

Dział Administracyjny  podlega bezpośrednio pod Dyrektora.

Zakres zadań Działu obejmuje:

 1. Prowadzenie gospodarki magazynowej Szpitala,
 2. Zabezpieczenie właściwej ochrony mienia,
 3. Zabezpieczenie właściwego stanu sanitarno-higienicznego Szpitala i jego bezpośredniego otoczenia,
 4. Organizowanie i nadzór nad właściwą i zgodną z przepisami gospodarką odpadami,
 5. Prowadzenie magazynu rzeczy chorego,
 6. Zapewnia wyżywienie wszystkim pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, zgodnie
  z zaleceniami lekarzy, procedurami i normami żywieniowymi,
 7. Zapewnienie łączności telefonicznej wewnętrznej i zewnętrznej,
 8. Organizowanie i nadzorowanie pracy szatni funkcjonujących na terenie Szpitala,
 9. Organizowanie transportu wewnętrznego dla potrzeb gospodarczych,
 10. Organizowanie i rozlicznie transportu sanitarnego zlecanego przez wszystkie jednostki organizacyjne do tego uprawnione,
 11. Przygotowanie pomieszczeń i zabezpieczenie obsługi narad i zjazdów odbywających się na terenie Szpitala,
 12. Organizowanie i nadzorowanie pracy pralni i szwalni,
 13. Prowadzenie administracji Zakładowego Budynku Mieszkalnego,
 14. Przygotowywanie projektów umów w zakresie prowadzonych spraw i uzgadnianie ich pod względem merytorycznym z Dyrektorem ,
 15. Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia obciążenia innych podmiotów w zakresie pozostałej działalności operacyjnej,
 16. Odpowiedzialność za ochronę obiektów Szpitala, infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczenie materiałowo- techniczne związane z przejściem Szpitala z organizacji pokojowej na organizację wojenną lub sytuacji nadzwyczajnych Państwa,
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych lub wynikających
  z obowiązujących przepisów.

 

 

Sekcja Zaopatrzenia z magazynami.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zakup sprzętu i materiałów do realizacji zadań Szpitala, po uprzednim uzgodnieniu
  z Sekcją Zamówień Publicznych,
 2. Analiza stanu zapasów,
 3. Analiza ofert dotyczących sprzętu i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Szpitala,
 4. Wycena wniosków inwestycyjnych dotyczących zakupu sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia,
 5. Przygotowywanie dokumentów i informacji niezbędnych do podjęcia decyzji
  o zakupie,
 6. Przygotowanie informacji niezbędnych do wszczęcia postępowań zgodnych
  z PZP,
 7. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniach zgodnych
  z PZP w zakresie objętym przedmiotem zadań Sekcji,
 8. Organizowanie transportu dla potrzeb Szpitala,
 9. Organizowanie i nadzorowanie pracy magazynów,
 10. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Działu.

 

Zespół ds. aparatury medycznej

Zakres zadań obejmuje:

 1. Kontrola wykorzystania aparatury medycznej,
 2. Organizowanie i zabezpieczanie należytej konserwacji aparatury medycznej użytkowanej przez Szpital,
 3. Kompletowanie ofert i przygotowywanie informacji o nowych rodzajach aparatury
  i możliwościach jej zakupu,
 4. Zbieranie wniosków w sprawie kupna aparatury medycznej i opiniowanie celowości zakupu,
 5. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń, aparatury medycznej i jej dodatkowego wyposażenia, dokonywanie napraw bieżących,
 6. Opracowywanie harmonogramów przeglądów i konserwacji urządzeń i aparatury medycznej,
 7. Koordynacja prac zmierzających do przygotowania i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb nowo zakupionej aparatury,
 8. Udzielanie porad w zakresie możliwości technicznych posiadanej aparatury
  i wydawanie orzeczeń o jej stanie technicznym,
 9. Opracowywanie wniosków w sprawie likwidacji aparatury zbędnej i zużytej,
 10. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniach zgodnych
  z PZP w zakresie objętym przedmiotem zadań Zespołu,
 11.  Wykonywanie innych zleconych zadań w ramach objętych zakresem działalności Sekcji.

Sekcja Żywienia- składa się z dietetyków na ul. M. Skłodowskiej-Curie i kuchni szpitalnej
                             z magazynem żywnościowym na ulicy Żurawiej.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Nadzór nad całością procesu żywienia pacjentów w Szpitalu,
 2. Zapewnienie wyżywienia pacjentom hospitalizowanym zgodnie z zaleceniem lekarza
  i procedur żywieniowych,
 3. Współpracę z firmą cateringową Kuchni Centralnej,
 4. Analiza i akceptacja zaplanowanych jadłospisów przez firmę cateringową.,
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów,
 6. Czuwanie nad zmianami diet chorych,
 7. Dbanie o estetykę podawanych posiłków,
 8. Kontrolę ilości, jakości, temperatury i terminu dostarczanych posiłków do Klinik,
 9. Monitoring zgodności naniesionych danych dotyczących ilości żywionych pacjentów w poszczególnych Klinikach wg danych z Działu Statystyki Medycznej,
 10. Sporządzanie miesięcznych zestawień osobodni żywieniowych pacjentów
  w poszczególnych Klinikach,
 11. Przygotowywanie miesięcznych zestawień diet „H” w poszczególnych Klinikach,
 12. Sporządzanie diet indywidualnych na zlecenie lekarza,
 13. Edukację pacjentów na temat zasad prawidłowego żywienia,
 14. Nadzór nad prawidłową pracą kuchni i magazynu żywnościowego,
 15. Opracowywanie specyfikacji dotyczącej przetargów na artykuły spożywcze zgodnie
  z potrzebami szpitala,
 16. Sporządzanie jadłospisów dekadowych,
 17. Zamawianie artykułów spożywczych zgodnych z jadłospisem dekadowym,
 18. Tworzenie zestawień do wydania artykułów spożywczych z magazynu,
 19. Nadzór nad prawidłową produkcją potraw w kuchni,
 20. Kontrola dystrybucji posiłków na oddziały,
 21. Kontrola nad właściwym wydawaniem posiłków dla pacjentów na oddziałach,
 22. Prowadzenie stołówki pracowniczej,
 23. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych i objętych zakresem zadań sekcji, w ścisłej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi,
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 25. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa organizuje i nadzoruje całość spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem w Szpitalu opieki pielęgniarskiej
i położniczej oraz pionu sanitarno-higienicznego. Jest odpowiedzialny za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnątrz, w zakresie wynikającym z udzielonego mu pełnomocnictwa.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

 

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa należy w szczególności:

 1. Opracowanie, wdrażanie i modyfikowanie strategii rozwoju pielęgniarstwa                  w Szpitalu.
 2. Opracowywanie i modyfikowanie struktury organizacyjnej pionu pielęgniarek              i położnych.
 3. Określanie liczby i struktury stanowisk pracy w pionie pielęgniarek i położnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 4. Opracowywanie projektów planów zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
 5. Ocenianie wyposażenia stanowisk pracy i jakości realizowanych świadczeń medycznych.
 6. Wnioskowanie i współdecydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania, awansowania, nagradzania i karania podległego personelu.
 7. Opracowywanie i doskonalenie systemu oceny i motywowania pracowników.
 8. Współuczestnictwo w ustalaniu zasad wynagradzania zespołu pielęgniarek                    i położnych.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawach kształcenia podyplomowego pielęgniarek                i położnych, a w szczególności w sprawach specjalizacji, kursów, szkoleń
  i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 10. Ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego stanowiska pracy w pionie pielęgniarek i położnych oraz innych podległych pracowników.
 11. Nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników.
 12. Nadzorowanie pracy personelu pod kątem prawidłowości zasad wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w oparciu o obowiązujące przepisy i kodeks etyki zawodowej.
 13. Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, a w szczególności pielęgniarskiej.
 14. Tworzenie warunków i koordynowanie współpracy pielęgniarek i położnych
  z innym personelem medycznym.
 15. Organizacja i prowadzenie okresowych spotkań z personelem pielęgniarskim.
 16. Opiniowanie wniosków składanych przez pielęgniarki i położne oddziałowe, koordynujące w zakresie spraw kadrowych.
 17. Nadzorowanie stanu sanitarno – higienicznego i epidemiologicznego Szpitala.
 18. Zatwierdzanie standardów opieki i procedur postępowania pielęgniarskiego oraz monitorowanie procesu standaryzacji.
 19. Współuczestnictwo w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, standardów
  i procedur dotyczących świadczeń medycznych udzielanych w Szpitalu.
 20. Zapewnienie i organizacja kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej               i położniczej pacjentom korzystającym ze świadczeń medycznych.
 21. Rozpatrywanie wniosków i skarg składanych przez pielęgniarki i położne, jak również pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej.
 22. Współudział w zarządzaniu ogólnym Szpitala, zarządzaniu zasobami ludzkimi               i zarządzaniu informacją.
 23. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, Zastępcą Dyrektora ds.Techniczno-Inwestycyjnych oraz innymi przedstawicielami administracji Szpitala, a także z kierownikami komórek medycznych i pomocniczych Szpitala.
 24. Współpraca z zespołami: ds. kontroli zakażeń szpitalnych, ds. jakości i innymi zespołami i komisjami powołanymi w Szpitalu.

 

Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa podlegają służbowo:

 1. Asystent ds. Jakości i Opieki Szpitalnej

Celem utworzenia stanowiska jest zapewnienie świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie oraz sprawności w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i położniczej przy ścisłej współpracy z pielęgniarkami i położnymi oddziałowymi poszczególnych Klinik Szpitala.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zapewnienie i organizacja całodobowej, bieżącej opieki pielęgniarskiej
  i położniczej nad pacjentami hospitalizowanymi w Klinikach Szpitala.
 2. Współuczestniczenie w organizowaniu odpowiednich warunków wewnątrzszpitalnych umożliwiających realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
  w stosunku do pacjentów i ich rodzin.
 3. Zatwierdzenie miesięcznych harmonogramów czasu pracy pielęgniarek
  i położnych oraz prowadzenie bieżącej ewidencji czasu pracy pielęgniarek
  i położnych.
 4. Koordynowanie i uczestnictwo w budowaniu, wdrażaniu, przestrzeganiu, monitorowaniu i modyfikowaniu standardów i procedur praktyki zawodowej.
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli jakości realizowanych świadczeń pielęgniarskich i położniczych.
 6. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym dokumentowaniem udzielanych świadczeń medycznych.
 7. Analizowanie poziomu satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielanych świadczeń medycznych.
 8. Uczestniczenie w wymianie doświadczeń zawodowych pomiędzy Klinikami.
 9. Zgłaszanie uwag, spostrzeżeń i propozycji zmian w zakresie organizacji pracy             w Klinikach i innych komórkach organizacyjnych Szpitala, z zachowaniem drogi służbowej.
 10. Przestrzeganie postanowień określonych w obowiązującej dokumentacji                        i zarządzeniach związanych z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością.
 11. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno- Finansowych oraz innymi przedstawicielami administracji Szpitala, a także kierownikami komórek medycznych i pomocniczych Szpitala.
 12. Współpraca z zespołami: ds. kontroli zakażeń szpitalnych, ds. jakości i innymi zespołami i komisjami powołanymi w Szpitalu.

 

2.   Pielęgniarki i Położne Oddziałowe

      Pielęgniarki i Położne Koordynujące

 

Stanowiska zostały utworzone w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, jak również nadzoru nad jakością udzielanych świadczeń pielęgniarskich/położniczych                w komórkach organizacyjnych Szpitala. 

Zakres zadań obejmuje:

 1. Stworzenie warunków organizacyjno-administracyjnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w jednostce.
 2. Zapewnienie kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem hospitalizowanym.
 3. Określenie rzeczywistego zapotrzebowania na pielęgniarskie świadczenia medyczne.
 4. Organizowanie pracy pielęgniarkom/położnym poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie, do kwalifikacji personelu
  i stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia oraz wyposażenia Kliniki.
 5. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zabiegów diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.
 6. Organizowanie odpowiednich warunków umożliwiających realizację zadań
  z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do pacjentów i ich rodzin.
 7. Koordynowanie i uczestniczenie w budowaniu, wdrażaniu, przestrzeganiu                    i doskonaleniu standardów,  procedur i instrukcji  obowiązujących w pracy zawodowej.
 8. Analiza poziomu satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielanych świadczeń medycznych.
 9. Zapewnienie właściwego przepływu informacji o pacjencie między członkami zespołu terapeutycznego.
 10. Planowanie rozkładu czasu pracy i ewidencji czasu pracy  personelu.
 11. Współpracę z Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kierownikami komórek organizacyjnych, Asystentami ds. jakości i opieki szpitalnej, jak również innymi komórkami organizacyjnymi  Szpitala.

 

3.   Pielęgniarka Społeczna

Stanowisko zostało utworzone w celu zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, jak również ich rodzin.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zbieranie i analiza zgłoszeń z poszczególnych Klinik dotyczących sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i socjalnej pacjentów bezdomnych, samotnych, o nieznanym nazwisku i/lub nie posiadających dokumentów ubezpieczeniowych hospitalizowanych w Szpitalu.
 2. Ustalanie zakresu pomocy jakiej będzie wymagał pacjent po wypisaniu ze Szpitala       i powrocie do środowiska domowego.
 3. Ścisła współpraca z organami, instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za świadczenie i organizację pomocy bezdomnym i na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Współpraca z placówkami pielęgnacyjno-opiekuńczymi w celu zapewnienia pacjentom ciągłości opieki po wypisie ze Szpitala.
 5. Podejmowanie działań mających na  celu pozyskiwanie od organów administracji państwowej zwrotu kosztów za hospitalizację pacjentów nie posiadających dokumentów ubezpieczeniowych.
 6. Podejmowanie czynności administracyjnych mających na celu umieszczenie
  w domu dziecka noworodka pozostawionego przez matkę w Szpitalu.
 7. Zapewnienie miejsca czasowego pobytu bezdomnym, nieletnim i będącym
  w trudnej sytuacji rodzinnej matkom wraz z nowonarodzonym dzieckiem wypisującym się ze Szpitala.
 8. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji i sprawozdawczości.
 9. Współpracę z Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kierownikami Klinik/innymi lekarzami kierującymi, pielęgniarkami/położnymi oddziałowymi, koordynującymi oraz innymi pracownikami Szpitala.

 

 

4.   Centralna Sterylizatornia i Dezynfektornia

Zadaniem Centralnej Sterylizatornii i Dezynfektornii jest zapewnienie komórkom organizacyjnym Szpitala sterylnych wyrobów medycznych poddawanych procesom sterylizacji, jak również dezynfekcja wyrobów wymagających przeprowadzenia procesów dezynfekcji.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Organizację procesów sterylizacji/dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami      i przepisami prawnymi.
 2. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług w zakresie sterylizacji/dezynfekcji.
 3. Współudział w działaniach zmierzających do likwidacji ognisk epidemiologicznych.
 4. Wdrażanie, przestrzeganie i doskonalenie standardów, procedur, instrukcji związanych z  procesami sterylizacji/dezynfekcji
 5. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni / Dezynfektorni.
 6. Współpraca i nadzór nad funkcjonowaniem sterylizatorni podręcznych.
 7. Świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji na rzecz komórek organizacyjnych Szpitala.
 8. Świadczenie usług z zakresu sterylizacji/dezynfekcji zleceniodawcom z zewnątrz.

 

 

5. Specjalista ds. promocji zdrowia

Stanowisko utworzone w celu prowadzenia oraz koordynacji działalności dotyczącej promocji zdrowia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala, połączonej ze szkoleniem pracowników oraz pozyskiwaniem materiałów i pomocy metodycznych do szerzenia promocji zdrowia.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Opracowywanie wytycznych Narodowego Programu Zdrowia oraz wytycznych PSSE.
 2. Współpracę z organizacjami społecznymi.
 3. Organizowanie zaopatrzenia Szpitala w materiały edukacyjne i pomoce metodyczne do  realizacji działań i programów edukacyjnych.
 4. Koordynowanie działalnością mającą na celu zdrowy styl życia
  w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala, zgodnie z zapotrzebowaniem.
 5. Udzielanie konsultacji w sprawach realizacji form i metod pracy wśród organizatorów   w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala.

 

PEŁNOMOCNIK DS.  INFORMACJI  NIEJAWNYCH

Pełnomocnik kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej oraz ochrony systemów i sieci teleinformatycznych związanych z przejściem Szpitala z organizacji pokojowej na organizację wojenną lub sytuacji nadzwyczajnych Państwa.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 2. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,  przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  o ochronie tych informacji.
 4. Okresowa kontrola ewidencji , materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Szpitalu i nadzorowanie jego realizacji.
 6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż oraz z regulaminami obowiązującymi w Szpitalu.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szpitala
  i związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 9. Pełnomocnik przedstawia Dyrektorowi Szpitala kandydatury  osób:
 1. odpowiedzialnych za systemy i sieci teleinformatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               okresowo kontroluje zakres ich prawidłowego działania i funkcjonowania, jak również zobowiązuje do okresowego składania sprawozdań,
 2. kierownika kancelarii tajnej, określa jego zakres, obowiązki                        i prawidłowość funkcjonowania.
 1. Pełnomocnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą kancelarii oraz wydaje  poświadczenia bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji  niejawnych, zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osobom /po odpowiednich przeszkoleniach/ wskazanych przez

Dyrektora.

 

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY z RADCAMI  PRAWNYMI/ADWOKATAMI

Dział zapewnia obsługę organizacyjno-prawną Szpitala, w szczególności w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa obowiązujących w Szpitalu we współpracy                z Radcami Prawnymi/Adwokatami.

 

W skład Działu wchodzą:

 • Sekretariat /Kancelaria
 • Archiwum
 • Rzecznik Prasowy
 • Audytor

 

Zakres zadań  obejmuje:

 1. Kompletowanie, przechowywanie oraz aktualizacja dokumentów rejestrowych  związanych  z funkcjonowaniem Szpitala (Statut, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego).
 2. Opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Szpitala oraz instrukcji
  i zarządzeń wewnętrznych w obszarze objętym zadaniami Działu, na podstawie obowiązujących  przepisów prawnych.
 3. Kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych oraz ich udostępnianie
  w razie potrzeby pracownikom Szpitala.
 4. Organizowanie obsługi technicznej posiedzeń Rady Społecznej Szpitala.
 5. Koordynacja procesu udostępniania osobom  fizycznym oraz innym podmiotom (sąd, prokuratura, ZUS, KRUS itp.) dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych
  w  Szpitalu.
 6. Organizowanie obsługi technicznej prac Zespołu Oceny przyjęć pacjentów do Szpitala.
 7. Koordynacja prac dotyczących przygotowywania na potrzeby organu założycielskiego danych związanych z funkcjonowaniem Szpitala.
 8. Prowadzenie: rejestru oraz przechowywanie umów zawartych przez Szpital
  z NFZ. MZ, podmiotami z zewnątrz, umów darowizn przekazanych na rzecz Szpitala.
 9. Przygotowywanie korespondencji dotyczącej działań związanych z windykacją należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 10. Przechowywanie skarg oraz wniosków wpływających do Szpitala związanych
  z jego funkcjonowaniem oraz coroczne sporządzanie ich analizy zbiorczej na potrzeby Ministerstwa Zdrowia.
 11. Sporządzanie  umów dotyczących usług medycznych, zawieranych przez Szpital
 12. Udział w Komisjach Konkursowych w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne.
 13. Koordynacja prac nad utworzeniem i aktualizowaniem procedury opisującej obieg dokumentów w Szpitalu w zakresie podpisywania i realizacji umów na badania  kliniczne.
 14. Prowadzenie rejestru podpisanych umów na badania kliniczne.
 15. Prowadzenie ewidencji umów na badania kliniczne realizowanych przez Szpital.
 16. Koordynacja działań prowadzących do podpisania umowy na badania kliniczne przez Szpital, m.in. przekazywanie wzorów umów zainteresowanym komórkom, kontakt ze Sponsorami badań w celu negocjowania warunków umowy.
 17. Koordynacja prac nad utworzeniem i aktualizowaniem procedury opisującej obieg dokumentów w zakresie podpisywania umów z podmiotami zewnętrznymi na udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 18. Współpraca z Głównymi Badaczami, Sponsorami w trakcie realizacji umowy na badanie kliniczne.
 19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala i objętych zakresem zadań Działu w ścisłej  współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

 

Radca Prawny/Adwokat

Radca Prawny/Adwokat wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej
i zasad etyki zawodowej, zapewniając w ten sposób skuteczną ochronę interesów Szpitala.

 1. Radca Prawny/Adwokat świadczy pomoc prawną na rzecz Szpitala,
  a w szczególności udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne oraz występuje przed sądami i urzędami.
 2. Dyrektor zasięga opinii Radcy Prawnego/Adwokata przed podjęciem decyzji
  o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Szpitala, a zwłaszcza w przypadku rozstrzygania spraw indywidualnych oraz skomplikowanych pod względem  prawnym.
 3. Do zadań Radcy Prawnego/ Adwokata   należy ponadto:
  1. sporządzanie oraz opiniowanie pod względem prawnym umów zawieranych przez Szpital,
  2.  udzielanie komórkom organizacyjnym Szpitala opinii, porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  3. obsługa prawna posiedzeń Rady Społecznej,
  4. podjęcie działań windykacji należności przewidzianej prawem na podstawie wniosków przekazywanych z Działu Finansowego-Księgowego oraz nadzór prawny nad egzekucją należności,
  5. występowanie w charakterze pełnomocnika Szpitala w postępowaniu sądowym,
   administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
  6. nadzoru pod względem prawnym postępowań o udzielenie zamówienia 
   publicznego w szczególności do:
   -opracowania wraz pracownikami Działu Zamówień Publicznych wzorów umów do SIWZ;
   - opiniowania pod względem prawnym wszystkich umów przygotowanych przez Dział Zamówień Publicznych oraz aneksów do umów;
   -przedkładania propozycji odpowiedzi na zapytania dotyczących kwestii prawnych
   w postępowaniach o zamówienie publiczne;

   -opiniowania odwołań złożonych przez wykonawców w częściach dotyczących kwestii prawnych;
   - rozstrzygania wszystkich wątpliwości związanych z postępowaniami przetargowymi zgłaszanymi przez pracowników Działu Zamówień Publicznych;
   - czynnego uczestnictwa w pracach Komisji Przetargowej (jeżeli jest członkiem Komisji);
   -opracowania wraz z Działem Zamówień Publicznych wzorów umów oraz umów
   w postępowaniach, w których uczestniczy Szpital.

   -reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądem Okręgowym w Białymstoku

 

1.  Sekretariat/Kancelaria

Główne zadania  realizowane przez Sekretariat i Kancelarię:

 1. Przyjmowanie i otwieranie korespondencji zewnętrznej dostarczanej przez Pocztę Polską,  firmy kurierskie oraz bezpośrednio od podmiotów zewnętrznych
  i korespondencji wewnętrznej z komórek organizacyjnych Szpitala - za pokwitowaniem.
 2. Prowadzenie rejestrów w książkach korespondencyjnych: pism oraz faktur wpływających do Kancelarii Szpitala, zapotrzebowań na zakupy składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, wniosków inwestycyjnych oraz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora i pism wysyłanych na zewnątrz.
 3. Codzienne prowadzenie ewidencji wysyłanych listów: poleconych, zwykłych, paczek pocztowych z poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala oraz przesyłek kurierskich.
 4. Przekazywanie pism za pokwitowaniem poszczególnym komórkom organizacyjnym Szpitala, dystrybucja rozdzielników wewnętrznych.
 5. Codzienna obsługa Sekretariatu - m.in. przygotowywanie korespondencji do podpisu Dyrektorowi oraz jego Zastępcom, łączenie telefonów, organizacja spotkań.
 6. Prowadzenie zakładowego archiwum.
 7. Przygotowywanie grafiku ostrych dyżurów Szpitala w oparciu o otrzymane dokumenty oraz grafiku Głównego Lekarza Dyżurnego w danym miesiącu kalendarzowym.
 8. Organizacja procesu zamawiania, przekazywania i kasowania pieczątek.
 9. Inne czynności techniczne i organizacyjne związane z korespondencją i obsługą Sekretariatu między innymi wysyłanie faksów, miesięczne rozliczanie wysyłanej korespondencji z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne Szpitala, zamawianie prasy, protokołowanie posiedzeń Rady Społecznej Szpitala.

 

2. Audytor Wewnętrzny

Celem audytu wewnętrznego jest niezależne i obiektywne wspieranie dyrektora Szpitala       w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Audyt wewnętrzny:

 1. Opracowuje roczny plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego wykonania.
 2. Przeprowadza zadania zapewniające i czynności doradcze.
 3. Może przeprowadzać czynności sprawdzające, dokonując oceny działań podjętych     w celu realizacji zaleceń.
 4. Prowadzi bieżące i stałe akta audytu wewnętrznego.

 

 

3. Rzecznik Prasowy

Stanowisko ustanowione zostało w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Szpitala
i jego pracowników wśród przedstawicieli mediów.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Przygotowywanie informacji dla mediów i dbanie o spójność informacji.
 2. Organizowanie konferencji prasowych i aranżowanie wywiadów.
 3. Organizacja przedsięwzięć promocyjno-komunikacyjnych (konferencje, kampanie społeczne, wystawy).
 4. Reprezentowanie Szpitala w mediach.
 5. Monitorowanie mediów (wyszukiwanie informacji dotyczących Szpitala oraz wydarzeń w służbie zdrowia).

 

 

DZIAŁ INFORMATYKI

Główne zadania realizowane przez Dział Informatyki:

 1. Stały nadzór nad sprawnością sprzętu komputerowego i jego bieżąca konserwacja.
 2. Dostosowanie posiadanego sprzętu do potrzeb użytkowników.
 3. Uczestniczenie w zakupach sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 4. Nadzór nad prawidłową pracą sieci komputerowej.
 5. Prowadzenie podstawowego instruktażu w zakresie obsługi oprogramowania.
 6. Okresowa kontrola antywirusowa systemów informatycznych działających
  w Szpitalu.
 7. Administrowanie serwerami oraz zasobami udostępnianymi użytkownikom.
 8. Dział  Informatyki wykonuje swoje zadanie w ścisłej  współpracy ze wszystkim komórkami organizacyjnymi, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Szpitala i właściwego przepływu informacji.

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział zapewnia realizację procedur zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. Prowadzenie rejestr wszystkich zamówień publicznych powyżej 30.000 EURO, opatrując je stosownymi sygnaturami;
 3. Prowadzenie rejestru obowiązujących umów dotyczących dostaw, usług oraz  robót budowlanych, przekazywanie kopii na bieżąco do Działu Finansowo-Księgowego, Wnioskodawcom oraz jednostkom odpowiedzialnym za nadzór nad ich realizacją;
 4. Zamieszczanie na stronie internetowej dokumentację związaną z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. Przygotowanie z innymi komórkami planu postępowań o udzielenie zamówień na dany rok finansowy Szpitala.
 6. Udzielanie pomocy osobom (na ich prośbę) uczestniczącym w procesie udzielania zamówienia publicznego w formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na zapytania i odwołania.
 7. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym przed dokonaniem zakupu/zaciągnięciem zobowiązania dokumentów przekazanych przez osoby uczestniczące w procesie udzielania zamówienia publicznego, co do ich zgodności
  z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy (bez dokonania oceny, w tym oceny jakościowej przedmiotu zamówienia).
 8. Opiniowanie pod względem formalno - prawnym „zamówień natychmiastowych” przed dokonaniem zakupu/ zaciągnięciem zobowiązania.
 9. Opracowanie wraz z Radcą Prawnym/Adwokatem wzorów umów do postępowań przetargowych oraz przedstawienie ich do zaopiniowania Głównemu Księgowemu, odpowiednim sekcjom Działu Administracyjnego lub Kierownikowi Apteki;
 10. Dział Zamówień Publicznych wykonuje swoje zadanie w ścisłej współpracy ze wszystkim komórkami organizacyjnymi, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Szpitala i właściwego przepływu informacji.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala i objętych      zakresem zadań Działu w ścisłej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

 

DZIAŁ KADR

Dział prowadzi całokształt spraw w zakresie kształtowania i realizowania polityki zatrudnienia oraz wypełnia obowiązki Szpitala w stosunku do pracowników.

W skład Działu wchodzi:

Sekcja Spraw Pracowniczych

Zakres zadań obejmuje:

 1. Opracowywanie planów zatrudnienia w oparciu o analizę potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.
 2. Przedkładanie propozycji dotyczących zatrudnienia pracowników.
 3. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Kodeks Pracy).
 4. Prowadzenie ewidencji obecności w pracy, planu urlopów oraz kontrola ich bieżącego wykorzystania.
 5. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnianiem na podstawie umów zleceń/dzieło.
 6. Realizowanie obowiązków pracodawcy w sprawach związanych ze zgłoszeniem pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 7. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z pracą na zasadach wolontariatu na terenie Szpitala.
 8. Znajomość zasad regulujących podpisywanie umów z podmiotami zewnętrznymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych, tzw. „kontraktów” z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala.
 9. Udział w Komisjach Konkursowych w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne.
 10. Koordynacja prac nad utworzeniem i aktualizowaniem procedury opisującej obieg dokumentów w zakresie podpisywania umów z podmiotami zewnętrznymi na udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 11. Prowadzenie ewidencji dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania świadczeń (specjalizacje, prawa wykonywania zawodu, ubezpieczenia) przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
 1. Prowadzenie wszystkich spraw związanych ze szkoleniem w Klinikach i Zakładach Szpitala lekarzy i innego personelu z innych zakładów opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o specjalizacjach (umowy cywilno-prawne na szkolenie specjalizacyjne, staże cząstkowe).
 2. Prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi pracowników na
  terenie kraju i poza jego granicami.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.
 4. Załatwianie spraw związanych z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę.
 5. Organizowanie szkoleń zgodnie z wymaganiami na danych stanowiskach.
 6. Organizowanie szkoleń w sposób zapewniający stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 7. Nadzór nad terminowością wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników USK.
 8. Bieżąca obsługa telefoniczna i osobista pracowników
 9. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zawierania umów
  o odbywanie staży.
 10. Comiesięczna kontrola kart ewidencji czasu pracy pracowników całego Szpitala.
 11. Bieżąca aktualizacja danych personelu zatrudnionego w Szpitalu w portalu SHOI na podstawie potwierdzonych informacji przez Działy: Rozliczeń i Analiz, Statystyki Medycznej, Poradni uzyskanych od Kierowników Klinik/innych lekarzy kierujących, Kierowników Zakładów, poradni.
 12. Elektroniczny przekaz danych statystycznych do Portalu internetowego GUS.
 13. Przygotowywanie ankiet, sprawozdań do PFRON, PUW, MZ, GUS.
 14. Współpraca z MZ w sprawach związanych z zawieraniem umów dot. lekarzy
   rezydentów.
 15. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Okręgową Izbą Lekarską w sprawach związanych z prowadzeniem staży podyplomowych lekarzy.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO  DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy organizuje i nadzoruje wszelkie działania zapewniające realizację nałożonych na pracodawcę obowiązków ochrony zdrowia
i życia pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Nadzór i koordynacja prac z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Szpitalu.
 2. Identyfikacja i znajomość przepisów regulujących sprawy bezpieczeństwa
  i higieny pracy w służbie zdrowia oraz doradztwo w zakresie ich stosowania.
 3. Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Szpitala co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 4. Bieżące informowanie Dyrektora Szpitala o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 5. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Szpitala oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych dokumentacji w zakresie remontów i modernizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych, a także nowych inwestycji. Udział w pracach oceniających te dokumentacje.
 8. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych, przebudowywanych        i remontowanych obiektów Szpitala. Udział w odbiorach urządzeń technicznych, instalowanej aparatury oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 9. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy            
  w stosowanych metodach pracy w Szpitalu.
 10. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 11. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz w ustalaniu zadań kierowników jednostek organizacyjnych / osób kierujących zespołami w zakresie bezpieczeństwa   
  i higieny pracy.
 12. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 13. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 14. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń
  o takie choroby oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia            w środowisku pracy.
 15. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz informowanie o nim pracowników.
 16. Doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej          i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia we współpracy z kierownikiem Poradni Medycyny Pracy.
 17. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych nowozatrudnionych pracowników
  w zakresie instruktażu ogólnego bhp.
 18. Inicjowanie i organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy we współpracy z Działem Spraw Pracowniczych.
 19. Prowadzenie rejestrów przeprowadzanych szkoleń.
 20. Współpraca z laboratoriami specjalistycznymi w zakresie przeprowadzania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,          a także sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami.
 21. Przekazywanie jednostkom zewnętrznym tzn. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędowi Statystycznemu informacji wymaganych przepisami prawnymi.
 22. Współdziałanie z Kierownikiem Poradni Medycyny Pracy, w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 23. Współdziałanie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy Szpitala oraz organizacjami związkowymi w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 24. Udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powołanej
  w Szpitalu.
 25. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO  DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej zapewnia pełna realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  w Szpitalu.

Główne zadania obejmują:

 1. Analizowanie i przygotowywanie planów wdrażania w Szpitalu wymogów i warunków określonych w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 2. Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  i bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Kompletowanie, przechowywanie przepisów prawnych oraz przestrzegani i wdrażanie postanowień z nich wynikających.
 4. Opracowywanie i aktualizowanie planów, instrukcji oraz innych dokumentów, danych
  i informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ratownictwa.
 5. Udział w odbiorach robót i prac remontowych i inwestycyjnych pod względem wymogów ochrony przeciwpożarowej.
 6. Opiniowanie  oraz wypracowywanie koncepcji i rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wnioskowanych i planowanych  zadań inwestycyjnych.
 7. Przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu.
 8. Planowanie i przygotowywanie ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji.
 9. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz współdziałania Szpitala w sytuacjach zagrożeń i niebezpieczeństw.
 10. Ustalanie i kontrolowanie stanu i sprawności wyposażenia Szpitala w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa.
 11. Przedstawianie warunków i propozycji z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu terenu należącego do Szpitala.
 12. Udział w działaniach interwencyjno – ratowniczych w sytuacjach zagrożeń, niebezpieczeństw oraz stanach kryzysowych.
 13. Przygotowywanie Dyrektorowi Szpitala stosownych informacji i materiałów dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz innych potencjalnych zagrożeń     i ich skutków.
 14. Podejmowanie decyzji wstrzymujących określone czynności, których realizacja stwarza
  i stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia.
 15. Stała współpraca z Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zagrożeń  i ewakuacji.
 16. Przygotowywanie informacji do bazy danych monitoringu pożarowego.

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

Stanowisko realizuje zadania obronne i obrony cywilnej oraz zapewnia funkcjonowanie Szpitala w zakresie wyższych stanów gotowości obronnej i sytuacji nadzwyczajnych Państwa.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Planowanie i realizację zadań obronnych Szpitala wynikających z zarządzenia Ministra Zdrowia, Wojewody, Prezydenta miasta Białegostoku.
 2. Ustalenie struktur organizacyjnych przewidzianych do działania w szczególnych sytuacjach.
 3. Organizowanie wszystkich przedsięwzięć związanych z obroną cywilną.
 4. Organizowanie szkoleń kadry kierowniczej i osób funkcyjnych oraz pozostałych pracowników Szpitala w zakresie obronnym i obrony cywilnej.
 5. Prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników Szpitala.
 6. Prowadzenie spraw reklamacyjnych i organizacyjno-mobilizacyjnych w Szpitalu.
 7. Prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej, będącym na stanie Szpitala
 8. Stała współpraca z jednostkami nadrzędnymi i współdziałającymi w realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
 9. Udział w szkoleniach, naradach i odprawach organizowanych przez jednostki nadrzędne i współdziałające.
 10. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala związanych               z zakresem pracy stanowiska.

 

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Zostało utworzone w celu nadzoru nad przestrzeganiem praw pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz prowadzeniu działań mających na celu upowszechnianie Karty Praw Pacjenta wśród pacjentów i personelu 

 

 

ZESPOŁY, KOMISJE I KOMITETY DZIAŁAJACE W SZPITALU

1. Zespół Oceny Jakości

Do zadań Zespołu należy ocena jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, kontrola przestrzegania praw pacjenta oraz analiza występowania zdarzeń nieprzewidzianych. Spotkania Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

2.  Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zadania Komitetu obejmują:

 1. Opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 2. Ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 3. Opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w Szpitalu.

Spotkania Komitetu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał oraz dodatkowo w razie potrzeby.

 

3. Zespół Terapeutyczny 

Zakres zadań Zespołu obejmuje:

 1. Bieżące korygowanie stosowanej farmakoterapii w poszczególnych jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem skuteczności i kosztów leczenia.
 2. Stała modernizacja receptariusza szpitalnego poprzez wprowadzanie nowych pozycji oraz skreślanie niektórych leków.
 3. Monitorowanie wrażliwości drobnoustrojów wyhodowanych od pacjentów na stosowane w Szpitalu antybiotyki.
 4. Prowadzenie szkoleń w zakresie farmakoterapii ze szczególnym uwzględnieniem antybiotykoterapii.
 5. Prowadzenie działań zmierzających do ustalenie standardów leczenia.  

 

4. Zespól Oceny Przyjęć pacjentów do Szpitala

Do zadań Zespołu należy ocena list oczekujących na udzielenie świadczeń pod względem:

 1. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji.
 2. Czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 3. Zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

Zespól Oceny Przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go Dyrektorowi Szpitala.

 

5. Zakładowa Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Dokonywanie przeglądów warunków pracy.
 2. Dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Szpitalu.
 3. Opiniowanie podejmowanych przez Dyrektora środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
 4. Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.
 5. Współdziałanie z Dyrektorem w zakresie realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH

Centrum Badań Klinicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi i współpracuje z Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz jest bazą do prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

 

VI. Ogólne zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

      w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

 

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zapewnia następujące rodzaje świadczeń:
 1. wysokospecjalistyczną opiekę stacjonarną sprawowaną przez Kliniki Szpitala,
 2. wysokospecjalistyczną opiekę ambulatoryjną zapewnianą przez Zespół Poradni Specjalistycznych, grupujący poradnie o określonych profilach,
 3. wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne wykonywane w odpowiednich Zakładach i Pracowniach Diagnostycznych.
 1. Świadczenia medyczne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
 2. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
 3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej,
  w przepisach odrębnych lub kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowach                    z Ministerstwem Zdrowia i innymi zleceniodawcami zewnętrznymi.
 4. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane za całkowitą lub częściową odpłatnością określona została w Zarządzeniu Dyrektora USK w Białymstoku nr 38/2011
  z dnia 28.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia obowiązującego cennika
  w zakresie usług świadczonych przez USK oraz podana jest na stronie internetowej Szpitala.
 5. Pacjent zgłaszający się na planowane leczenie powinien posiadać:

      a)  skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

      b)  dowód osobisty + PESEL,

      c)  aktualny dokument potwierdzający prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej,

      d)  ewentualne wyniki wcześniej wykonanych badań dodatkowych.

 1. W przypadkach stanów nagłych lub porodu brak dokumentu potwierdzającego do świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi przeszkody w udzieleniu tych świadczeń i powinien być przedstawiony w terminie późniejszym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, o ile chory nadal przebywa w Szpitalu. Jeżeli przedstawienie dokumentu w tym terminie nie jest możliwe, może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych. W razie nie przedstawienia dokumentu w powyższych terminach, świadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego.
 2. Jeżeli skierowanie jest wymagane, a pacjent go nie posiada, wówczas ponosi koszty świadczenia.
 3. W przypadku nieobecności lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych, Szpital jest odpowiedzialny za ustalenie zastępstw.
 4. Pacjent może być wypisany ze Szpitala, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, w przypadku:
 1. gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. na własne żądanie lub jego przedstawiciela ustawowego,
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowia innych osób.  
 1. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta w Szpitalu, począwszy od upływu terminu określonego przez Kierownika Kliniki/innego lekarza kierującego, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
 2. Pacjent wypisywany ze Szpitala na własne żądanie jest informowany przez lekarza
  o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
 3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  O odmowie wypisania i jej przyczynach zawiadamia się właściwy sąd opiekuńczy. 
 4. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych są tworzone przy uwzględnieniu stanu zdrowia pacjenta stanowiącego podstawę do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii medycznej (przypadek stabilny lub przypadek pilny) na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
 1. stanu zdrowia pacjenta,
 2. rokowania co do dalszego przebiegu choroby,
 3. chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie,
 4. zagrożenia wystąpienia utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

W stanie nagłym świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie.

 1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych
  w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwestia opłat za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej została uregulowana    
  w Zarządzeniu nr 87/2017 Dyrektora USK w Białymstoku z dnia 29.05.2017 r.
  w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej oraz w Zarządzeniu nr 52/2011 Dyrektora USK w Białymstoku z dnia 26.07.2011 r. w przedmiocie ustalenia opłat za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta.
 2. Lekarz Szpitala, kierując pacjenta do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:
 1. wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu,
 2. istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, także w poradni specjalistycznej,
  w przypadku stwierdzenia wskazań do hospitalizacji, wystawia skierowanie do leczenia szpitalnego. Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenta o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
 2. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia lekarz poradni specjalistycznej.
 3. Lekarz nie może wystawiać pacjentowi w czasie trwania leczenia w Szpitalu zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz recept.
 4. Lekarz wydaje pacjentowi po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także
  w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:
 1. skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej,
 2. recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne, będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej,
 3. zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Bezpośrednimi przełożonymi pracowników Klinik, Poradni lub innych komórek organizacyjnych Szpitala są ich Kierownicy/inni lekarze kierujący i do nich należy przede wszystkim kierować uwagi i skargi, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 2. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym,
  a mogących być przedmiotem kwestii spornych, osoby zainteresowane przyjmowane są przez Dyrektora Szpitala w poniedziałki w godzinach 12.00 - 15.00.

VII. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

        w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Białymstoku.

 

Część A.  Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych

                specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Poradnie specjalistyczne znajdujące się w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych przyjmują pacjentów w dni powszednie wg harmonogramów opracowanych dla poszczególnych poradni. Godziny przyjęć poradni podporządkowanych Klinikom określają Kierownicy Klinik/inni lekarze kierujący, zgodnie z zawartymi umowami     z NFZ, MZ, bądź innym płatnikiem.
 2. Pacjent zgłaszający się do Poradni Specjalistycznej Szpitala powinien:
 1. spełniać wymogi określone w rozdziale VI pkt 5 (skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, dowód osobisty + PESEL, aktualny dokument potwierdzający prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej, ewentualne wyniki wcześniej wykonanych badań dodatkowych),
 2. dokonać rejestracji - bezpośrednio lub telefonicznie,
 3. dostosować się do godzin pracy poszczególnych Poradni - podanych do ogólnej wiadomości.
 1. Brak dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w przypadku stanu nagłego.
 2. Lekarz specjalista, z zastrzeżeniem pkt 5 i pkt 6 udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego NFZ.
 3. Skierowanie, o którym mowa w pkt 2 nie jest wymagane do świadczeń:
 1. ginekologa i położnika,
 2. dentysty,
 3. wenerologa,
 4. onkologa,
 5. psychiatry,
 6. dla osób chorych na gruźlicę,
 7. dla osób zakażonych wirusem HIV,
 8. dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 9. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.
 1. Nie wymagają skierowania lekarza ubezpieczenia, świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot działający w ramach umowy z NFZ, związane z wypadkiem, urazem, zatruciem, stanem zagrożenia życia.
 2. Skierowanie do lekarza specjalisty nie może naruszać przysługującego ubezpieczonemu prawa do wyboru lekarza specjalisty, spośród lekarzy udzielających świadczeń ambulatoryjnych, z którego usług medycznych będzie korzystał, lekarz kierujący powinien poinformować ubezpieczonego o prawie wyboru lekarza specjalisty.
 3. Jeżeli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego, to związane z tym kolejne wizyty w gabinecie lekarza specjalisty, odbywają się bez ponownego skierowania lekarza.
 4. Przyjmowanie pacjentów w Poradniach następuje bez zbędnej zwłoki. Jeśli jest to niemożliwe, tworzy się listę osób oczekujących.
 5. W przypadkach nagłych zachorowań, porada ambulatoryjna, niezbędny zabieg lub wizyta odbywają się w dniu zgłoszenia.
 6. W przypadku, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.  
 7. Do obowiązków lekarza specjalisty należy:
 1. przyjęcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych wykraczających poza zakres kompetencji lekarza POZ lub lekarza innej specjalności,
 2. udzielanie konsultacji, odpowiedzi na problem, który był przedmiotem prośby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. pisemnego przedstawienia wyniku konsultacji lekarzowi POZ w przypadku udzielenia porady na podstawie skierowania lekarza POZ,
 4. wskazywanie pacjentowi, jego opiekunowi faktycznemu lub przedstawicielowi ustawowemu miejsca, w którym może być wykonana zlecona przez niego diagnostyka, leczenie lub konsultacja specjalistyczna,
 5. zalecanie lekarzom POZ efektywnych form diagnozowania i leczenia konkretnych przypadków chorobowych, m.in. poprzez ustalenie warunków wstępnych niezbędnych do realizacji konsultacji specjalistycznych, np: badań diagnostycznych, leżących
  w kompetencjach diagnostycznych lekarzy POZ,
 6. uzasadnianie ewentualnej przyczyny odmowy leczenia, także w formie pisemnej - na prośbę lub żądanie pacjenta,
 7. czytelne, staranne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wypisywanie recept, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. orzekanie o czasowej niezdolności do pracy pacjenta - zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 9. przygotowanie pacjenta do zalecanej przez niego diagnostyki lub przewidzianej formy leczenia, poinformowanie o wskazaniach, przeciwwskazaniach i istniejącym ryzyku  zalecanego lub planowanego działania medycznego.
 1. Wynik konsultacji, o której mowa w pkt 12 ust. b) musi zawierać: rozpoznanie wg ICD 10, wyniki badań dodatkowych, wykonanych na zlecenie lekarza specjalisty, zlecenia co do dalszych czynności zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych oraz ewentualną adnotację o konieczności kontynuowania ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego lub leczenia szpitalnego.
 2. Lekarz specjalista może wystawić pacjentowi zlecenie na wykonanie zabiegów          w ramach świadczeń realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej przez pielęgniarki
  i położne. Zlecenie powinno być wystawione na adres tego podmiotu, do którego pacjent złożył  „Deklarację wyboru lekarza POZ”.
 3. Zlecenie, o którym mowa w pkt 14 powinno zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres pacjenta,
 2. PESEL ubezpieczonego,
 3. nazwę i symbol NFZ, do której należy pacjent,
 4. pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki z numerem umowy z POW NFZ,
 5. pieczęć i podpis lekarza wystawiającego zlecenie,
 6. rodzaj i liczbę świadczeń,
 7. miejsce realizacji świadczeń,
 8. nazwę i adres podmiotu realizującego świadczenie.
 1. Lekarz specjalista nie powinien:
 1. żądać od lekarza POZ potwierdzenia własnych decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych,
 2. zalecać lekarzom POZ wykonywania diagnostyki lub form leczenia wykraczających poza zakres ich kompetencji, oraz wykonywania diagnostyki na rzecz pacjentów objętych stałym leczeniem specjalistycznym,
 3. żądać potwierdzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia płatności za diagnostykę,         o której zdecydował,
 4. proponować pacjentom odpłatnych form diagnostycznych lub leczniczych, wiedząc, że pacjent może uzyskać je bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 1. Lekarz specjalista zobowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną
  w sposób systematyczny i czytelny, odnotowując na pierwszej stronie ambulatoryjnej historii choroby:
 1. symbol POW NFZ, do którego należy pacjent,
 2. numer dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, natomiast przy każdej wizycie:
 3. datę wizyty,
 4. opis badania podmiotowego i przedmiotowego,
 5. wyniki badań diagnostycznych,
 6. rozpoznanie z nr wg klasyfikacji ICD,
 7. zastosowane leczenie z podaniem dawkowania leku,
 8. adnotację o skierowaniu do specjalisty,
 9. adnotację o skierowaniu na badania dodatkowe,
 10. adnotację o niezdolności do pracy,
 11. adnotację o skierowaniu na leczenie  stacjonarne,
 12. adnotację o lekach wypisanych na receptach z podaniem liczby opakowań
  i zaleconym dawkowaniu leku,
 13. rodzaj porady lub procedury, zgodnie z nazewnictwem określonym w umowie zawartej z  POW NFZ.
 14. podpis i pieczęć lekarza.
 1. Skierowanie do laboratorium lub pracowni diagnostycznej powinno zawierać przede wszystkim:
 1. adres laboratorium lub pracowni diagnostycznej,
 2. imię, nazwisko i adres ubezpieczonego,
 3. PESEL ubezpieczonego,
 4. nazwę i symbol NFZ, do której należy ubezpieczony,
 5. wykaz zleconych badań, a w przypadku wielokrotnie powtarzanych badań, częstotliwość ich wykonywania,
 6. pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki z numerem umowy z NFZ,
 7. pieczęć i podpis lekarza wystawiającego skierowanie,
 8. datę wystawienia skierowania.
 1. Badania ultrasonograficzne powinny być wykonywane przez lekarzy radiologów posiadających co najmniej I stopień specjalizacji oraz przez lekarzy posiadających certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
 2. W przypadku pacjentów, którzy zakończyli leczenie szpitalne i stwierdzono
  u nich konieczność kontynuowania leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, skierowanie do lekarza specjalisty wystawia lekarz Szpitala dokonujący wypisu.
 3. Lekarz specjalista może kierować pacjenta na leczenie szpitalne w zakładach opieki zdrowotnej związanych umową z NFZ, w przypadku, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych.
 4. Kierując pacjenta na leczenie szpitalne, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań dodatkowych niezbędnych do rozpoznania danej jednostki chorobowej.
 5. Lekarz specjalista nie ponosi kosztów:
 1. badań dodatkowych niezbędnych do przeprowadzenia anestezji,
 2. powtórzonych badań dodatkowych, w przypadku odroczenia przez Szpital terminu planowego zabiegu.
 1. Skierowanie na leczenie szpitalne powinno być wystawione na odpowiednim formularzu zawierającym w szczególności:
 1. imię, nazwisko i adres pacjenta,
 2. PESEL pacjenta,
 3.  nazwę i symbol NFZ, do której należy pacjent,
 4. pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki z numerem umowy z NFZ,
 5. pieczęć i podpis lekarza wystawiającego,
 6. rozpoznanie według ICD oraz wskazanie poziomu referencyjnego szpitala,
 7. cel hospitalizacji,
 8. wyniki badań dodatkowych na zlecenie lekarza kierującego.
 1. Skierowanie, o którym mowa w pkt. 24 nie może naruszać przysługującego pacjentowi prawa do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Skierowanie, o którym mowa w pkt. 24 może zawierać nazwę konkretnego szpitala jedynie w przypadkach, gdy lekarz specjalista uzna, że cel skierowania może być osiągnięty tylko we wskazanym zakładzie.
 3. Lekarz specjalista wystawia pacjentowi skierowanie na:
 1. świadczenia udzielane przez innych niż lekarze świadczeniodawców,
 2. leczenie w ramach zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i zakładu opiekuńczo- leczniczego,
 3. leczenie w ramach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 4. leczenie uzdrowiskowe.
 1. W przypadku wystawienia skierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub zakładu opiekuńczo-leczniczego, lekarz specjalista zobowiązany jest zastosować się do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
  w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych  (Dz. U. 2012.731 z późn. zm.).
 2. W przypadku wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, lekarz specjalista zobowiązany jest zastosować się do przepisów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016.1793 j. t. z późn. zm.).
 3. Lekarz specjalista wystawia zlecenie na zaopatrzenie pacjenta w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz. U. 2016.1793 j.t. z późn. zm.).
 4. Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. Na podstawie oceny stanu zdrowia, lekarz stwierdza, czy pacjentowi przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny dla pacjenta.
 5. Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczania zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem
  w przypadkach:
 1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej,
 2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. 
 1. Ponadto pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystnie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
 2. W przypadkach nie wymienionych w pkt 32 i pkt 33, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Transport ten przysługuje pacjentom, którzy:
 1. nie wymagają konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub kontynuacji leczenia,
 2. nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu przejazdu na leczenie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
 1. Jeżeli transport sanitarny jest częściowo lub całkowicie odpłatny przez pacjenta, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.
 2. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta, pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobyt, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w  wyznaczonym terminie:
 1. Szpital niezwłocznie zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta) o okolicznościach,
  o których mowa w pkt 36, i organizuje transport sanitarny na koszt określonej w przepisach gminy,
 2. gminie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów transportu sanitarnego od przedstawiciela ustawowego pacjenta albo od osoby, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny,
 3. gmina pokrywa koszty transportu sanitarnego, którym mowa w punkcie 36, na podstawie rachunku wystawionego przez Szpital.

 

 

Część B. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego.

 

 1. W Klinikach Szpitala pacjenci objęci są specjalistycznymi, całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi.
 2. Pacjent ma prawo do leczenia szpitalnego, na zasadach określonych
  w niniejszym regulaminie, na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza dentysty lub lekarza specjalisty.
 3. Skierowanie na leczenie szpitalne nie jest wymagane w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz przymusowej hospitalizacji.
 4. Przyjęcie do Kliniki może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze -
  w przypadkach uzasadnionych medycznie.
 5. Przyjęcie do Szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie
  o działalności leczniczej, co oznacza, że:
 1. przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję, orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody,
 2. jeżeli na skutek braku miejsc, zakresu udzielanych świadczeń lub względów epidemiologicznych, pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przez Szpital przyjęty, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala, po uprzednim porozumieniu się
  z tym Szpitalem,
 3. jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, Kierownicy Klinik/inni lekarze kierujący wyznaczają termin,   
  w którym nastąpi przyjęcie.
 1. Przyjęcia pacjentów odbywają się całodobowo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,         w którym zostaje przeprowadzone badanie lekarskie, w wyniku którego pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia szpitalnego i skierowany do odpowiedniej Kliniki, zapisany na tzw. „kolejkę”, względnie skierowany do innego Szpitala.
 2. Wskazanym jest, aby pacjent zgłaszający się na planowane leczenie był zaopatrzony         w przedmioty higieny osobistej oraz użytku osobistego. Pacjent ma obowiązek poddania się zaleconym zabiegom higienicznym.
 3. Pacjent ma prawo pozostawić za pokwitowaniem własną odzież, przedmioty wartościowe oraz pieniądze w depozycie. Za rzeczy nie przekazane do depozytu Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Pacjent przyjęty do Kliniki korzysta z praw i przywilejów określonych w części wstępnej niniejszego Regulaminu.
 5. Po przyjęciu do Kliniki pacjent powinien zapoznać się z harmonogramem - rozkładem dnia obowiązującym w Klinice i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 6. Pacjent nie może opuszczać terenu Szpitala bez zezwolenia Kierownika Kliniki/innego lekarza kierującego lub lekarza leczącego, a Kliniki na której jest leczony - bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki dyżurnej. Opuszczanie Szpitala bez zgody kierownika Kliniki/ innego lekarza kierującego lub lekarza leczącego traktowane jest, jako ciężkie naruszenie obowiązków pacjenta.
 7. Pacjent leczony w Szpitalu nie może przyjmować żadnych środków farmakologicznych, ani poddawać się żadnym zabiegom lub badaniom bez wiedzy
  i zgody lekarza leczącego.
 8. Łóżko szpitalne przydzielone pacjentowi w dniu przyjęcia do Szpitala, traktowane jest jako rzecz osobistego użytku. Zamiana łóżka szpitalnego przez pacjenta bez zgody personelu jest niedopuszczalna.
 9. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 10. Pacjent zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej oraz czystości wokół swego bezpośredniego otoczenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze stanu ogólnego.
 11. Korzystający z usług Szpitala pacjenci oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do troski  o stan sanitarno-higieniczny budynku i otoczenia.
 12. Za sprzęt przekazany do użytku pacjentowi w czasie pobytu w Szpitalu, pacjent ponosi odpowiedzialność, także materialną.
 13. Pacjentom w Szpitalu nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych lub innych mogących stanowi zagrożenie pożarowe.
 14. Wypisanie ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje, gdy:
 1. stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia i pobytu w Szpitalu,
 2. pacjent, jego opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy, żąda wypisania ze Szpitala na własne ryzyko,
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza zasady zawarte w Regulaminie Organizacyjnym, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla  jego życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób.
 1. Szpital ponosi koszty:
 1. badań diagnostycznych niezbędnych do potwierdzenia diagnozy, zbadania stanu ogólnego pacjenta celem ustalenia możliwych metod leczenia i monitorowania procesu leczenia,
 2. środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i artykułów sanitarnych,

            rehabilitacji osób hospitalizowanych,

 1. konsultacji specjalistycznych i świadczeń stomatologicznych udzielanych pacjentom hospitalizowanym.
 1. Lekarz Szpitala wystawia pacjentowi skierowania na:
 1. świadczenia udzielane przez innych niż lekarze świadczeniodawców,
 2. leczenie w ramach zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i zakładu opiekuńczo-leczniczego,
 3. leczenie w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 4. leczenie uzdrowiskowe.
 1. W przypadku wystawienia skierowania do zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego lub zakładu opiekuńczo - leczniczego lekarz Szpitala zobowiązany jest zastosować się do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
  w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych  (Dz. U. 2012.731 z późn. zm.).
 2. W przypadku wystawienia skierowania na leczenie uzdrowiskowe lekarz Szpitala zobowiązany jest zastosować się do przepisów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016.1793 j.t. z późn. zm.).

 

 

Cześć C.  Warunki współdziałania Szpitala z innymi podmiotami wykonującymi działalność

                 leczniczą oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

 

 1. Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala współdziałają ze sobą w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Szpitala, kompleksowości i dostępności świadczeń zdrowotnych.
 2. Szczegółowe zasady współdziałania komórek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala organizuje, określa i koordynuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
  a w szczególności:
 1. określa przy współudziale Kierowników poszczególnych Klinik/innych lekarzy kierujących tryb kierowania oraz zasady udzielania konsultacji specjalistycznych przez lekarzy specjalistów danej Kliniki na rzecz pacjentów pozostałych Klinik,
 2. określa tryb kierowania i zasady wykonywania badań diagnostycznych  pacjentom Szpitala,
 3. określa sposób zamawiania i zaopatrzenia jednostek działalności podstawowej Szpitala w leki, materiały medyczne i środki opatrunkowe przez Aptekę Szpitalną,
 4. określa zasady zamawiania i zaopatrywania pacjentów Klinik w krew
  i materiały krwiopochodne.
 1. W celu zapewnienia pacjentom kompleksowych świadczeń Szpital podejmuje następujące  działania:
 1. zawiera umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z innymi zakładami opieki zdrowotnej lub innymi podmiotami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia na wykonywanie niezbędnych świadczeń, które  niemożliwe są do wykonania
  w Szpitalu.
 2. zawiera umowy na transport sanitarny dla zabezpieczenia zadań, do których Szpital jest zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów.
 3.  

Część D.  Prawa pacjenta.

 

Pacjent w podmiocie leczniczym ma prawo do:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 2. Żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; a pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej.
 3. Natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, a w przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 4. Udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, przez osoby wykonujące zawód medyczny kierujące się zasadami etyki zawodowej.
 5. Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia:
 1. od lekarza przystępnej informacji o rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 2. od pielęgniarki/położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 1. Uzyskania dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 2. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.
 3. Dostępu do informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.        w tym o realizowanych, profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.  
 4. Zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych podczas leczenia.
 5. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się
  w formie pisemnej.
 7. Poszanowania intymności i godności, szczególnie w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych; przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
 8. Umierania w spokoju i godności, a pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 9. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie
  w myśl obowiązujących przepisów.
 10. Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona:
 1. po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 1. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
 2. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 3. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
 4. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponosząc koszty jej zapewnienia.
 5. Zapewnienia opieki duszpasterskiej, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia do kontaktu z duchownym jego wyznania.
 6. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

 

Część E.  Zasady postępowania w przypadku zgonu pacjenta.

 

 1. W przypadku zgonu pacjenta, lekarz leczący lub lekarz dyżurny po przeprowadzeniu oględzin stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wypełnia: kartę sekcyjną, kartę statystyczną do karty zgonu wpisując datę, godzinę, przyczynę zgonu oraz symbol według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.
 2. Lekarz prowadzący pacjenta lub lekarz dyżurny niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pielęgniarka/położna:
 1. wykonuje toaletę pośmiertną,
 2. wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni oraz zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego,
 3. zwłoki wraz z  kartą oraz identyfikatorem są przewożone do chłodni,
 1. Karta skierowania do chłodni zawiera:
 1. imię i nazwisko osoby zmarłej,
 2. PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 3. datę i godzinę zgonu,
 4. datę i godzinę przyjęcia zwłok osoby zmarłej do chłodni,
 5. imię, nazwisko i podpis pielęgniarki wypełniającej kartę.
 1. Identyfikator, o którym mowa w punkcie 3 zawiera:
 1. imię i nazwisko osoby zmarłej,
 2. PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 3. datę i godzinę zgonu.
 1. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zmarłej, w karcie skierowania do chłodni oraz na identyfikatorze dokonuje się oznaczenia „NN” z podaniem przyczyny
  i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości.
 2. Zwłoki pacjenta są przechowywane przez 2 godz. w miejscu zwyczajowo przyjętym  
  w danej Klinice (niedostępnym dla pacjentów), z zachowaniem godności należnej zmarłemu.
 3. Zwłoki pacjenta przewożone są przez sanitariusza do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej.
 4. Zwłoki pacjenta przechowuje się w chłodni nie dłużej niż 72 godziny.
 5. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
 1. nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta,
 2. w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
 3. przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt a) i b) ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.
 1. Dopuszcza się pobieranie opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres    dłuższy niż określony w pkt 9 od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku  z toczącym się postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne  tak stanowią.
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.                 o cmentarzach i chowaniu zmarłych, dopuszcza się pobieranie od gminy opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku
  z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.
 3. Pielęgniarka jest obowiązana wykonać toaletę pośmiertną i prawidłowo oznakować osobę zmarłą oraz zabezpieczyć i przechowywać rzeczy zmarłego.
 4. W razie zgonu na chorobę zakaźną zastosowanie mają przepisy w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
 5. W razie zgonu pacjenta w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, zastosowanie mają przepisy w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. 
 6. Zwłoki pacjenta, który zmarł w Szpitalu, mogą być poddane sekcji,
  w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala.
 7. Zwłoki pacjenta nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to ta osoba za życia.
 8. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w pkt 17 sporządza się adnotację
  w dokumentacji medycznej i załącza sprzeciw.
 9. Zasad, o których mowa w pkt 14 i pkt 16 nie stosuje się w przypadkach:
 1. Określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie,
 2. gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
 3. określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 1. W dokumentacji medycznej pacjenta, który zmarł w Szpitalu, sporządza się adnotację 
  o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.
 2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz, na wniosek właściwego Kierownika Kliniki/innego lekarza kierującego lub w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji.
 3. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
 4. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, przeprowadzenie sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad
  i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, może zarządzić Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz
 5. W razie śmierci pacjenta, Szpital ma obowiązek należycie przygotować jego zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu wydania osobom lub instytucjom uprawnionym do ich pochowania, o których mowa
  w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do opracowania szczegółowych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych                         w poszczególnych  komórkach organizacyjnych Szpitala.
 2. Strukturę organizacyjną Szpitala przedstawia schemat, jako załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 3. Wszystkie komórki organizacyjne mają obowiązek współpracy i wzajemnej  pomocy w realizacji zadań Szpitala.
 4. Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala są zobowiązane do znajomości
  i stosowania obowiązujących przepisów prawnych, regulujących sprawy związane z jego     funkcjonowaniem.
 5. Pracownicy Szpitala mają obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej, postanowień  regulaminu pracy oraz niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szpitala.

 

Białystok, dnia  01.07.2017 r.

                                                                                                                 Marek Karp

.................................................

 Dyrektor USK w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks  nr  1/2017  z  dnia  24.10.2017 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

 

§1

 1. Z dniem 011.2017 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na utworzeniu nowej komórki organizacyjnej pod nazwą Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych.
 2. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1 do Aneksu.
 3. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

      Aneks wchodzi w życie z dniem  01.11.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  2/2018  z dnia 30.01.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

 

§1

 1. Z dniem 25.02018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na utworzeniu nowej komórki organizacyjnej pod nazwą Poradnia Leczenia Żywieniowego.
 2. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1 do Aneksu.
 3. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

      Aneks obowiązuje od dnia  25.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  3/2018  z dnia 12.03.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

§1

 1. Z dniem 09.03.2018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Uniwersytecki Lekarz Rodzinny, treść zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 2. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Aneksu.
 3. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

Aneks obowiązuje od dnia  09.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3/2018 z dnia 12.03.2018 r.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje pracą pionu realizującego świadczenia zdrowotne. Ma prawo reprezentowania Szpitala na zewnętrz, w zakresie wynikającym
z udzielonego mu pełnomocnictwa oraz jest odpowiedzialny za całokształt spraw pionu realizującego świadczenia zdrowotne, znajomość fachowego personelu medycznego, odpowiada za realizację zadań operacyjnych w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa w czasie wojny.

Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pracy przez podległe mu komórki organizacyjne.
 2. Ustalanie należytych warunków technicznych, niezbędnych do wykonywania     powierzonych zadań.

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają następujące komórki organizacyjne:

 1. kliniki wraz z poradniami przyklinicznymi,
 2. zakłady diagnostyczne,
 3. pozostałe komórki medyczne,
 4. stanowiska samodzielne,

oraz

 1. jednostka organizacyjna pn. Uniwersytecki Lekarz Rodzinny.

 

1. Kliniki

Zadaniem Klinik jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  wynikającym     z reprezentowanej specjalności medycznej, a w szczególności:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjentów oraz wykonywanie niezbędnych zabiegów i badań diagnostycznych.
 2. Leczenie i postępowanie diagnostyczne, zgodne ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną.
 3. Pielęgnacja pacjentów.
 4. Prowadzenie oświaty zdrowotnej.
 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa.
 6. Tworzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, zgodnie                    z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przestrzeganie praw pacjenta.
 8. Uczestniczenie w procesie sprawozdawania świadczeń zdrowotnych na zasadach przyjętych w Szpitalu, w szczególności do:
 1. sprawdzania dokumentów uprawniających do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 2. przedstawienia do sprawozdawczości w systemie informatycznym Szpitala danych zgodnych z dokumentacją medyczną pacjenta,
 3. kodowania rozpoznań, zgodnie z zasadami opisanymi w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10,
 4. kodowania procedur medycznych, zgodnie z obowiązującą w danym okresie sprawozdawczym wersją ICD 9, publikowaną przez Prezesa NFZ w postaci odrębnego komunikatu,
 5. przedstawienia do sprawozdawczości wszystkich zrealizowanych świadczeń, zgodnie   z katalogiem określonym przez płatnika,
 6.  przedstawienia danych do sprawozdawczości po zakończeniu historii choroby,          w terminie trzech dni od daty wypisu, a na koniec okresu sprawozdawczego
  w pierwszym dniu roboczym po jego zakończeniu,
 7. udostępniania do wglądu historii choroby, na każde żądanie instytucji uprawnionych do kontrolowania udzielanych świadczeń zdrowotnych i komórek organizacyjnych uprawnionych do ich sprawozdawania i kontrolowania dokumentacji medycznej. 

 

2. Poradnie Specjalistyczne

Poradnie Specjalistyczne stanowią integralną część Klinik i za ich funkcjonowanie odpowiadają Kierownicy Klinik/inni lekarze kierujący. Poradnie udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie swojej specjalności w wyznaczonych dniach i godzinach przyjęć.

Zakres zadań obejmuje:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta połączone z pełną diagnostyką.
 2. Leczenie pacjentów zgodnie ze sztuką lekarską i współczesną wiedzą medyczną.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
 5. Tworzenie list oczekujących na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

3. Uniwersytecki Lekarz Rodzinny

Do zadań poradni podstawowej opieki zdrowotnej należy udzielanie w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych, świadczeń zdrowotnych ukierunkowanych na promocje zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie
i pielęgnację pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są wykonywane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne zatrudnione
w poradni.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  4/2018  z dnia 23.03.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

§1

 1. Z dniem 23.03.2018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na aktualizacji zadań Apteki Szpitala, treść zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 2. Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian.     

 

§2

Aneks obowiązuje od dnia  23.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4/2018 z dnia 23.03.2018 r.

 

 

8. Apteka

Zadaniem Apteki jest zaopatrywanie Szpitala w leki gotowe, leki recepturowe, materiały szewne i opatrunkowe oraz wytwarzanie płynów infuzyjnych, niezbędnych dla pacjentów przebywających w Szpitalu.

Ponadto Apteka:

 1. Sporządza leki recepturowe i wytwarza leki gotowe  będące preparatami galenowymi,   płynami infuzyjnymi wytwarzanymi w Szpitalu lub lekami złożonymi.
 2. Wykonuje worki żywieniowe w warunkach aseptycznych.
 3. Wykonuje dawki dobowych leków cytostatycznych.
 4. Sprawdza jakość i tożsamość leków gotowych i recepturowych.
 5. Prowadzi działalność w zakresie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych Szpitala.
 6. Bierze udział w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji farmaceutów i innych pracowników medycznych.
 7. Uczestniczy w działalności oświatowo- zdrowotnej.
 8. Bierze udział w racjonalizacji farmakoterapii stosowanej w Szpitalu.
 9. Rozlicza programy terapeutyczne i chemioterapię w ramach umów z NFZ, prowadzi   sprawozdawczość, rozliczanie finansowo- księgowe wydań i  zakupów leków.
 10. Realizuje zaopatrzenie materiałowe w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.
 11. Monitoruje działania niepożądane leków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr  5/2018  z dnia 23.03.2018 r.

 

do  ZARZĄDZENIA  nr 106/2017  Dyrektora USK w Białymstoku

z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 

 

§1

 1. Z dniem 23.03.2018 r. wprowadzam zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, polegające na:

- wyłączeniu Spalarni ze struktur Sekcji Elektryczno-Energetycznej i włączeniu, jako odrębnej komórki organizacyjnej, w struktury Działu Technicznego,

- wykreśleniu Działu Informatyki z pionu podległego Dyrektorowi Naczelnemu
i wpisaniu w pion podległy Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych,

-  wykreśleniu Sekcji Spraw Pracowniczych ze struktur Działu Kadr.

 1. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik nr 1 do Aneksu.
 2. Pozostałe zapisy Reg