Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.C.Skłodowskiej 24 A
minus SOR
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus Poradnie USK
minus Zakłady USK
plus Inne komórki organizacyjne szpitala
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
minus Pododział Wlewów Cytostatycznych USK w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin Organizacyjny Szpitala
minus Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
   minus Prawa Pacjenta
   minus Ustawa o działalności leczniczej
   minus Ustawa o świadczeniach medycznych finasowanych że środków publicznych
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
minus Zamówienia Publiczne USK
minus Majątek szpitala
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Prawa Pacjenta
2. Ustawa o działalności leczniczej
3. Ustawa o świadczeniach medycznych finasowanych że środków publicznych

 Akty PrawnePodstawowe akty prawne związane z funkcjonowaniem Szpitala:

    Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
    (Dz.U.z 15.02.2013 r., Poz. 217 j.t. z późn. zm.)
    Ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
    (Dz.U. z dnia 31.03.2009r. Nr 52, Poz. 417 z późn. zm.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
    (Dz. U. z dnia 29.12.2010 r. Nr 252, Poz. 1697)
    Ustawa z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
    (Dz.U. z 23.12.2011 r., Nr 277, Poz. 1634 j.t. z późn. zm.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie recept lekarskich
    (Dz.U. z 30.12.2011r., Nr 294, Poz. 1739)
    Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
    (Dz.U.z 23.08.2011r. Nr 174, Poz. 1039 j.t.)
    Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
    (Dz.U. z 11.09.2008r., Nr 164, Poz. 1027 j.t. z późn. zm.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
    (Dz.U. z 13.10.2005r., Nr 200, Poz. 1661)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
    (Dz.U. z 31.12.2007r., Nr 250, Poz. 1884)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010 r. w sprawie centrum urazowego
    (Dz.U. z 02.07.2010r., Nr 118, Poz. 803)
    Ustawa z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
    (Dz.U. z 20.10.2006r., Nr 191, Poz. 1410 z późn.zm.)
    Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
    (Dz.U. z 24.06.2004r., Nr 144, Poz. 1529 j.t. z późn. zm.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
    (Dz.U. z 27.04.2006r. Nr 61, Poz. 435 z późn. zm.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
    (Dz.U. z 04.08.2010r., Nr 139, Poz. 940)
    Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne
    (Dz.U. z 13.03.2008r., Nr 45, Poz. 271 j.t. z późn. zm.)
    Ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
    (Dz.U.z 17.06.2010r. Nr 107, Poz. 679 j.t.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
    (Dz. U. z dnia 27.01.2011 r. Nr 18, Poz. 94)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.05.2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
    (Dz. U. z dnia 13.05.2008 r. Nr 81, Poz. 484)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
    (Dz. U. z dnia 16.02.2011 r. Nr 33, Poz. 167)
    Ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
    (Dz. U. z dnia 05.12.2008 r. Nr 234, Poz. 1570)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
    (Dz. U. z dnia 23.12.2011 r. Nr 294, Poz. 1741)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
    (Dz.U. z 31.08.2009 r., Nr 139, Poz. 1139)
    Akty wykonawcze do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.2007.14.89 z późn. zm.), które zachowują moc do dnia wejścia w życie odpowiednich aktów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654):

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
    (Dz.U. z 11.02.2011r., Nr 31, Poz.158 )
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowe zasady ich nadawania
    (Dz.U. z 02.08.2004r., Nr 170, Poz. 1797 z późn.zm.)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
    (Dz.U. z 29.09.2011r. Nr 221, Poz. 1319)
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej
    (Dz.U z 31.12.1999r., Nr 111, Poz.1314)

Źródło: Dział Organizacyjno-Prawny

Ilość odwiedzin: 6462
Nazwa dokumentu: Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
Podmiot udostępniający: Dział Oraganizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Dział Oraganizacyjno-Prawny
Osoba, która odpowiada za treść: Dział Oraganizacyjno-Prawny
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-08-18 12:51:30
Data udostępnienia informacji: 2016-08-18 12:51:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 11:17:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner