Wersja dla niedowidzących
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE SZPITALA
minus Dane Teleadresowe
minus Struktura Szpitala
minus Informacja o Szpitalu
 WŁADZE
minus Dyrekcja
minus Rada Szpitala
minus Regulamin Rady Społecznej Szpitala
 ORGANIZACJA SZPITALA
minus Kliniki USK w Białymstoku ul. M.C.Skłodowskiej 24 A
minus SOR
minus Centrum Urazów Wielonarządowych
minus Poradnie USK
minus Zakłady USK
plus Inne komórki organizacyjne szpitala
plus Kliniki USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14
 STATUS PRAWNY
minus Statut szpitala
minus Regulamin Organizacyjny Szpitala
minus Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
   minus Prawa Pacjenta
   minus Ustawa o działalności leczniczej
   minus Ustawa o świadczeniach medycznych finasowanych że środków publicznych
 GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA
minus Zamówienia Publiczne USK
minus Majątek szpitala
 INFORMACJE i PORADY DLA PACJENTÓW
minus Przyjęcie do szpitala
minus Pobyt w szpitalu
minus Wypis ze szpitala
minus Prawa pacjenta
minus Informacja nieudostępniona
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Prawa Pacjenta
2. Ustawa o działalności leczniczej
3. Ustawa o świadczeniach medycznych finasowanych że środków publicznych

Akty prawne


Podstawowe akty prawne związane z funkcjonowaniem Szpitala:

 

 1. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
  (Dz.U.2020, Poz.295 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  (Dz.U.2019, Poz.1127 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, wzoru i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  (Dz.U.2020, Poz. 666 t.j.)
 4. Ustawa z dnia 24.03.2020 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  (Dz.U.2020, poz.514 )
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018 r. w sprawie recept
  (Dz.U.2018, Poz.745 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  (Dz.U. 2020, Poz. 562 t.j.z późn.zm.)
 7. Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz.U.2019, Poz.1373 t.j. z późn.zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
  (Dz.U. z 13.10.2005r., Nr 200, Poz. 1661)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie sposobu   i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
  (Dz.U.2015, Poz.1948)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.06.2010 r. w sprawie centrum urazowego
  (Dz.U. z 02.07.2010r., Nr 118, Poz. 803)
 11. Ustawa z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  (Dz.U.2019, Poz. 993 t.j.)
 12. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
  (Dz.U.2019, Poz. 849 t.j. z późn.zm.)
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
  (Dz.U.201, Poz. 1923 t.j.z późn.zm.9
 14. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne
  (Dz.U.2017, Poz. 499 t.j. z poźn.zm.)
 15. Ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
  (Dz.U.2020, poz. 186 t.j. )
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
  (Dz. U. z dnia 27.01.2011 r. Nr 18, Poz. 94 z późn.zm.)
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
  (Dz.U. 2020, Poz. 320 t.j. z późn. zm.)
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych    i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
  (Dz.U. 2016, Poz. 201)
 19. Ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (Dz. U.2019, Poz. 1239 t.j. z późn.zm.)
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
  (Dz. U. z dnia 23.12.2011 r. Nr 294, Poz. 1741 t.j. z późn.zm.)
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
  (Dz.U.2019, Poz. 736 t.j. z późn.zm.)
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  (Dz.U.2019, Poz.595 t.j.)
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
  (Dz.U. 2019, Poz. 173 t.j. z późn.zm.)
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
  (Dz.U. 2019, Poz. 605 t.j.)
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
  (Dz.U z 31.12.2012r., Poz.1545 j.t.)
 26. Ustawa z dnia 01.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
  (Dz.U.2019, Poz.556 t.j.z późn.zm.)
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.04.2004 r. w sprawie wymagań na kandydata na dawcę komórek, tkanek i narządów
  (Dz.U z dnia 10.05.2006r., Nr 79, Poz. 556)
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą  w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta
  (Dz.U z dnia 18.04.2012 r., Poz. 420)
 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.08.1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny
  (Dz.U z dnia 19.08.1961 r., Nr 39, Poz. 202)
 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu
  (Dz.U 2019, Poz. 1085 t.j)
 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu
  (Dz.U.2019. 2430 t.j. z późn.zm.)
 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2016r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  (Dz.U.2016, Poz. 2218 z późn.zm.)
 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 
  (Dz.U.2018 r., Poz. 1756)
 34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
  (Dz.U z dnia 09.04.2008 r., Nr 59 , Poz. 365 z późn. zm.)
 35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
  (Dz.U.2016, Poz. 1513)
 36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.01.2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
  (Dz.U z dnia 03.02.2005 r., Nr 20, Poz. 168)
 37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku
  (Dz.U z dnia 04.10.2012 r., Poz. 1098)
 38. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2017 r. w sprawie leczenia krwią  i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
  (Dz.U. 2017, Poz. 2051z późn.zm.)
 39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.03.2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
  (Dz.U z dnia 16.03.2004 r., Nr 43, Poz. 408 z późn. zm.)
 40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
  (Dz. U. 2019, Poz. 1213 t.j. )

 

 

Źródło: Dział Organizacyjno-Prawny

Copyright © 2012 - 2020 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Ilość odwiedzin: 7469
Nazwa dokumentu: Akta prawne związane z funkcjonowaniem szpitala
Podmiot udostępniający: Dział Oraganizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Dział Oraganizacyjno-Prawny
Osoba, która odpowiada za treść: Dział Oraganizacyjno-Prawny
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-04-18 12:51:30
Data udostępnienia informacji: 2020-04-18 12:51:30
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-13 14:43:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner